Iné produkty

Preverenie reputácie Norton

Okno Preverenie reputácie Norton zobrazuje výsledky posledného Preverenia reputácie.

Aplikácia Norton 360 Online vám umožní manuálne spustiť nasledovné typy Preverenia reputácie:

 • Rýchle preverenie reputácie

 • Úplné preverenie reputácie

 • Vlastné preverenie reputácie

Keď spustíte Rýchle preverenie reputácie, aplikácia Norton 360 Online zvažuje Skúmané súbory v prebiehajúcich procesoch a načítaných programoch. Keď spustíte Úplné preverenie reputácie, aplikácia Norton 360 Online zvažuje všetky Skúmané súbory, ktoré sú dostupné v počítači. Keď spustíte Vlastné preverenie reputácie, aplikácia Norton 360 Online vám umožní vybrať jednotku, zložku alebo súbor, ktorý chcete preveriť.

Preverenie reputácie filtruje súbory na základe určitých filtrovacích kritérií a na vyfiltrovaných súboroch vykoná Preverenie so sieťou Insight. Preverenie reputácie filtruje súbory s príponami EXE, SCR, SYS, DLL, DRV, OCX a MSI a tieto analyzuje.

Aplikácia Norton 360 Online zobrazí informácie o reputácii preverených súborov v okne Preverenie reputácie Norton.

Aplikácia Norton 360 Online konsoliduje informácie o reputácii z posledného preverenia reputácie a znázorní ich pomocou rôznych grafických formátov.

V hornej časti okna Preverenie reputácie Norton sa zobrazujú nasledovné štatistiky:

Stupeň dôveryhodnosti

Zobrazuje priemerný stupeň dôveryhodnosti súborov v počítači.

Stupne dôveryhodnosti súborov sú zoskupené do nasledovných rôznych kategórií.

 • Dôveryhodný : Označuje súbory, ktoré majú atribút Dôveryhodné súbory Norton.

 • Dobrý : Označuje súbory, ktoré majú stupeň dôveryhodnosti Dobrý.

 • Neznámy : Označuje súbory, ktoré majú stupeň dôveryhodnosti Neoverený.

 • Nízky : Označuje súbory, ktoré majú stupeň dôveryhodnosti Nízky alebo Zlý.

V grafe Stupeň dôveryhodnosti môžete zobraziť aj nasledujúce údaje:

 • Dôveryhodné v tomto počítači : Označuje priemerné percento dobrých súborov, dôveryhodných súborov Norton a dôveryhodných súborov používateľa v počítači.

 • Priem. dôveryhodnosť podľa komunity : Označuje priemerné percento dobrých súborov, dôveryhodných súborov Norton a dôveryhodných súborov používateľa v počítači. Spoločnosť Symantec zbiera informácie z komunity Norton.

Výskyt

Zobrazuje priemerný počet súborov v tomto počítači, ktoré sú používateľmi často používané.

Nasledovné kategórie popisujú častosť používania súborov v tomto počítači používateľmi.

 • Veľmi málo používateľov : Zobrazuje súbory s nízkym výskytom u používateľov.

 • Málo používateľov : Zobrazuje súbory s priemerným výskytom u používateľov.

 • Veľa používateľov : Zobrazuje súbory s častým výskytom u používateľov.

V grafe Výskyt môžete zobraziť aj nasledujúce údaje:

 • Častý výskyt v tomto počítači : Označuje priemerný počet súborov, ktoré sú v tomto počítači používateľmi často používané.

 • Priem. vysoký výskyt v komunite : Označuje priemerný počet súborov, ktoré sa často vyskytujú u používateľov z komunity Norton.

Stabilita

Zobrazuje hodnotenie stability súborov v počítači.

Hodnotenie stability závisí od toho, ako často daný program zlyháva. Rôzne hodnotenia stability sú nasledovné:

 • Spoľahlivý : Znamená, že program je spoľahlivý.

 • Stabilný : Znamená, že program je relatívne spoľahlivý. Niekedy však zlyháva.

 • Mierne nestabilný : Znamená, že program je mierne nestabilný.

 • Nestabilný : Znamená, že program je nestabilný.

 • Veľmi nestabilný : Znamená, že program často zlyháva.

 • Neznáma stabilita : Znamená, že história zlyhaní programu je neznáma.

Hodnotenia stability sa líšia v závislosti od operačného systému.

Sieť Norton

Zobrazuje podrobnosti o známych dobrých a zlých súboroch.

Môžete vidieť počet súborov, ktoré sú dostupné v rámci komunity Norton. Taktiež môžete vidieť celkový počet súborov, ktoré spoločnosť Symantec zanalyzovala prostredníctvom komunity Norton.

V spodnej časti okna Preverenie reputácie Norton sa o každej preverenej položke zobrazujú nasledovné podrobnosti:

Názov súboru

Obsahuje názov a typ súboru.

Navyše po kliknutí na názov súboru sa v okne File Insight zobrazia ďalšie informácie o súbore.

Stupeň dôveryhodnosti

Obsahuje stupeň dôveryhodnosti priradený súboru.

Systém spoločnosti Symantec analyzuje špecifické informácie o súbore ako digitálny podpis a hodnota haš, podľa ktorých určuje stupeň dôveryhodnosti súboru. Spoločnosť Symantec hodnotí súbor na základe štatistického hodnotenia, ktoré sa vykonáva pomocou údajov zo služby Norton Community Watch a analýzy spoločnosti Symantec.

Spoločnosť Symantec priraďuje súborom reputácie nasledovné stupne dôveryhodnosti:

 • Dôveryhodný : Symantec disponuje mnohými indikáciami, že súbor je dôveryhodný.

 • Dobrý : Symantec disponuje mnohými indikáciami, že súbor je dôveryhodný.

 • Neoverený : Symantec nemá dostatok informácií o súbore, aby mu priradil stupeň dôveryhodnosti.

 • Nízky : Symantec disponuje len niekoľkými indikáciami, že súbor nie je dôveryhodný.

 • Zlý : Symantec disponuje mnohými indikáciami, že súbor nie je dôveryhodný.

Ak máte súbor, ktorý má Zlý alebo Nízky stupeň dôveryhodnosti, aplikácia Norton 360 Online zobrazí pri stupni dôveryhodnosti ikonu červeného krížiku (x). Kliknutím na ikonu červeného krížiku (x) môžete umiestniť podozrivý súbor do karantény.

Výskyt

Zobrazuje stupeň využívania súboru komunitou.

Môžete tiež zobraziť využívanie súboru komunitou a určiť jeho legitímnosť. Spoločnosť Symantec používa pri hodnotení dôveryhodnosti súborov a pri ich zaraďovaní medzi správne súbory komunity prísne štatistické metódy.

Využitie systémových prostriedkov

Zobrazuje úroveň využitia systémových prostriedkov súborom.

Úrovne využitia sú nasledovné:

 • Nízka : Znamená, že súbor spotrebováva minimum systémových prostriedkov.

 • Primeraná : Znamená, že súbor spotrebováva primerané množstvo systémových prostriedkov.

 • Vysoká : Znamená, že súbor spotrebováva maximum systémových prostriedkov.

 • Neznáma : Znamená, že súbor nevykonal v počítači žiadnu činnosť.

Stabilita

Zobrazuje hodnotenie stability súboru.

Hodnotenie stability závisí od toho, ako často daný program zlyháva. Rôzne hodnotenia stability sú nasledovné:

 • Spoľahlivý : Znamená, že program je spoľahlivý.

 • Stabilný : Znamená, že program je relatívne spoľahlivý. Niekedy však zlyháva.

 • Mierne nestabilný : Znamená, že program je mierne nestabilný.

 • Nestabilný : Znamená, že program je nestabilný.

 • Veľmi nestabilný : Znamená, že program často zlyháva.

 • Neznáme : Znamená, že história zlyhaní programu je neznáma.

Hodnotenia stability sa líšia v závislosti od operačného systému.

Spustenie Rýchleho preverenia reputácie

Spustenie Úplného preverenia reputácie

Spustenie Vlastného preverenia reputácie

O výsledkoch Preverenia reputácie

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v36688460_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 23.04.2011