Iné produkty

Nové preverenie - Možnosti preverenia

Okno Nové preverenie - Možnosti preverenia umožňuje prispôsobenie nastavení pre každé preverenie, ktoré vytvárate alebo plánujete. Možnosti v tomto okne môžete použiť na určenie rôznych druhov preverení určených na zisťovanie a zabránenie ľubovoľnej vírusovej infekcii. Druhy preverení sú nasledovné: Preverenie komprimovaných súborov, Preverenie sieťových jednotiekPreverenie sledovacích súborov cookie.

K dispozícii máte tieto možnosti:

Preverovanie komprimovaných súborov

Táto funkcia slúži na preverovanie a opravu súborov, ktoré sa nachádzajú v skomprimovaných súboroch.

Predvolene je možnosť Preverenie komprimovaných súborov zapnutá. Keď zapnete túto funkciu, aplikácia Norton 360 Online bude preverovať a zisťovať výskyt vírusov a iných rizík zabezpečenia v súboroch, ktoré sa nachádzajú v komprimovaných súboroch. Keď aplikácia Norton 360 Online uskutoční takéto preverenie, extrahuje súbor a potom preverí prípadné hrozby vo vnútri súboru.

Aplikácia Norton 360 Online nepreveruje a neopravuje komprimované súbory chránené heslom.

Ďalšie možnosti v tejto časti je možné konfigurovať iba vtedy, keď zapnete možnosť Preverovanie komprimovaných súborov. Tieto nastavenia obsahujú nasledujúce možnosti:

 • Inteligentné preskočenie preverovania

  Aplikácia Norton 360 Online môže extrahovať a preveriť maximálne 2 GB dát z komprimovaného súboru. Funkcia Inteligentné preskočenie preverovania týmto spôsobom zabraňuje zaneprázdneniu preverovania jedným komprimovaným súborom, ktorý obsahuje veľké množstvo údajov. Preto aplikácia Norton 360 Online preverí počítač rýchlejšie.

  Štandardne je možnosť Inteligentné preskočenie preverovania zapnutá.

  Keď je možnosť Inteligentné preskočenie preverovania zapnutá, aplikácia Norton 360 Online nepreveruje niektoré bežné nekontajnerové typy súborov, ktoré sú dostupné na vašom disku. Bežne dostupné nekontajnerové typy súborov, ktoré aplikácia Norton 360 Online preskakuje, sú: DLL, GIF, PNG, JPG, ASF, AVI, BMP, HTM, INI, CSS, CUR, FON, ICO, INF, SYS, TTF, a WAV.

  Ak sa kontajnerový súbor zobrazí v nekontajnerovom formáte súboru, aplikácia Norton 360 Online ho považuje za nekontajnerový a vynechá ho z preverovania. Aplikácia Norton 360 Online však preverí všetky súbory, ktoré dostávate prostredníctvom e-mailu, aj keď je možnosť Inteligentné preskočenie preverovania vypnutá.

  Keď možnosť Inteligentné preskočenie preverovania vypnete, aplikácia Norton 360 Online preveruje všetky typy súborov bez ohľadu na ich príponu.

 • Odstrániť infikované zložky

  Ak je táto možnosť nastavená na hodnotu Automaticky, aplikácia Norton 360 Online automaticky odstráni z vášho počítača infikované komprimované zložky. Aj keď je napadnutý len jeden súbor v komprimovanej zložke, aplikácia Norton 360 Online odstráni celú zložku a všetok jej obsah.

  Ak však nastavíte túto možnosť na hodnotu Spýtať sa, aplikácia Norton 360 Online vás upozorní, keď zistí infikovanú komprimovanú zložku.

Preverenie sieťových jednotiek

Preverí sieťové jednotky, ktoré sú pripojené k počítaču. Možnosť Preverenie sieťových jednotiek sa zobrazí iba pri Úplnom preverení systému.

Štandardne je možnosť Preverenie sieťových jednotiek zapnutá. Ak túto možnosť vypnete, aplikácia Norton 360 Online sieťové jednotky nepreverí.

Nízke riziká

Umožňuje spravovať položky nízkeho rizika nájdené v počítači.

Aplikácia Norton 360 Online automaticky odstraňuje položky stredného rizika a položky vysokého rizika.

Môžete tu určiť, ako má Norton 360 Online reagovať na položky nízkeho rizika.

Vaše možnosti sú:

 • Odstrániť

  Zistené položky nízkeho rizika budú automaticky odstránené.

 • Ignorovať

  Zistené položky nízkeho rizika budú automaticky ignorované.

 • Spýtať sa

  Poskytuje možnosť rozhodnúť o akcii pri zistení rizika. Vy sami určujete postup v každej fáze reakcie na zistené riziko.

Preverenie sledovacích súborov cookie

Táto funkcia slúži na preverovanie malých súborov, ktoré môžu programy umiestniť do počítača a pomocou nich sledovať činnosti vykonávané v počítači.

Sledovacie súbory cookie môžu oznamovať tieto informácie tretím stranám. Môžete určiť spôsob, akým bude aplikácia Norton 360 Online reagovať na sledovanie súborov cookie.

Vaše možnosti sú:

 • Odstrániť

  Automatické odstránenie sledovacích súborov cookie.

  Aplikácia Norton 360 Online neumiestňuje sledovacie súbory cookie do karantény. Ak sa rozhodnete sledovacie súbory cookie odstrániť, nemôžete ich obnoviť z karantény.

 • Ignorovať

  Automatické ignorovanie zistených sledovacích súborov cookie.

 • Spýtať sa

  Najvyššia úroveň ovládania - táto funkcia oznámi používateľovi zistenie sledovacích súborov cookie.

Môžete si vybrať možnosť odstránenia alebo ignorovania sledovacích súborov cookie. Možnosť Preverenie sledovacích súborov cookie sa zobrazuje iba pre Úplné preverenie systému a Rýchle preverenie.

Počet podprocesov manuálneho preverovania

Môžete vybrať počet podprocesov, ktoré aplikácia Norton 360 Online použije na manuálne preverenie.

Podprocesy sú podmnožiny procesu, ktoré zdieľajú zdroje procesu, ale vykonávajú sa nezávisle od seba. Podprocesy pomáhajú pri paralelnom spúšťaní programu, aby fungoval rýchlejšie vo viacprocesorovom prostredí.

Aplikácia Norton 360 Online podporuje preverovanie počítača viacerými podprocesmi. Používa taký počet podprocesov, aký zvolíte v rozbaľovacom zozname pre preverovanie. Napríklad ak vyberiete možnosť 8 v rozbaľovacom zozname, aplikácia Norton 360 Online použije osem podprocesov na manuálne preverenie. Keď vyberiete možnosť Automaticky, aplikácia Norton 360 Online použije podprocesy podľa počtu fyzických jadier procesorov, ktoré máte. Aplikácia Norton 360 Online používa dvojnásobný počet fyzických jadier procesorov, ktoré máte. Napríklad ak máte dvojjadrový procesor a vyberiete možnosť Automaticky, aplikácia Norton 360 Online použije na preverovanie štyri podprocesy. Takto sú podprocesy spustené simultánne a každý procesor spúšťa podproces pre spracovanie preverenia. Štandardne je vybratá možnosť Auto.

Aplikácia Norton 360 Online nepodporuje preverovanie viacerými podprocesmi pre Rýchle preverenie.

Profily výkonu preverenia

Umožňuje konfigurovať, ako má aplikácia Norton 360 Online preverovať počítač na základe digitálneho podpisu a stupňa dôveryhodnosti súborov. Aplikáciu Norton 360 Online môžete nakonfigurovať tak, aby nepreveroval súbory so známym digitálnym podpisom alebo známym stupňom dôveryhodnosti. Takto možno preverovanie zjednodušiť, zrýchliť a zefektívniť.

Preverenie výkonu môžete konfigurovať na ktorýkoľvek z nasledujúcich profilov:

 • Úplné preverenie - aplikácia Norton 360 Online vykoná úplné preverenie počítača.

  Úplné preverenie zahŕňa preverenie všetkých súborov v počítači bez ohľadu na ich stupeň dôveryhodnosti alebo digitálny podpis.

 • Štandardná dôveryhodnosť - aplikácia Norton 360 Online nebude preverovať Dôveryhodné súbory Norton.

  Aplikácia Norton 360 Online preverí súbory, ktoré majú úroveň dôveryhodnosti inú ako Dôveryhodné súbory Norton.

 • Vysoká dôveryhodnosť - Aplikácia Norton 360 Online nebude preverovať súbory so známym digitálnym podpisom alebo vysokým stupňom dôveryhodnosti. Norton 360 Online nepreverí súbory, ktoré majú úroveň dôveryhodnosti ako Dôveryhodné súbory Norton alebo Dôveryhodné súbory používateľa. Takisto do preverenia nezahrnie Dobré súbory s vysokou úrovňou dôveryhodnosti. Preverí súbory so stupňom dôveryhodnosti Nízka dôveryhodnosť, Neoverená dôveryhodnosť, Zlá dôveryhodnosť a súbory bez digitálneho podpisu triedy 3.

Norton 360 Online bude počítač preverovať podľa konfigurácie určenej v sekcii Profily výkonu preverenia.

Na uloženie alebo zrušenie nastavení preverenia môžete použiť možnosti v spodnej časti okna. Vaše možnosti sú:

Zrušiť

Zavrie okno bez uloženia nastavení.

OK

Uloží nastavenia preverenia a zavrie okno.

O vlastných prevereniach

Vytvorenie vlastného preverenia

Editovanie vlastného preverenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v54476843_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 02.11.2011