Iné produkty

Informácie o nastaveniach Preverení a rizík

Nastavenia funkcie Preverenia a riziká umožňujú prispôsobiť preverenia, ktoré vykonáva aplikácia Norton 360 Online v počítači. Môžete nakonfigurovať preverovania aplikáciou Norton 360 Online na základe digitálneho podpisu a úrovne dôveryhodnosti súborov v počítači. Môžete zadefinovať spôsob činnosti aplikácie Norton 360 Online v prípade preverovania e-mailových správ a prispôsobiť preverovanie súborov, ktoré dostanete z programov na okamžité odosielanie a prijímanie správ.

K dispozícii máte nasledujúce nastavenia funkcie Preverenia a riziká:

Preverenia počítača

Aplikácia Norton 360 Online umožňuje spúšťať rôzne typy preverovaní na zisťovanie výskytu vírusu v počítači a ochranu počítača pred ním. Tieto preverenia sú Rýchle preverenie, Úplné preverenie systému a Vlastné preverenie. K dispozícii máte rôzne možnosti preverovaní počítača na prispôsobenie preverovaní, ktoré v počítači spúšťa aplikácia Norton 360 Online. Môžete tiež špecifikovať preverovanie komprimovaných súborov a dokumentov Microsoft Office.

Možnosti Preverenia počítača vám tiež umožňujú špecifikovať preverovania na zistenie rootkitov, ďalších položiek režimu skrytia, sledovacie súbory cookie a neznáme hrozby pre zabezpečenie. Vaše možnosti sú:

 • Inteligentné definície

  Umožňuje vám nainštalovať iba základný súbor definícií vírusov.

  Môžete vybrať Inteligentné definície a minimalizovať tak čas preberania, čas inštalácie a spotrebu pamäte, keďže Inteligentné definície sú len podmnožinou definícií vírusov.

 • Preverovanie komprimovaných súborov

  Táto funkcia slúži na preverovanie a opravu súborov, ktoré sa nachádzajú v skomprimovaných súboroch.

  Keď zapnete túto funkciu, aplikácia Norton 360 Online bude preverovať a zisťovať výskyt vírusov a iných rizík zabezpečenia v súboroch obsiahnutých v komprimovaných súboroch a odstraňovať komprimované súbory.

 • Automatické preverovanie balíka Microsoft Office

  Táto funkcia preveruje súbory balíka Microsoft Office počas ich otvárania.

  Ak po nainštalovaní aplikácie Norton 360 Online nainštalujete do počítača balík Microsoft Office 2000 alebo novší a chcete, aby táto možnosť automaticky preverovala súbory balíka Microsoft Office, musíte ju zapnúť.

 • Preverovanie rootkitov a položiek režimu skrytia

  Táto funkcia slúži na preverovanie rootkitov a iných rizík zabezpečenia, ktoré môžu byť skryté v počítači.

 • Preverenie sieťových jednotiek

  Preverí sieťové jednotky, ktoré sú pripojené k počítaču.

  Aplikácia Norton 360 Online vykoná Preverenie sieťových jednotiek počas Úplného preverenia systému a Vlastného preverenia. Štandardne je možnosť Preverenie sieťových jednotiek zapnutá. Ak túto možnosť vypnete, aplikácia Norton 360 Online sieťové jednotky nepreverí.

 • Heuristická ochrana

  Táto funkcia slúži na preverovanie počítača a jeho ochranu pred neznámymi hrozbami zabezpečenia.

  Aplikácia Norton 360 Online používa heuristiku na kontrolu podozrivých charakteristík súboru, na základe ktorých kategorizuje súbor ako infikovaný. Porovnáva charakteristiky súboru so známym infikovaným súborom. Ak súbor obsahuje podozrivé charakteristiky, aplikácia Norton 360 Online ho identifikuje ako infikované hrozbou.

 • Preverovanie sledovacích súborov cookie

  Táto funkcia slúži na preverovanie malých súborov, ktoré môžu programy umiestniť do počítača a pomocou nich sledovať činnosti vykonávané v počítači.

 • Úplné preverenie systému

  Táto funkcia slúži na preverenie počítača počas jeho nečinnosti.

  Keď je počítač nečinný, aplikácia Norton 360 Online spúšťa funkciu Úplné preverenie systému. Po dokončení preverovania si môžete zobraziť súhrn výsledkov preverovania a po opätovnom začatí používania počítača môžete vykonať príslušné kroky. Na naplánovanie Úplného preverenia systému môžete použiť možnosť Konfigurovať.

 • Počet podprocesov manuálneho preverovania

  Umožňuje vám zvoliť počet podprocesov používaných aplikáciou Norton 360 Online pri manuálnom preverení. Podprocesy sú podmnožiny procesu, ktoré zdieľajú zdroje procesu, ale vykonávajú sa nezávisle od seba. Podprocesy pomáhajú pri paralelnom spúšťaní programu, aby fungoval rýchlejšie vo viacprocesorovom prostredí.

Preverenie profilov výkonu

Pomocou nastavení v sekcii Preverenie profilov výkonu možno konfigurovať, ako má produkt Norton 360 Online preverovať počítač na základe digitálneho podpisu a stupňa dôveryhodnosti súborov.

Nastavenia Preverenia profilov výkonu musíte nakonfigurovať pred spustením preverenia alebo pred naplánovaním spustenia preverenia. Aplikácia Norton 360 Online preveruje počítač podľa konfigurácie, ktorú ste určili v nastaveniach funkcie Preverenie profilov výkonu.

Konfigurovať môžete nasledujúce nastavenia funkcie Preverenie profilov výkonu:

 • Úplné preverenie

  Slúži na konfiguráciu úplného preverenia počítača.

 • Štandardná dôveryhodnosť

  Konfigurovať preverenie, ktoré vylučuje súbory dôveryhodné pre Norton.

 • Vysoká dôveryhodnosť

  Slúži na konfigurovanie preverenia, ktoré vylúči dôveryhodné súbory Norton a komunity a súbory, ktoré disponujú známymi digitálnymi podpismi.

Chránené porty

Nastavenie Chránené porty ochraňuje porty POP3 a SMTP využívané vaším e-mailovým programom.

Túto možnosť môžete použiť na ručnú konfiguráciu e-mailových portov POP3 a SMTP a chrániť tak e-mail. Ak sú čísla portov SMTP a POP3, ktoré poskytol váš poskytovateľ internetových služieb (ISP) pre váš e-mailový program, odlišné od predvolených čísel portov SMTP a POP3, musíte aplikáciu Norton 360 Online nakonfigurovať tak, aby chránila tieto porty.

Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch

Funkcia Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch vás chráni pred hrozbami odosielanými alebo prijímanými v e-mailových prílohách.

Môžete použiť možnosť Preverenie e-mailu proti vírusom na definovanie správania Norton 360 Online počas preverovania e-mailových správ. Na základe vybratých možností aplikácia Norton 360 Online automaticky preveruje e-mailové správy, ktoré odosielate alebo prijímate.

Preverenie rýchlych správ

Možnosti Preverenie rýchlych správ vám umožňuje upraviť preverenie súborov, ktoré prijímate prostredníctvom programov rýchlych správ.

Podporované programy pre rýchle posielanie správ, prostredníctvom ktorých prijímate súbory, si môžete vybrať. Aplikácia Norton 360 Online preveruje súbory, ktoré dostávate z vybratých programov pre rýchle posielanie správ.

Vylúčenie / Nízke riziká

Možnosti vylúčení určujú položky, ako napríklad zložky, súbory a jednotky, ktoré sa vylúčia z preverení aplikáciou Norton 360 Online. Preverenia, podpisy a nízkorizikové položky sú niektoré položky, ktoré môžete vylúčiť z preverovania.

Možnosti Vylúčené položky vám umožňujú rozhodnúť, ktoré kategórie rizík chcete, aby Norton 360 Online zisťoval. Vaše možnosti sú:

 • Nízke riziká

  Umožňuje spravovať položky nízkeho rizika nájdené v počítači.

  Môžete tu určiť, ako má Norton 360 Online reagovať na položky nízkeho rizika.

 • Položky, ktoré majú byť vylúčené z preverení

  Umožňuje určiť, ktoré disky, zložky alebo súbory chcete vylúčiť z procesu preverovania rizík.

  Do zoznamu vylúčených položiek môžete pridávať nové položky alebo upravovať vložené položky. Položky možno zo zoznamu vylúčených položiek aj odoberať.

 • Položky na vylúčenie zo zisťovania funkciou Automatickej ochrany a technológiou SONAR

  Umožňuje určiť, ktoré disky, zložky alebo súbory chcete vylúčiť z procesu preverovania funkciou Automatická ochrana a preverovania technológiou SONAR.

  Môžete pridať nové položky, ktoré je potrebné vylúčiť alebo upraviť položky, ktoré ste už vylúčili. Položky možno zo zoznamu vylúčených položiek aj odoberať.

 • Podpisy na vylúčenie zo všetkých zisťovaní

  Táto možnosť umožňuje vyberať známe riziká podľa názvu a odstraňovať názov rizika zo zoznamu vylúčených položiek

  Taktiež môžete zobraziť vplyv rizika, ktorý je založený na výkone, ochrane osobných údajov, odstránení a vplyv na režim skrytia.

Vylúčené položky znižujú stupeň vašej ochrany a mali by sa používať vtedy, keď to výslovne potrebujete.

Ochrana Insight

Preverenie so sieťou Insight používa počítačovú technológiu Cloud, v ktorej vzdialený server v sieti obsahuje najnovšie definície vírusov. Norton 360 Online preveruje vo vašom počítači najnovšie hrozby zabezpečenia. Keď aplikácia Norton 360 Online vykonáva preverenie funkciou Insight Network, využíva pritom definície vírusov, ktoré sú dostupné lokálne a uložené na serveri Cloud. Produkt Norton 360 Online poskytuje ďalší stupeň ochrany pomocou najnovších definícií na serveri Cloud, ktoré dopĺňajú definície dostupné lokálne vo vašom počítači.

Prispôsobenie nastavení aplikácie Norton 360 Online

O nastaveniach ochrany proti vírusom

O nastaveniach produktu Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19117843_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 30.10.2011