Iné produkty

O okne File Insight

Okno File Insight uvádza podrobnosti o akomkoľvek skúmanom súbore, ktorý je k dostupný v počítači. Možnosť analyzovať súbor je dostupná pre súbory, ktoré prevezmete, preverujete alebo používate na vykonanie nejakej činnosti.

Do okna File Insight môžete vstupovať rôznymi spôsobmi. Napríklad môžete použiť rôzne oznámenia a výstrahy, okná týkajúce sa preverenia a výkonu, a ponuku skrátených príkazov rôznych súborov, ktoré sa nachádzajú v počítači. História zabezpečenia poskytuje centrálne umiestnenie, odkiaľ získate prístup k oknám File Insight rôznych udalostí týkajúcich sa Rizík zabezpečenia, funkcie Download Insight a Výkonu.

Okno File Insight vám umožní zobraziť viac podrobností o udalostiach, ktoré patria do niektorej z nasledujúcich kategórií v okne História zabezpečenia :

Vyriešené Riziká zabezpečenia

Zobrazí usporiadané podrobné informácie o vyriešených rizikách zabezpečenia.

Kategória Vyriešené Riziká zabezpečenia zahŕňa infikované súbory, ktoré aplikácia Norton 360 Online opraví, odstráni alebo umiestni do karantény. Táto kategória obsahuje predovšetkým riziká strednej alebo vysokej úrovne, ktoré sú buď umiestnené do karantény alebo zablokované.

Okno File Insight poskytuje podrobnosti o úrovni rizika, pôvode a správu o činnosti vyriešených rizík zabezpečenia vo vašom systéme.

Nevyriešené Riziká zabezpečenia

Zobrazí usporiadané podrobné informácie o nevyriešených rizikách zabezpečenia.

Kategória Nevyriešené Riziká zabezpečenia zahŕňa infikované súbory, pri ktorých aplikácia Norton 360 Online nevedela urobiť žiadnu akciu. Táto kategória obsahuje väčšinou riziká nízkej úrovne, ktoré vyžadujú, aby ste podnikli vhodné kroky.

Okno File Insight poskytuje podrobnosti o úrovni rizika, pôvode a správu o činnosti nevyriešených rizík zabezpečenia vo vašom systéme.

Karanténa

Zobrazí usporiadané podrobné informácie o rizikách zabezpečenia umiestnených do karantény.

Kategória Karanténa zahŕňa infikované súbory, ktoré sú izolované od zvyšku počítača, kým čakajú na to, kým podniknete príslušné kroky.

Okno File Insight poskytuje podrobnosti o úrovni rizika, pôvode a správu o činnosti rizík zabezpečenia umiestnených do karantény vo vašom systéme.

Download Insight

Zobrazí podrobnosti o reputácii prevzatého súboru.

Tieto informácie môžete použiť na určenie stupňa bezpečnosti súboru a rozhodnutie, akú akciu chcete vykonať.

Výstraha výkonu

Zobrazí podrobnosti o výkone akéhokoľvek skúmaného súboru v počítači.

Tieto informácie zahŕňajú všeobecné informácie, informácie o pôvode, využití zdrojov a informácie o činnostiach, ktoré daný súbor vykonal v systéme počítača.

Okno File Insight obsahuje rôzne podrobné informácie o položke z Histórie zabezpečenia. Tieto podrobnosti sú roztriedené na rôznych kartách v okne File Insight.

Zvolením karty zobrazíte viac podrobností o tejto karte. Okno File Insight obsahuje podrobné informácie o súbore na nasledovných kartách:

Podrobnosti

Zobrazuje informácie, ako sú stupeň dôveryhodnosti, využívanie súboru komunitou, čas, odkedy bol súbor vydaný, a do akej miery je súbor stabilný.

Hodnotenia stability súboru sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému.

Môžete zobraziť podrobnosti ako napríklad podpis a dátum, keď bol súbor vytvorený. Môžete určiť, či ide o súbor pri spustení a dátum, keď bol súbor naposledy použitý.

Pôvod

Poskytuje údaje o pôvode súboru.

Môžete tu vidieť názov súboru a adresu URL zdroja, z ktorého bol súbor prevzatý. Informácie o pôvode súboru sú dostupné len v tom prípade, ak ste súbor prevzali alebo vytvorili po nainštalovaní aplikácie Norton 360 Online.

Ak informácie o pôvode súboru nie sú dostupné, aplikácia Norton 360 Online zakáže túto sekciu Pôvod.

Činnosť

Zobrazuje podrobnosti o podozrivých činnostiach, ktoré súbor na vašom počítači vykonal. Uvádza taktiež informácie o využití systémových prostriedkov procesom a vplyve procesu na celkové využitie procesora vášho počítača.

Podľa závažnosti rizika zabezpečenia a typu rizika môže aplikácia Norton 360 Online zobraziť v okne File Insight jednu alebo viacero z týchto možností:

Nájsť

Umožňuje vám nájsť súbor vo vašom počítači.

Táto možnosť je dostupná v hornej časti okna.

Kopírovať do schránky

Umožňuje vám skopírovať údaje z okna File Insight do schránky.

Po tom, čo skopírujete obsah do schránky, môžete otvoriť dokument, vložiť údaje a dokument uložiť.

Možnosti

Poskytuje prístup do okna Zistené hrozby a zobraziť tak viac podrobností prípadne vykonať činnosti.

Ďalšie informácie

Umožňuje vám prístup k internetovej stránke s online kurzom, ktorá obsahuje viac informácií o súbore.

Informácie o histórii zabezpečenia

Prezeranie položiek v Histórii zabezpečenia

O histórii zabezpečenia - okno Rozšírené podrobnosti

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v36662584_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 18.10.2011