מוצרים אחרים

About Norton Family

Norton Family allows your children to explore the web freely, while letting you know when and where they spend time online. You use simple settings to define house rules that protect all of your child's devices, allow you to monitor their activities, and protect their private information. Norton Family gives you real-time alerts when your children try to do something that is not allowed by the house rules. You also get a detailed, consolidated report that provides all of the history of your child's Internet activities for the past 30 days.

You can use Norton Family on your child's Windows computer, Android phone and tablet, iPhone, and iPad. However, the features that are supported differ based on the device's operating system. To view your child's activities or update any of your family settings, you can use either Norton Family website or Norton Family mobile app.

To get the best from Norton Family, ask your children to use Norton Family browser for the browsing activities on their mobile devices.

You can try Norton Family free for 30 days. Once the trial period ends, you must subscribe for Norton Family to continue using it. For more information, read Renew your Norton subscription.

Text message supervision and call blocking features are currently disabled on Android.

Norton Family offers the following features to keep your children safe online:

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v40429063
מערכת הפעלה: Windows, Android, iOS
שונה לאחרונה: 08/11/2019