Iné produkty

Úlohy Norton

V okne Úlohy Norton si môžete prezerať a sledovať všetky úlohy vykonávané na pozadí aplikáciami Norton, ktoré produkt Norton 360 Online spúšťa v čase nečinnosti počítača. Medzi informáciami sú položky ako:

Úlohy Norton

Zobrazuje proces súvisiaci so zabezpečením Norton, ktorý práve prebieha na pozadí.

Pomocou ikony, ktorá sa zobrazí pred názvom úlohy na pozadí môžete spustiť alebo zastaviť danú úlohu na pozadí. Úlohu na pozadí môžete spustiť alebo zastaviť kedykoľvek.

Naposledy spustený

Zobrazuje časový záznam procesu súvisiaceho so zabezpečením Norton.

Môžete si prezrieť informácie ako dátum a čas, kedy bola daná úloha na pozadí naposledy spustená. Na základe tejto informácie sa môžete rozhodnúť, či danú úlohu na pozadí spustíte, alebo počkáte, až aplikácia Norton 360 Online spustí danú úlohu v čase nečinnosti.

Trvanie

Zobrazuje trvanie posledného behu procesu súvisiaceho so zabezpečením Norton.

Môžete vidieť, ako dlho bola daná úloha na pozadí naposledy spustená. Na základe tejto informácie môžete zistiť, ako dlho bude daná úloha na pozadí trvať, keď ju spustíte.

Spustené počas nečinnosti

Zobrazuje, či proces súvisiaci so zabezpečením Norton prebiehal v období nečinnosti počítača.

Podľa tejto informácie môžete zistiť, či už úloha prebehla v čase nečinnosti počítača, alebo ju treba spustiť.

Stav

Zobrazuje stav procesu súvisiaceho so zabezpečením Norton.

Môžete si prezrieť detaily o vykonaní úlohy.

Zdroj napájania

Zobrazí zdroj napájania, ktorý aplikácia Norton 360 Online používa pri vykonávaní úlohy Norton, keď je počítač nečinný.

Aplikácia Norton 360 Online predvolene spúšťa úlohy Norton, iba keď je počítač pripojený k externému napájaniu. Aplikáciu Norton 360 Online však môžete nakonfigurovať tak, aby úlohy Norton spúšťala, ak počítač používa externé napájanie alebo napájanie z batérie.

Okno Úlohy Norton vám umožňuje sledovať nasledujúce špecifické úlohy Norton:

Automatická aktualizácia LiveUpdate

Funkcia Automatická aktualizácia LiveUpdate automaticky zisťuje aktualizácie definícií a aktualizácie programu, keď je váš počítač pripojený na Internet.

Automatická aktualizácia LiveUpdate kontroluje dostupnosť aktualizácií každú hodinu.

Zálohovanie predvolenej sady

Vykoná zálohovanie súborov a údajov, ktoré sú zahrnuté vo vašej záložnej sade.

Ak ste vytvorili viacero záložných sád, všetky tieto sady sa zobrazia na zozname Úlohy Norton. Konkrétne zálohovanie môžete spustiť z okna Úlohy Norton.

Optimalizácia disku

Odstráni kazy súborov a znova usporiada umiestnenie súborov na disku vášho počítača, aby sa vylepšil jeho výkon.

Úplné preverenie systému

Preverí celý váš počítač na vírusy, spyware a rôzne zraniteľnosti zabezpečenia.

Spustí taktiež iné činnosti, ako sú aktualizácia LiveUpdate a funkcie Vyčistenie, Optimalizácia diskov a Zálohovanie.

Optimalizácia Insight

Optimalizuje zavádzací zväzok počítača.

Čistič histórie prehliadača Internet Explorer

Vymaže nepotrebnú históriu internetových stránok, ktorá ostala v zložke histórie internetového prehliadača.

Odstráni stopy akýchkoľvek vyhľadávaní na Internete, ktoré boli vykonané na vašom počítači.

Dočasné súbory programu Internet Explorer

Vymaže dočasné súbory, ktoré ostali na pevnom disku po surfovaní na Internete.

Služba Norton Community Watch

Služba Norton Community Watch chráni váš počítač pred potenciálnymi rizikami. Zbiera vo vašom počítači informácie o nových hrozbách zabezpečenia a tieto informácie posiela spoločnosti Symantec na ďalšiu analýzu. Spoločnosť Symantec vyhodnotí údaje, aby zistila nové hrozby a vyriešila ich.

Norton Insight

Umožňuje vykonávať inteligentné preverovanie súborov v počítači. Tento program zlepšuje účinnosť preverovania aplikáciou Norton 360 Online formou preverovania menšieho počtu súborov bez toho, aby sa narušilo zabezpečenie počítača.

Funkcia Norton Insight umožňuje zisťovať informácie o Skúmaných súboroch, ktoré sa nachádzajú vo vašom počítači. Môžete tu vidieť informácie ako podpis súboru a dátum nainštalovania súboru. Môžete si tiež prezrieť údaje ako stupeň dôveryhodnosti, využívanie komunitou, používanie zdrojov a zdroj súboru.

Aktualizácie Pulse Updates

Aktualizácie Pulse Updates každých päť minút zisťujú dostupnosť aktualizácií definícií a sťahujú ponúkané definície vírusov. Aktualizácie Pulse Updates poskytujú aktualizácie počas komplexných aktualizácií, ktoré aktualizácia LiveUpdate automaticky sťahuje každých niekoľko hodín. Dbajte na to, aby boli aktualizácie Pulse Updates neustále zapnuté. Táto funkcia chráni používateľa pred najnovšími hrozbami bez narúšania fungovania systému a obmedzovania online práce na počítači.

Rýchle preverenie

Preverí dôležité umiestnenia v počítači, na ktoré sa často zameriavajú vírusy a iné hrozby zabezpečenia.

Rýchle preverenie potrebuje na preverenie menej času ako Úplné preverenie systému, pretože nepreveruje celý počítač.

Čistič databázy Registry systému Windows

Vymaže nepresné záznamy a zastarané záznamy v registri Windows, ktoré môžu spôsobovať chyby.

Čistič dočasných súborov systému Windows

Vymaže nepotrebné súbory, ktoré ostali v dočasných zložkách systému Windows po nainštalovaní alebo aktualizácii programu.

Nasledovné kategórie úloh vyfarbené sivou farbou bežia na pozadí, aby sa vylepšil výkon systému a ochrana. Zobraziť môžete iba podrobnosti posledného spustenia nasledujúcich činností:

Údržba funkcie Identity Safe

Vykoná na pozadí úlohy súvisiace s údržbou funkcie Identity Safe. Úlohy zahŕňajú odoslanie štatistiky profilu Identity Safe a stiahnutie obľúbených ikon.

Údržba ochrany proti nevyžiadanej pošte

Vykoná na pozadí úlohy súvisiace s ochranou proti nevyžiadanej pošte. Úlohy zahŕňajú aktualizáciu kontaktov a filtrov pre ochranu proti nevyžiadanej pošte.

Údržba udeľovania licencií

Vykoná na pozadí úlohy súvisiace s udeľovaním licencií.

Údržba Insight

Vykoná na pozadí úlohy súvisiace s funkciou Norton Insight. Úlohy zahŕňajú podrobnosti o údržbe súvisiacej so stabilitou a úrovňou dôveryhodnosti súborov vo vašom počítači.

Údržba produktu

Vykoná na pozadí úlohy súvisiace s údržbou aplikácie Norton 360 Online. Úlohy zahŕňajú vymazanie inštalačných protokolov a opätovne preverenie konsolidovaného pravidla brány firewall.

Okrem možnosti prezerania a sledovania informácií o úlohách na pozadí poskytuje okno Úlohy Norton tieto možnosti:

Uplynutie časového limitu nečinnosti

Umožňuje určiť Časový limit nečinnosti, po uplynutí ktorého aplikácia Norton 360 Online identifikuje počítač ako nečinný.

Trvanie Časového limitu nečinnosti môžete nastaviť od jednej do 30 minút. Štandardná hodnota doby trvania je 10 minút.

Odpočítavanie do stavu nečinnosti

Umožňuje overiť si, kedy počítač prejde do stavu nečinnosti.

Keď zadáte Časový limit nečinnosti, na indikátore Odpočítavanie do stavu nečinnosti si môžete overiť, že po nastavenom čase počítač prejde do stavu nečinnosti.

Tichý režim

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť tichý režim na určený čas.

Keď zapnete tichý režim, aplikácia Norton 360 Online potlačí všetky výstrahy a pozastaví aktivity na pozadí počas vami zvoleného časového obdobia. Po uplynutí určeného času aplikácia Norton 360 Online tichý režim vypne. Tichý režim môžete kedykoľvek manuálne vypnúť. Činnosti, ktoré boli pozastavené sa po zablokovaní tichého režimu spustia.

O Úlohách Norton

Sledovanie úloh na pozadí vykonávaných aplikáciou Norton 360 Online

O funkcii System Insight

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15625365_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 02.11.2011