Andra produkter

Visa objekt i Säkerhetshistorik

I säkerhetshistoriken kan du se en förteckning över alla aktiviteter som utförts av Norton 360 Online på datorn.

Du kan se information om alla aktiviteter som till exempel:

 • varningar och händelsemeddelanden i säkerhetshistoriken

 • resultat från olika genomsökningar

 • information som du har skickat till webbsidan Symantec Security Response

 • objekt i karantän

 • Norton 360 Online-brandväggens aktiviteter

 • datoroptimeringsaktiviteter i Norton 360 Online

 • säkerhetskopieringar och återställningar i Norton 360 Online

 • säkerhetsuppgifter som utförts i bakgrunden

Kategorierna i säkerhetshistoriken är uppdelade utifrån funktioner. Följande kategorier finns tillgängliga via listrutan Visa :

 • All aktivitet

 • Skydd och prestanda

 • Överföringar och felmeddelanden

 • Datoroptimering

 • Information

Objekt som är relaterade till olika produktfunktioner visas under respektive kategori i fönstret Säkerhetshistorik. De säkerhetsobjekt som är relaterade till funktionen Karantän visas t.ex. under kategorin Karantän i fönstret Säkerhetshistorik. Dessutom finns information om varje objekt i panelen Detaljer i fönstret Säkerhetshistorik.

Så här visar du objekten i säkerhetshistoriken

 1. Klicka på Uppgifter i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Visa säkerhetshistorik under Allmänna uppgifter i fönstret Uppgifter.

 3. Använd listrutan Visa i fönstret Säkerhetshistorik för att välja kategori. Du har följande alternativ:

  Senaste historik

  Vyn Senaste historik i fönstret Säkerhetshistorik visar de meddelanden som du har fått under den senaste veckan. Du kan se en lista med vissa säkerhetshändelser som inträffat nyligen.

  Fullständig historik

  Vyn Fullständig historik i fönstret Säkerhetshistorik visar den fullständiga säkerhetshistoriken.

  Resultat av sökningar

  Du kan söka igenom datorn för att kontrollera om den har smittats av virus, spionprogram, skadliga program eller om det finns andra säkerhetsrisker.

  Vyn Sökresultat i fönstret Säkerhetshistorik visar resultatet av de sökningar som du har genomfört.

  Åtgärdade säkerhetsrisker

  Säkerhetsriskerna omfattar de misstänkta program som kan äventyra säkerheten hos din dator.

  I vyn Åtgärdade säkerhetsrisker i fönstret Säkerhetshistorik visas en lista över säkerhetsrisker som har upptäckts och sedan reparerats, satts i karantän eller tagits bort. Objekten i karantän visas i vyn Karantän. Du kan också visa objekt som satts i karantän i vyn Karantän.

  Ej åtgärdade säkerhetsrisker

  Säkerhetsriskerna omfattar de misstänkta program som kan äventyra säkerheten hos din dator.

  I vyn Ej åtgärdade säkerhetsrisker i fönstret Säkerhetshistorik visas en lista över säkerhetsrisker som Norton 360 Online inte har kunnat reparera, ta bort eller placera i karantän.

  Vissa hot kräver att datorn startas om. Loggarna för dessa hot kan inte rensas förrän du har startat om datorn.

  Karantän

  Säkerhetshistorikens karantän är en säker plats på din dator där objekt kan isoleras tills du har bestämt vilken åtgärd som ska vidtas.

  Vyn Karantän i fönstret Säkerhetshistorik visar alla säkerhetsrisker som har isolerats i säkerhetshistorikens karantän.

  SONAR-aktivitet

  Symantec Online Network for Advanced Response (SONAR) identifierar nya hot utifrån misstänkta programbeteenden. Med SONAR kan skadlig kod upptäckas även innan virusdefinitionerna fås via LiveUpdate.

  Vyn SONAR-aktivitet i fönstret Säkerhetshistorik visar information om säkerhetsriskerna som upptäckts med SONAR. Här får du även information om vilka aktiviteter som modifierar datorns konfigurationer eller inställningar.

  Vyn Mer information i denna kategori ger information om vilka resurser som påverkas av aktiviteten.

  Brandvägg - Nätverk och anslutningar

  Brandväggen övervakar kommunikationen mellan din dator och andra datorer på Internet.

  Kategorin Brandvägg - Nätverk och anslutningar i fönstret Säkerhetshistorik visar information om de nätverk som din dator ansluter till. Den visar också de åtgärder som du har vidtagit för att lita på eller begränsa nätverk och datorer.

  Den här kategorin visar också en historik över alla TCP/IP-nätverksanslutningar som gjorts till din dator. Nätverksanslutningarna registreras när anslutningen kopplas från.

  I fönstret Säkerhetshistorik - avancerade detaljer kan du ändra eller begränsa inställningar för datorer och nätverk.

  Brandvägg - aktiviteter

  Brandväggen övervakar kommunikationen mellan din dator och andra datorer på Internet. Brandväggen upprätthåller regler som kontrollerar Internetåtkomsten till och från datorn.

  Vyn Brandvägg - aktiviteter i fönstret Säkerhetshistorik visar reglerna som brandväggen skapar. De regler som du skapar visas också i den här vyn.

  I fönstret Säkerhetshistorik - detaljerad information för den här kategorin visas de programregler som har skapats. Här kan du även tillåta en regel för ett blockerat program.

  Intrångsskydd

  Intrångsskydd söker igenom all nätverkstrafik som passerar in och ut från datorn efter kända hot.

  Vyn Intrångsskydd i fönstret Säkerhetshistorik visar information om intrångsskyddsaktiviteter som utförts nyligen.

  I fönstret Säkerhetshistorik - avancerad information kan du ange om ett meddelande ska visas när intrångsskyddet upptäcker en intrångsskydd ssignatur.

  Download Insight

  I Download Insight analyseras alla körbara filer som du laddar ned. Du får därefter reda på hur säkra de är.

  I vyn Download Insight i fönstret Säkerhetshistorik visas information om händelser som behandlats i Download Insight. Här finns även information om de åtgärder du vidtagit baserat på databasen över säkerhetsrykten.

  Skydd mot skräppost

  Med Norton AntiSpam skyddas datorn från oönskad e-post.

  I vyn AntiSpam i fönstret Säkerhetshistorik visas information om de e-postmeddelanden som skräppostskyddet har behandlat.

  Identitet

  De olika funktionerna i Identity Safe hjälper dig att hantera dina identiteter och erbjuda förstärkt säkerhet medan du utför uppkopplade transaktioner.

  I vyn Identitet i fönstret Säkerhetshistorik visas definitionerna för Skydd mot nätfiske som laddas ner av Norton 360 Online när du kör Live Update för att hämta de senaste virusdefinitionerna.

  Norton-manipuleringsskydd

  Norton-manipuleringsskydd används för att skydda din Norton-produkt från angrepp eller förändring av okända, misstänka eller hotande program.

  I vyn Norton-manipuleringsskydd i fönstret Säkerhetshistorik visas information om obehöriga försök att modifiera Symantec-processerna. Uppgifterna som blockeras av Symantec-produkten visas också i listan.

  Prestandavarning

  Med hjälp av prestandavarningsfunktionen kan du se, övervaka och analysera vilken effekt systemaktiviteterna har på datorn.

  I vyn Prestandavarning i fönstret Säkerhetshistorik visas information om vilken inverkan olika processer som du kör på datorn har. Du kan se processnamn, vilka resurser som används, i vilken utsträckning resurserna används och den övergripande inverkan som processerna har på datorn. Dessutom visas loggningar relaterade till prestandavarningar och de program som du har angett att du inte vill ha prestandavarningar om.

  Angiven nätverksinställning

  Läget för bredbandsmätare låter dig konfigurera principer och begränsa användningen av Norton 360 Online på Internet. Du kan definiera hur mycket nätverksbandbredd Norton 360 Online får använda.

  Vyn Mätbart nätverk i fönstret Säkerhetshistorik ger dig information om åtgärderna som du utförde för att begränsa användningen av Norton 360 Online på Internet.

  Säkerhetskopiering

  I vyn Säkerhetskopiering visas de säkerhetskopieringar du har utfört.

  Webbplatser som rapporterats till Symantec

  I en del fall kan du ha skickat en utvärdering av vissa webbsidor till Symantec.

  Vyn Webbplatser som rapporterats till Symantec i fönstret Säkerhetshistorik visar alla webbsidor som du har rapporterat till Symantec för att verifiera att de är autentiska.

  E-postfel

  Med e-postfel menas alla fel som inträffar när Norton 360 Online försöker skicka, ladda ned eller söka igenom e-postmeddelanden som du skickar eller tar emot.

  I vyn E-postfel i Säkerhetshistorik visas information om varningar som skickats vid e-postfel. Bland annat visas fel-ID och felmeddelanden. Här visas även meddelanderaden samt avsändar- och mottagaradressen från e-postmeddelandet i varningen.

  Norton Community Watch

  Funktionen Norton Community Watch använder du för att skicka in eventuella misstänkta säkerhets- eller programdata till Symantec för analys. Symantec utvärderar data för att identifiera nya hot.

  Vyn Norton Community Watch i fönstret Säkerhetshistorik visar en lista över filer som du har skickat till Symantec för analys. Filer i olika stadier av överföring visas också i listan.

  Registerrensning

  Windows-registret kan innehålla poster som hänvisar till filer som inte finns. Sådana felaktiga registerposter kan göra datorn långsammare. Med Rensning av registret söker funktionen efter felaktiga registerposter, och om några hittas tas de bort.

  I vyn Rensa registret i fönstret Säkerhetshistorik visas en lista över de aktiviteter som utförts av registerrensningen.

  Filrensning

  Genom filrensningen raderas onödiga tillfälliga filer, till exempel överblivna webbläsarfiler och sökord som använts i Internetsökningar.

  I vyn Filrensning i fönstret Säkerhetshistorik visas en lista med filrensningsaktiviteter som har utförts på datorn.

  Diskoptimering

  Vid diskoptimering omstruktureras filernas fysiska placering så att den blir mer logisk. Filer och metadata flyttas om så att det ska gå fortare att hitta data.

  I vyn Diskoptimering i fönstret Säkerhetshistorik visas en lista över diskoptimeringsaktiviteter som har utförts på datorn.

  Tyst läge

  I tyst läge visas inga varningar och meddelanden, och de flesta bakgrundsaktiviteter är tillfälligt stoppade.

  I vyn Tyst läge i fönstret Säkerhetshistorik visas en sammanfattning av de gånger funktionen varit aktiverad.

  Följande visas:

  • Vilken typ av tyst läge som var aktivt: tyst läge (manuellt), eller tyst läge (automatiskt).

  • Vilken programaktivitet som aktiverar tyst läge (exempelvis cd-/dvd-bränning och tv-inspelning)

  • Namnet på det program som du kopplat till tyst läge

  • Om Tyst läge är aktiverat eller avaktiverat.

  LiveUpdate

  LiveUpdate hämtar de senaste definitions- och programuppdateringarna för alla Symantec-produkter som är installerade på datorn. Dessa uppdateringar skyddar datorn mot nyupptäckta hot.

  I vyn LiveUpdate i fönstret Säkerhetshistorik visas information om LiveUpdate-aktiviteter på datorn. Där ingår bland annat allvarlighetsgrad, status och varaktighet för LiveUpdate-sessionerna på datorn.

 4. Vill du se information om en viss säkerhetskopiering klickar du raden för den.

  Om du vill visa ytterligare information om ett objekt klickar du på alternativet Mer information i fältet Detaljer, eller dubbelklickar på den aktuella raden. Mer detaljerad information visas i fönstret Säkerhetshistorik - avancerade detaljer där du kan vidta lämpliga åtgärder. För vissa kategorier visas i stället information om den valda säkerhetshistorikhändelsen i fönstret File Insight när du klickar på Mer information. Vill du att något i dessa kategorier ska åtgärdas måste du klicka på Alternativ i fönstret Säkerhetshistorik och välja en åtgärd där. Länken Alternativ finns också i fönstret File Insight för vissa objekt.

Om fönstret Säkerhetshistorik - Avancerade detaljer

Sökning i Säkerhetshistorik

Hantera objekt i Karantän

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v5187720_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/11/2011