Iné produkty

O Úlohách Norton

Okno Úlohy Norton predstavuje rozhranie, kde si môžete prezerať a sledovať všetky úlohy vykonávané na pozadí aplikáciami Norton. Aplikácia Norton 360 Online spúšťa väčšinu úloh na pozadí, keď je počítač v stave nečinnosti. V okne Úlohy Norton sa zobrazujú informácie o úlohách na pozadí vykonávaných aplikáciou Norton 360 Online.

Podrobnosti zahŕňajú:

 • Názov úlohy Norton

  Pomocou ikony, ktorá sa zobrazí pred názvom úlohy na pozadí môžete spustiť alebo zastaviť danú úlohu na pozadí. Úlohu na pozadí môžete spustiť alebo zastaviť kedykoľvek.

 • Časová pečiatka úlohy Norton

  Môžete si prezrieť informácie ako dátum a čas, kedy bola daná úloha na pozadí naposledy spustená. Na základe týchto informácií sa môžete rozhodnúť, či danú úlohu na pozadí spustíte, alebo počkáte, až aplikácia Norton 360 Online spustí danú úlohu v čase nečinnosti.

 • Trvanie úlohy Norton

  Môžete vidieť, ako dlho daná úloha Norton naposledy bežala. Na základe týchto informácií môžete zistiť, ako dlho bude daná úloha na pozadí trvať, keď ju spustíte.

 • Informácia o tom, či bola úloha na pozadí spustená v čase nečinnosti alebo nie

  Podľa tejto informácie môžete zistiť, či už úloha prebehla v čase nečinnosti počítača, alebo ju treba spustiť.

 • Stav úlohy Norton

  Môžete si prezrieť detaily o vykonaní úlohy.

 • Zdroj napájania, ktorý úloha Norton používa.

  Môžete určiť typ zdroja napájania, ktorý každá z úloh Norton používa. Na konfiguráciu zdroja napájania pre úlohy Norton použite odkaz Konfigurovať nachádzajúci sa vedľa ikony zdroja napájania.

Okno Úlohy Norton vám umožňuje sledovať nasledujúce špecifické úlohy Norton:

Automatická aktualizácia LiveUpdate

Funkcia Automatická aktualizácia LiveUpdate automaticky zisťuje aktualizácie definícií a aktualizácie programu, keď je váš počítač pripojený na Internet.

Automatická aktualizácia LiveUpdate kontroluje dostupnosť aktualizácií každú hodinu.

Zálohovanie predvolenej sady

Vykoná zálohovanie súborov a údajov, ktoré sú zahrnuté vo vašej záložnej sade.

Ak ste vytvorili viacero záložných sád, všetky tieto sady sa zobrazia na zozname Úlohy Norton. Konkrétne zálohovanie môžete spustiť z okna Úlohy Norton.

Optimalizácia disku

Odstráni kazy súborov a znova usporiada umiestnenie súborov na disku vášho počítača, aby sa vylepšil jeho výkon.

Úplné preverenie systému

Preverí celý váš počítač na vírusy, spyware a rôzne zraniteľnosti zabezpečenia.

Spustí taktiež iné činnosti, ako sú aktualizácia LiveUpdate a funkcie Vyčistenie, Optimalizácia diskov a Zálohovanie.

Optimalizácia Insight

Optimalizuje zavádzací zväzok počítača.

Čistič histórie prehliadača Internet Explorer

Vymaže nepotrebnú históriu internetových stránok, ktorá ostala v zložke histórie internetového prehliadača.

Odstráni stopy akýchkoľvek vyhľadávaní na Internete, ktoré boli vykonané na vašom počítači.

Dočasné súbory programu Internet Explorer

Vymaže dočasné súbory, ktoré ostali na pevnom disku po surfovaní na Internete.

Služba Norton Community Watch

Služba Norton Community Watch chráni váš počítač pred potenciálnymi rizikami. Zbiera vo vašom počítači informácie o nových hrozbách zabezpečenia a tieto informácie posiela spoločnosti Symantec na ďalšiu analýzu. Spoločnosť Symantec vyhodnotí údaje, aby zistila nové hrozby a vyriešila ich.

Norton Insight

Umožňuje vykonávať inteligentné preverovanie súborov v počítači. Tento program zlepšuje účinnosť preverovania aplikáciou Norton 360 Online formou preverovania menšieho počtu súborov bez toho, aby sa narušilo zabezpečenie počítača.

Funkcia Norton Insight umožňuje zisťovať informácie o Skúmaných súboroch, ktoré sa nachádzajú vo vašom počítači. Môžete tu vidieť informácie ako podpis súboru a dátum nainštalovania súboru. Môžete si tiež prezrieť údaje ako stupeň dôveryhodnosti, využívanie komunitou, používanie zdrojov a zdroj súboru.

Aktualizácie Pulse Updates

Aktualizácie Pulse Updates každých päť minút zisťujú dostupnosť aktualizácií definícií a sťahujú ponúkané definície vírusov. Aktualizácie Pulse Updates poskytujú aktualizácie počas komplexných aktualizácií, ktoré aktualizácia LiveUpdate automaticky sťahuje každých niekoľko hodín. Dbajte na to, aby boli aktualizácie Pulse Updates neustále zapnuté. Táto funkcia chráni používateľa pred najnovšími hrozbami bez narúšania fungovania systému a obmedzovania online práce na počítači.

Rýchle preverenie

Preverí dôležité umiestnenia v počítači, na ktoré sa často zameriavajú vírusy a iné hrozby zabezpečenia.

Rýchle preverenie potrebuje na preverenie menej času ako Úplné preverenie systému, pretože nepreveruje celý počítač.

Čistič databázy Registry systému Windows

Vymaže nepresné záznamy a zastarané záznamy v registri Windows, ktoré môžu spôsobovať chyby.

Čistič dočasných súborov systému Windows

Vymaže nepotrebné súbory, ktoré ostali v dočasných zložkách systému Windows po nainštalovaní alebo aktualizácii programu.

Nasledovné kategórie úloh vyfarbené sivou farbou bežia na pozadí, aby sa vylepšil výkon systému a ochrana. Zobraziť môžete iba podrobnosti posledného spustenia nasledujúcich činností:

Údržba funkcie Identity Safe

Vykoná na pozadí úlohy súvisiace s údržbou funkcie Identity Safe. Úlohy zahŕňajú odoslanie štatistiky profilu Identity Safe a stiahnutie obľúbených ikon.

Údržba ochrany proti nevyžiadanej pošte

Vykoná na pozadí úlohy súvisiace s ochranou proti nevyžiadanej pošte. Úlohy zahŕňajú aktualizáciu kontaktov a filtrov pre ochranu proti nevyžiadanej pošte.

Údržba udeľovania licencií

Vykoná na pozadí úlohy súvisiace s udeľovaním licencií.

Údržba Insight

Vykoná na pozadí úlohy súvisiace s funkciou Norton Insight. Úlohy zahŕňajú podrobnosti o údržbe súvisiacej so stabilitou a úrovňou dôveryhodnosti súborov vo vašom počítači.

Údržba produktu

Vykoná na pozadí úlohy súvisiace s údržbou aplikácie Norton 360 Online. Úlohy zahŕňajú vymazanie inštalačných protokolov a opätovne preverenie konsolidovaného pravidla brány firewall.

Okrem prezerania a sledovania informácií o úlohách na pozadí tu môžete určiť trvanie Časového limitu nečinnosti. Po uplynutí Časového limitu nečinnosti aplikácia Norton 360 Online identifikuje počítač ako nečinný a spustí úlohy na pozadí. Na paneli Odpočítavanie doby nečinnosti si môžete overiť, či je počítač v stave nečinnosti.

Môžete tiež na určený čas manuálne zapnúť tichý režim.

Sledovanie úloh na pozadí vykonávaných aplikáciou Norton 360 Online

Určenie trvania časového limitu nečinnosti

O funkcii System Insight

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v23920688_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 02.11.2011