Iné produkty

Informácie o Administratívnych nastaveniach

Okno Administratívne nastavenia môžete použiť na konfigurovanie rôznych dôležitých nastavení produktu Norton 360 Online.

Máte nasledovné možnosti:

Optimalizácia v dobe nečinnosti

Umožňuje konfigurovať produkt Norton 360 Online tak, aby defragmentoval systémový zväzok alebo miestny disk, ktorý obsahuje systémový zväzok, v čase nečinnosti počítača.

Keď je táto možnosť zapnutá, Norton 360 Online naplánuje automatickú optimalizáciu po nainštalovaní aplikácie do počítača. Optimalizácia zrýchli chod počítača tým, že defragmentuje fragmentované časti disku.

Mesačná správa

Umožňuje zobraziť, ako vás aplikácia Norton 360 Online za posledných 30 dní ochraňovala.

Táto správa poskytuje záznamy o činnostiach, ktoré aplikácia Norton 360 Online za účelom ochrany počítača vykonala. Možnosť Mesačná správa môžete zapnúť, aby aplikácia Norton 360 Online automaticky, raz za 30 dní, zobrazila mesačnú správu.

Automatické preberanie novej verzie

Umožní vám automaticky prevziať najnovšiu verziu aplikácie Norton 360 Online.

Po vyzvaní môžete ľahko prejsť na najnovšiu verziu aplikácie Norton 360 Online. Štandardne je táto možnosť zapnutá. Spoločnosť Symantec odporúča nainštalovať najnovšiu verziu produktu, pretože tá obsahuje nové funkcie zaisťujúce lepšiu ochranu proti hrozbám zabezpečenia.

Táto funkcia nemusí v niektorých verziách aplikácie Norton 360 Online fungovať.

Nastavenia sieťového servera proxy

Umožňuje špecifikovať detaily automatickej konfigurácie, nastavenia servera proxy a overovacie údaje na pripájanie na internet.

Programy, ako napríklad aktualizácia LiveUpdate a Norton Insight, používajú určené nastavenia servera proxy na pripájanie k serveru spoločnosti Symantec cez internet. Aktualizácia LiveUpdate používa nastavenia servera proxy na načítanie aktualizácií. Program Norton Insight používa nastavenia servera proxy na získanie špecifických informácií o súboroch, ako napríklad o úrovni dôveryhodnosti alebo o digitálnom podpise.

Služba Norton Community Watch

Umožňuje vám odovzdať spoločnosti Symantec údaje o vybratom zabezpečení a aplikácii na analýzu.

Služba Norton Community Watch vás chráni pred novými potenciálnymi rizikami. Zbiera vo vašom počítači informácie o nových hrozbách zabezpečenia a tieto informácie posiela spoločnosti Symantec na ďalšiu analýzu. Spoločnosť Symantec vyhodnotí údaje, aby zistila nové hrozby a vyriešila ich.

Možnosť Zber podrobných údajov o chybách je dostupná, keď je možnosť Norton Community Watch zapnutá.

Možnosť Zber podrobných údajov o chybách vám umožní povoliť alebo odmietnuť niektoré z odosielaní podrobných údajov. Tieto podrobné údaje sa môžu líšiť v závislosti od chýb a súčastí týkajúcich sa aplikácií Norton. Na konfiguráciu odosielaní môžete použiť možnosti Vždy, Nikdy a Spýtať sa.

Upozornenia na úlohu Norton

Umožní vám nakonfigurovať aplikáciu Norton 360 Online tak, aby zobrazovala alebo skrývala upozornenia, ktoré sa objavia pri spustení automatických úloh na pozadí Norton.

Sledovanie výkonu

Umožňuje sledovať výkon počítača.

Keď je zapnutá možnosť Sledovanie výkonu, aplikácia Norton 360 Online sleduje mieru využitia procesora CPU a pamäte počítača. Okrem toho zaznamenáva dôležité systémové činnosti, ktoré ste vykonali za obdobie posledných troch mesiacov.

Navyše vás aplikácia Norton 360 Online upozorní pomocou výstrah výkonu, keď nejaký program alebo proces nadmerne využíva systémové prostriedky.

Keď je možnosť Monitorovanie výkonu zapnutá, máte k dispozícii nasledujúce možnosti:

 • Výstrahy výkonu

  Umožňuje vám nakonfigurovať aplikáciu Norton 360 Online tak, aby zisťovala a oznamovala vám zvýšené využívanie systémových prostriedkov akýmkoľvek programom alebo procesom.

  Aplikácia Norton 360 Online vám posiela výstrahy s informáciami o názve programu a zdrojoch, ktoré využíva. Odkaz Podrobnosti a nastavenia v upozorňujúcej výstrahe vám umožňuje prezerať ďalšie podrobnosti o spotrebe zdrojov programom v okne File Insight.

  Keď je táto možnosť nastavená na Zapnuté, aplikácia Norton 360 Online vás bude upozorňovať na výstrahy výkonu a uloží udalosť do denníka Histórie zabezpečenia. Keď je táto možnosť nastavená na Len denník, aplikácia Norton 360 Online uloží udalosť do denníka Histórie zabezpečenia, ale neupozorní vás na výstrahu. Túto možnosť môžete vypnúť, ak nechcete zobrazovať výstrahy výkonu. Štandardne je táto možnosť zapnutá.

 • Profil limitu využitia zdrojov pre výstrahy

  Umožní vám konfigurovať profil limitu využitia zdrojov na zobrazovanie výstrah výkonu.

  Keď spotreba zdrojov programom prekročí definovaný limit, aplikácia Norton 360 Online vás upozorní pomocou výstrahy výkonu.

  Limit môžete nastaviť na Nízky, Stredný alebo Vysoký. Stredný je štandardné nastavenie.

 • Použiť Profil nízkeho využitia zdrojov pri napájaní z batérie

  Umožní vám nakonfigurovať aplikáciu Norton 360 Online tak, aby zmenila limit využitia zdrojov na nízky profil, keď je váš počítač napájaný z batérie.

  Zabezpečí to lepší výkon počítača pri napájaní z batérie. Keď je táto možnosť vypnutá, aplikácia Norton 360 Online použije limit, ktorý ste nastavili v možnosti Profil limitu využitia zdrojov pre výstrahy. Štandardne je táto možnosť zapnutá.

 • Výstraha o vysokom využití pre:

  • Procesor CPU

   Keď je táto možnosť zapnutá, aplikácia Norton 360 Online zisťuje a oznamuje vám zvýšené využitie prostriedkov procesora CPU akýmkoľvek programom alebo procesom. Štandardne je táto možnosť zapnutá.

  • Pamäť

   Keď je táto možnosť zapnutá, aplikácia Norton 360 Online zisťuje a oznamuje vám zvýšené využitie prostriedkov pamäte akýmkoľvek programom alebo procesom. Štandardne je táto možnosť zapnutá.

  • Disk

   Keď je táto možnosť zapnutá, aplikácia Norton 360 Online zisťuje a oznamuje vám zvýšené využitie prostriedkov disku akýmkoľvek programom alebo procesom. Táto možnosť je štandardne vypnutá.

  • Popisovače

   Keď je táto možnosť zapnutá, aplikácia Norton 360 Online zisťuje a oznamuje vám zvýšené využitie prostriedkov popisovačov akýmkoľvek programom alebo procesom. Popisovač je deskriptor, ktorý umožňuje programu pristupovať k alebo identifikovať zdroj. Táto možnosť je štandardne vypnutá.

 • Výnimky programov

  Umožní vám vybrať špecifické programy, ktoré majú byť vylúčené z výstrah výkonu.

  Môžete použiť možnosť Konfigurovať na vymenovanie programov, pri ktorých nechcete dostávať výstrahy výkonu.

Režim úspory energie

Umožňuje šetriť energiu batérie tým, že v čase, keď je počítač napájaný z batérie, pozastavuje určité úlohy na pozadí.

Štandardne je táto možnosť zapnutá.

Zabezpečenie produktu

Umožňuje zabezpečiť produkt a chrániť ho pred neoprávnenými zmenami.

Máte nasledovné možnosti:

 • Prístup iných používateľov ako správcov k nastaveniam

  Umožňuje používať a konfigurovať všetky možnosti v okne Nastavenia aj z konta iného používateľa než správcu

  Táto možnosť je štandardne vypnutá. Túto možnosť môžete zapnúť, len ak sa prihlásite ako správca. Prístup do okna Nastavenia nie je možný, ak je okno Nastavenia otvorené v niektorom inom konte používateľa na vašom počítači.

 • Ochrana pred zmenami produktu Norton

  Umožní vám ochrániť váš Norton produkt pred napadnutím, alebo pozmenením neznámymi, podozrivými, alebo ohrozujúcimi aplikáciami.

 • Ochrana nastavení heslom

  Umožňuje chrániť nastavenia aplikácie Norton 360 Online pomocou hesla. Chráni nastavenia produktu pred neoprávneným prístupom

 • Monitorovanie Stavu Produktu

  Umožňuje nastaviť sledovanie alebo ignorovanie stavu zabezpečenia Ochrany proti vírusom, Brány firewall, Ochrany identity a rôznych ďalších funkcií aplikácie Norton 360 Online.

Nastavenia tichého režimu

Umožňuje vám zapnúť alebo vypnúť Tichý režim.

Máte nasledujúce možnosti:

 • Tichý režim

  Keď zapnete možnosť Tichý režim, nastavíte tichý režim na stanovenú dobu trvania. Norton 360 Online potláča všetky výstrahy a pozastavuje aktivity na pozadí na dobu trvania, ktorú ste špecifikovali.

 • Detekcia celoobrazovkovej aplikácie

  Keď zapnete možnosť Detekcia celoobrazovkovej aplikácie, aplikácia Norton 360 Online automaticky zisťuje aplikácie, ktoré sú spustené na celú obrazovku a povolí tichý režim. Aplikácia Norton 360 Online potlačí väčšinu výstrah a aktivity na pozadí. Jediné aktivity, ktoré bežia, sú tie, ktoré chránia váš počítač proti vírusom a iným ohrozeniam zabezpečenia.

 • Bezobslužný režim pri zistení:

  • Napaľovanie disku IMAPI 2.0

   Keď pomocou aplikácie systému Media Center začnete napaľovať disk CD alebo DVD, aplikácia Norton 360 Online to zistí a automaticky zapne bezobslužný režim. Keď je zapnutý bezobslužný režim, aplikácia Norton 360 Online potlačí aktivity na pozadí, no naďalej zobrazuje výstrahy a oznámenia.

  • TV nahrávanie systému Media Center

   Keď pomocou aplikácie systému Media Center začnete nahrávať TV program, aplikácia Norton 360 Online to zistí a automaticky zapne bezobslužný režim. Keď je zapnutý bezobslužný režim, aplikácia Norton 360 Online potlačí aktivity na pozadí, no naďalej zobrazuje výstrahy a oznámenia.

  • Používateľom určené programy

   Keď spustíte niektorú z aplikácií uvedených v zozname Používateľom určených programov aplikácia Norton 360 Online to zistí a automaticky zapne bezobslužný režim. Keď je zapnutý bezobslužný režim, aplikácia Norton 360 Online potlačí aktivity na pozadí, no naďalej zobrazuje výstrahy a oznámenia.

   Zoznam programov, po spustení ktorých chcete zapnúť bezobslužný režim, môžete sami konfigurovať.

Automatické zdržanie obnovenia

Umožní vám odložiť automatické spustenie úloh na pozadí Norton keď obnovíte činnosť počítača z režimu hybernácie alebo režimu spánku.

Automatické odloženie spustenia úloh

Umožňuje špecifikovať zdržanie spustenia programov systému Norton, ktoré sa automaticky spúšťajú pri zapnutí počítača.

Táto možnosť neoneskoruje ochranu Norton 360 Online. Trvanie Automatického odloženia spustenia úloh môžete nastaviť od 1 do 20 minút. Štandardná hodnota doby trvania je 20 minút.

Časový limit nečinnosti

Táto možnosť umožňuje určiť trvanie časového limitu nečinnosti, po uplynutí ktorého aplikácia Norton 360 Online zhodnotí počítač ako nečinný.

Trvanie Časového limitu nečinnosti môžete nastaviť od 1 do 30 minút. Štandardná hodnota doby trvania je 10 minút.

Čistenie programu Firefox

Umožňuje dosiahnuť maximálny výkon počítača odstránením dočasných súborov a histórie prehľadávania, ak používate internetový prehliadač Firefox.

Norton 360 Online automaticky čistí dočasné súbory, históriu a záložky prehliadača Internet Explorer v rámci činnosti na pozadí.

Máte nasledovné možnosti:

 • Vyčistenie dočasných súborov programu Firefox

  Umožňuje vyčistiť dočasné súbory, ktoré sa nazbierajú pri prehliadaní internetových stránok v prehliadači Firefox.

 • Vyčistenie histórie programu Firefox

  Umožňuje vyčistiť históriu a záložky, ktoré sa nazbierajú pri prehliadaní internetových stránok v prehliadači Firefox.

O funkcii Ochrana pred zmenami produktu Norton

O zabezpečení nastavení aplikácie Norton 360 Online pomocou hesla

O nastaveniach sieťového servera proxy

O nastaveniach produktu Norton 360 Online

Prispôsobenie nastavení aplikácie Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19134745_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.10.2011