Iné produkty

Norton Insight - Hodnotenie aplikácií

Program Norton Insight umožňuje vykonávať inteligentné preverovanie súborov v počítači. Tento program zlepšuje účinnosť preverovania aplikáciou Norton 360 Online formou preverovania menšieho počtu súborov bez toho, aby sa narušilo zabezpečenie počítača.

V hornej časti okna Norton Insight - Hodnotenie aplikácií sa zobrazujú nasledovné štatistiky:

Stupeň dôveryhodnosti

Zobrazuje priemerný stupeň dôveryhodnosti súborov v počítači.

Stupne dôveryhodnosti súborov sú zoskupené do nasledovných kategórií.

 • Dôveryhodný : Označuje súbory, ktoré majú atribút Dôveryhodné súbory Norton.

 • Dobrý : Spoločnosť Symantec hodnotí Dobré súbory nasledovne:

  • Ak má súbor dva zelené prúžky, spoločnosť Symantec potom súbor hodnotí ako Dobrý.

  • Ak má súbor jeden zelený prúžok, spoločnosť Symantec potom súbor hodnotí ako Priaznivý.

 • Neoverený : Symantec nemá dostatok informácií o súbore, aby mu priradil stupeň dôveryhodnosti.

 • Nízky : Symantec disponuje len niekoľkými indikáciami, že súbor nie je dôveryhodný.

V grafe Stupeň dôveryhodnosti môžete zobraziť aj nasledujúce údaje:

 • Dôveryhodné v tomto počítači : Označuje priemerné percento dobrých súborov, dôveryhodných súborov Norton a dôveryhodných súborov používateľa v počítači.

 • Priem. dôveryhodnosť podľa komunity : Označuje priemerné percento dobrých súborov, dôveryhodných súborov Norton a dôveryhodných súborov používateľa v počítači. Spoločnosť Symantec zbiera informácie z komunity Norton.

Výskyt

Zobrazuje priemerný počet súborov v tomto počítači, ktoré sú používateľmi často používané.

Nasledovné kategórie popisujú častosť používania súborov v tomto počítači používateľmi.

 • Veľmi málo používateľov : Zobrazuje súbory s nízkym výskytom u používateľov.

 • Málo používateľov : Zobrazuje súbory s priemerným výskytom u používateľov.

 • Veľa používateľov : Zobrazuje súbory s častým výskytom u používateľov.

V grafe Výskyt môžete zobraziť aj nasledujúce údaje:

 • Častý výskyt v tomto počítači : Označuje priemerný počet súborov, ktoré sú v tomto počítači používateľmi často používané.

 • Priem. vysoký výskyt v komunite : Označuje priemerný počet súborov, ktoré sa často vyskytujú u používateľov z komunity Norton.

Stabilita

Zobrazuje hodnotenie stability súborov v počítači.

Hodnotenie stability závisí od toho, ako často daný program zlyháva. Rôzne hodnotenia stability sú nasledovné:

 • Spoľahlivý : Znamená, že program je spoľahlivý.

 • Stabilný : Znamená, že program je relatívne spoľahlivý. Niekedy však zlyháva.

 • Mierne nestabilný : Znamená, že program je mierne nestabilný.

 • Nestabilný : Znamená, že program je nestabilný.

 • Veľmi nestabilný : Znamená, že program často zlyháva.

 • Neznáma stabilita : Znamená, že história zlyhaní programu je neznáma.

Hodnotenia stability sa líšia v závislosti od operačného systému.

Sieť Norton

Zobrazuje podrobnosti o známych dobrých a zlých súboroch.

Môžete vidieť počet súborov, ktoré sú dostupné v rámci komunity Norton. Taktiež môžete vidieť celkový počet súborov, ktoré spoločnosť Symantec zanalyzovala prostredníctvom komunity Norton.

Norton Insight poskytuje informácie o Skúmaných súboroch, ktoré sú dostupné vo vašom počítači. Rozbaľovací zoznam v okne Norton Insight - Hodnotenie aplikácií umožňuje zobraziť konkrétne kategórie súborov na základe vami vybranej možnosti. Vaše možnosti sú:

Všetky prebiehajúce procesy

Uvádza všetky procesy v počítači, ktoré prebiehali v čase, keď ste si vybrali túto možnosť.

Všetky súbory

Uvádza Skúmané súbory.

Položky spúšťania

Uvádza všetky programy spúšťané pri spustení počítača.

Všetky načítané moduly

Uvádza všetky súbory a programy, ktoré sú aktuálne načítané do pamäte programu.

Najvyšší dopad na výkon

Uvádza programy, ktoré najviac využívajú systémové zdroje počítača.

Aplikácia Norton 360 Online zobrazuje zoznam desiatich zdrojov, ktoré majú najvyšší vplyv na výkon počítača.

Najvyššie využívanie komunitou

Uvádza súbory, ktoré sú najviac využívané komunitou.

Dôveryhodné súbory používateľa

Uvádza Skúmané súbory, ktoré ste manuálne označili za dôveryhodné v okne File Insight.

Táto kategória neuvádza súbory, ktoré nepatria do Skúmaných súborov, aj keď ste ich manuálne označili za dôveryhodné. Aplikácia, Norton 360 Online však vylúči z preverovania všetky súbory manuálne označené za dôveryhodné, keď nastavíte Profily výkonu preverení na Vysoká dôveryhodnosť.

Dôveryhodnosť používateľa môžete tiež odobrať všetkým Skúmaným súborom, ktorým ste ju manuálne priradili. Na odobratie dôveryhodnosti používateľa môžete použiť možnosť Vyčistiť všetky dôveryhodné súbory používateľa vedľa rozbaľovacieho zoznamu.

Nedôveryhodné súbory

Zoznam súborov, ktoré nie sú označené ako Dôveryhodné súbory Norton.

Kliknutím na možnosť Dôverovať všetkým súborom pri rozbaľovacom zozname môžete všetky nedôveryhodné súbory manuálne označiť za dôveryhodné.

Môžete si prezrieť nasledujúce údaje o súbore:

Názov súboru

Zobrazuje názov súboru.

Podľa ikony súboru môžete zistiť typ daného súboru. Navyše po kliknutí na názov súboru sa v okne File Insight zobrazia ďalšie informácie o súbore.

Úroveň dôveryhodnosti

Zobrazuje stupeň dôveryhodnosti súboru.

Spoločnosť Symantec analyzuje špecifické informácie o súbore ako digitálny podpis a hodnota hash, podľa ktorých určuje stupeň dôveryhodnosti súboru.

Spoločnosť Symantec označuje súbory nasledovne:

 • Ak má súbor tri zelené prúžky, spoločnosť Symantec potom súbor označí ako Dôveryhodný. Súbory, ktoré majú tri zelené prúžky, zobrazujú vyskakovací text Dôveryhodné súbory Norton, keď cez tieto prúžky prejdete ukazovateľom myši. Riadky zobrazujúce dôveryhodné súbory začínajú a končia zvislým zeleným prúžkom.

 • Ak má súbor dva zelené prúžky, spoločnosť Symantec potom súbor označí ako Dobrý.

 • Ak má súbor jeden zelený prúžok, spoločnosť Symantec potom súbor označí ako Priaznivý.

Ak máte položku so stupňom dôveryhodnosti Neoverený alebo Nízky, môžete ju umiestniť do karantény.

Výskyt

Zobrazuje stupeň využívania súboru komunitou.

Môžete tiež zobraziť využívanie súboru komunitou a určiť jeho legitímnosť. Spoločnosť Symantec používa pri hodnotení dôveryhodnosti súborov a pri ich zaraďovaní medzi správne súbory komunity prísne štatistické metódy.

Využitie zdrojov

Zobrazuje dopad procesu na výkon počítača.

Informácie o výkone sa zobrazujú len pri prebiehajúcich procesoch.

Stabilita

Zobrazuje hodnotenie stability programu. Hodnotenie stability závisí od toho, ako často daný program zlyháva.

Hodnotenia stability sú globálne a nevzťahujú sa na konkrétnu oblasť. Hodnotenia stability sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému.

Skontrolujte, či je váš počítač pripojený k Internetu, aby ste mohli získať aktuálny stav parametrov Úroveň dôveryhodnosti, VýskytVyužívanie zdrojov.

V pravom hornom rohu môžete vidieť percento dôveryhodných súborov a súborov, ktoré budú preverené. Čím vyššie je percento, tým kratšie trvá preverovanie. Zobrazenie v okne Norton Insight - Hodnotenie aplikácií môžete obnoviť, aby sa aktualizoval zoznam súborov a ich stupeň dôveryhodnosti.

Pomocou nastavení v sekcii Profily výkonu preverenia možno konfigurovať, ako má produkt Norton 360 Online preverovať počítač na základe digitálneho podpisu a stupňa dôveryhodnosti súborov. Kvôli zjednodušeniu, zrýchleniu a zefektívneniu preverovania vykonávaného aplikáciou Norton 360 Online môžete z preverovania vylúčiť súbory so známymi digitálnymi podpismi alebo známym stupňom dôveryhodnosti. Vaše možnosti sú:

Úplné preverenie

Aplikácia vykoná úplné preverenie počítača.

Štandardná dôveryhodnosť

Aplikácia z preverovania vylúči Dôveryhodné súbory Norton. Táto možnosť je štandardné nastavenie.

Vysoká dôveryhodnosť

Vylúči z preverenia súbory, ktoré patria medzi Dôveryhodné súbory Norton, Dôveryhodné súbory používateľa, Správne súbory, súbory s vysokým stupňom dôveryhodnosti a súbory so známymi digitálnymi podpismi.

Pomocou možnosti Skontrolovať konkrétny súbor zobrazíte podrobnosti o Skúmanom súbore v okne File Insight. Ak chcete zobraziť podrobnosti o súbore, môžete tiež kliknúť na názov súboru v okne Norton Insight - Hodnotenie aplikácií.

O funkcii System Insight

Kontrola stupňa dôveryhodnosti súboru

Konfigurovanie Profilov výkonu preverení

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15472472_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 04.10.2011