Andra produkter

ANVÄNDARAVTAL FÖR NORTONS PROGRAMVERKTYG

SYMANTEC CORPORATION (OM DU ÄR BOSATT I AMERIKA) ELLER SYMANTEC ASIA PACIFIC PTE LTD (OM DU ÄR BOSATT I LÄNDERNA KRING STILLA HAVET ELLER JAPAN) ELLER SYMANTEC LIMITED (OM DU ÄR BOSATT I EUROPA, MELLANÖSTERN ELLER AFRIKA) ("SYMANTEC") TILLÅTER DIG ATT ANVÄNDA PROGRAMVERKTYGET (DEFINIERAT NEDAN) SOM INDIVID, FÖRETAG ELLER JURIDISK PERSON OCH ANVÄNDARE AV PROGRAMMET (BENÄMNS NEDAN "DU" ELLER "DIG") ENDAST UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DU ACCEPTERAR SAMTLIGA VILLKOR I DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ("AVTALET"). DETTA ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE KONTRAKT MELLAN DIG OCH SYMANTEC. LÄS IGENOM VILLKOREN I DETTA AVTAL INNAN DU LADDAR NED, INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVERKTYGET. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR TILLÅTER SYMANTEC DIG INTE ATT ANVÄNDA PROGRAMVERKTYGET. DU BÖR I SÅ FALL INTE LADDA NED, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA DETTA PROGRAMVERKTYG. GENOM ATT LADDA NED, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVERKTYGET GODTAR DU VILLKOREN I DETTA AVTAL.

 1. Användning av Programverktyget

  Det programverktyg som medföljer detta avtal ("Programverktyget") tillhör Symantec eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrättslig lagstiftning. Efter att ha accepterat dessa villkor kan du ladda ned och använda Programverktyget på en dator, mobiltelefon eller handdator (en "Enhet") fram till det tidigaste av (a) det datum som Programverktyget installeras och (b) den tidpunkt Programverktyget inaktiveras automatiskt och inte fungerar längre. Du får inte (i) underlicensiera, hyra ut, sälja eller leasa någon del av Programverktyget eller på annat sätt tillhandahålla Programverktyget till tredje part; (ii) baklängeskonstruera, analysera, dekompilera, nedmontera, ändra, översätta, göra några försök att ta reda på källkoden för Programverktyget eller skapa härledda produkter från Programverktyget; eller (iii) använda Programverktyget på något annat sätt som inte är tillåtet enligt detta Avtal.

 2. Insamlad information

  Programverktyget kan samla in viss information från Enheten för att analysera, identifiera och lösa aktuella problem med dina Symantec-produkter, samt för att utvärdera tekniska problem och trender i syfte att förbättra Symantecs produkter i allmänhet. Den insamlade informationen kan innehålla (1) systeminformation, bland annat: operativsystemsplattform, språk och version, ledigt minne och diskutrymme, processortyp, webbläsartyp, brandväggstyp, IP-adress (Internet Protocol), maskin-ID och/eller datorns fysiska adress (MAC-adress); (2) information om Symantec-produkter, till exempel namn och versionsnummer för de Symantec-produkter som är installerade på din Enhet samt prenumerations- och aktiveringsstatus för Symantec-produkter; samt (3) installations- och händelseloggsfilfel och/eller -varningar, till exempel information om installationsprocessen för de Symantec-produkter som är installerade på din Enhet. Den insamlade informationen skickas till Symantec via en autentiserad SSL-anslutning. Informationen förvaras av Symantec i elektroniskt säkrade databasfiler på fysiskt säkra datacenter i USA. Den sammankopplas inte med någon personligt identifierbar information.

 3. Ingen teknisk support

  Symantec ger ingen teknisk support för detta Programverktyg och ger inte heller ut uppdateringar, uppgraderingar eller förbättringar av Programverktyget.

 4. FRISKRIVNING. PROGRAMVERKTYGET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA GARANTIER, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KOMMERSIELL GÅNGBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER ELLER NÅGON ANNAN GARANTI, OAVSETT OM DEN ÄR UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD.

 5. ANSVARSBEFRIELSE. I VISSA LÄNDER, INKLUSIVE LÄNDER SOM ÄR MEDLEMMAR I EU, ÄR BEGRÄNSNING ELLER EXKLUDERING AV ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR INTE TILLÅTEN, OCH DÄRFÖR KANSKE NEDANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER EXKLUDERING INTE GÄLLER FÖR DIG. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET ANSVARAR SYMANTEC ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GENTEMOT DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLUST AV DATA TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PROGRAMVERKTYGET ÄVEN OM SYMANTEC ELLER DESS LICENSGIVARE HAR MEDDELATS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER SKALL SYMANTECS, ELLER DESS LICENSGIVARES, ANSVAR ÖVERSTIGA TIO AMERIKANSKA DOLLAR.

 6. Begränsade rättigheter för federala myndigheter i USA

  För myndigheter i USA gäller att Programverktyget betraktas som kommersiell programvara i enlighet med punkt 12.212 i FAR och är underkastat de tillämpliga inskränkningar i rättigheterna som definieras i punkt 52.227-19, "Commercial Computer Software - Restricted Rights" (Kommersiell programvara - rättighetsinskränkningar) i FAR och punkt 227.7202, "Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation" (Rättigheter i kommersiell programvara eller dokumentation för kommersiell programvara) i DFARS samt i eventuella efterföljande regler. All slags användning, ändringar, reproduktionsutgivning, tillämpning, visning eller offentliggörande av den licenserade programvaran och dokumentationen som görs av USA:s federala förvaltning får endast ske i överensstämmelse med villkoren i detta avtal.

 7. Exportföreskrifter

  Programverktyget omfattas av USA:s och andra länders exportlagar. Distribution som strider mot USA:s lagstiftning är strängt förbjuden. Du accepterar att följa EAR:s (Export Administration Regulations) krav och alla tillämpliga internationella, nationella, statliga, regionala och lokala lagar och bestämmelser, inklusive tillämpliga restriktioner avseende import och användning. Programverktyget får för närvarande inte exporteras eller återexporteras till Kuba, Nordkorea, Iran, Syrien och Sudan eller till något land som är utsatt för tekniska handelssanktioner. Du samtycker till att inte exportera eller återexportera, direkt eller indirekt, Programverktyget till de länder som är förbjudna enligt EAR eller till de personer eller organisationer som finns med på USA:s handelsdepartements listor Denied Persons, Entities och Unverified List, USA:s utrikesdepartements lista Debarred List eller USA:s finansdepartement listor Specially Designated Nationals, Specially Designated Narcotics Traffickers eller Specially Designated Terrorists. Listorna revideras med jämna mellanrum.

  ANVÄNDNING ELLER FRÄMJANDE AV SYMANTEC-PRODUKTER I SAMBAND MED VERKSAMHETER INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTFORMNING, UTVECKLING, TILLVERKNING ELLER TESTNING AV KEMISKA, BIOLOGISKA ELLER NUKLEÄRA MATERIAL, ELLER MISSILER, ROBOTAR ELLER RYMDUPPSKJUTNINGSANORDNINGAR SOM HAR KAPACITET ATT AVFYRA MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN ÄR FÖRBJUDEN I ENLIGHET MED AMERIKANSK LAGSTIFTNING.

  Genom att ladda ned, installera eller använda Programverktyget godkänner du det ovanstående samt alla tillämpliga export- och importlagar. Du garanterar även att du inte kontrolleras av, befinner dig i eller är bofast eller medborgare i något av de förbjudna länderna eller förekommer i någon av listorna ovan. Informationen om exportlagar i detta dokument är inte nödvändigtvis uttömmande. Kontakta USA:s handelsdepartement, Bureau of Industry and Security (BIS) om du vill ha mer information om exportlagar. Mer information om BIS finns på: http://www.bis.doc.gov/.

 8. Allmänna villkor

  Om du befinner dig i Nordamerika eller Latinamerika omfattas detta Avtal av lagarna i delstaten Kalifornien i USA. I övrigt omfattas Avtalet av lagarna i England och Wales. Oaktat det föregående kommer inget i Avtalet att försämra några rättigheter som du har enligt befintlig konsumentskyddslagstiftning och andra tillämpliga lagar i din jurisdiktion. Detta Avtal är hela avtalet mellan Dig och Symantec vad gäller Programverktyget och: (i) ersätter alla tidigare eller samtidiga muntliga eller skriftliga förbindelser, förslag och utfästelser härom och (ii) gäller före motsägande eller tillagda villkor i offerter, order, bekräftelser eller liknande förbindelser mellan parterna. Avtalet sägs upp om du bryter mot något av villkoren häri. Du har då inte rätt att längre använda Programverktyget och skall förstöra alla kopior av det. Friskrivningen avseende garantier och skadestånd samt begränsningar av ansvar fortsätter att gälla efter prenumerationens upphörande. Avtalet kan bara ändras av ett skriftligt dokument som undertecknats av både dig och Symantec. Om du har några frågor angående detta Avtal, eller om du av någon annan anledning vill kontakta Symantec kan du skriva till:

  (i) Symantec Customer Service, 555 International Way, Springfield, OR 97477, USA

  (ii) Symantec Consumer Support, PO Box 5689, Dublin 15, Irland, eller

  (iii) Symantec Customer Service, 1 Julius Ave, North Ryde, NSW 2113, Australien.

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v61113021_EndUserProfile_sv_se
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Senast ändrat: 25/09/2013