Iné produkty

O programe Norton Insight

Program Norton Insight umožňuje vykonávať inteligentné preverovanie súborov v počítači. Tento program zlepšuje účinnosť preverovania aplikáciou Norton 360 Online formou preverovania menšieho počtu súborov bez toho, aby sa narušilo zabezpečenie počítača.

Funkcia Preverenie Norton 360 Online identifikuje hrozby v počítači týmito spôsobmi:

Technika zakázaných položiek

Aplikácia Norton 360 Online v pravidelných intervaloch získava aktualizácie definícií od spoločnosti Symantec. Tieto aktualizácie obsahujú podpisy známych hrozieb. Vždy, keď aplikácia Norton 360 Online získa aktualizácie definícií, preverí všetky súbory dostupné vo vašom počítači. Porovnáva podpisy súborov s podpismi známych hrozieb, aby odhalila prípadné hrozby vo vašom počítači.

Technika povolených položiek

Aplikácia Norton 360 Online získava špecifické informácie o Skúmaných súboroch a tieto informácie v čase nečinnosti počítača posiela do spoločnosti Symantec. Tieto informácie zahŕňajú názov súboru, jeho veľkosť a kľúč haš. Stredisko Symantec analyzuje informácie o každom Skúmanom súbore a jeho jedinečnú hodnotu haš a priradí súboru stupeň dôveryhodnosti. Server strediska Symantec ukladá hodnotu haš a informácie o stupni dôveryhodnosti Skúmaných súborov. Server vám poskytne podrobnosti hneď ako otvoríte okno Norton Insight - Hodnotenie aplikácií. Aj tá najmenšia zmena v súbore spôsobí zmenu hodnoty haš a stupňa dôveryhodnosti daného súboru. Väčšina Skúmaných súborov je súčasťou operačného systému alebo známych aplikácií a nikdy sa nemenia. Tieto súbory nemusia byť opakovane preverované alebo sledované. Napríklad Excel.exe je súbor, ktorý sa nikdy nemení, ale počas normálneho preverenia zabezpečenia sa vždy preveruje.

Symantec priraďuje Skúmaným súborom nasledujúce stupne dôveryhodnosti:

Dôveryhodný

Spoločnosť Symantec analyzuje súbor ako dôveryhodný na základe štatistického hodnotenia vykonaného na súboroch, ktoré sú dostupné v rámci Komunity Norton.

Ak má súbor tri zelené prúžky, spoločnosť Symantec potom súbor hodnotí ako Dôveryhodné súbory Norton.

Súbory, ktoré majú tri zelené prúžky, zobrazujú vyskakovací text Dôveryhodné súbory Norton, keď cez tieto prúžky prejdete ukazovateľom myši.

Dobrý

Spoločnosť Symantec analyzuje súbor ako dobrý na základe štatistického hodnotenia vykonaného na súboroch, ktoré sú dostupné v rámci Komunity Norton.

Spoločnosť Symantec hodnotí dôveryhodné súbory nasledovne:

  • Ak má súbor dva zelené prúžky, spoločnosť Symantec potom súbor hodnotí ako Dobrý.

  • Ak má súbor jeden zelený prúžok, spoločnosť Symantec potom súbor hodnotí ako Priaznivý.

Neoverený

Symantec nemá dostatok informácií o súbore, aby mu priradil stupeň dôveryhodnosti.

Nízky

Symantec disponuje len niekoľkými indikáciami, že súbor nie je dôveryhodný.

Aplikácia Norton 360 Online taktiež ponúka rôzne profily, umožňujúce konfigurovať výkon preverovania. Keď použijete profil Úplné preverenie, aplikácia Norton 360 Online preverí počítač technikou zakázaných položiek. Preverí všetky súbory v počítači tak, že ich porovná s podpismi získanými pri aktualizáciách definícií. Keď použijete profil Štandardná dôveryhodnosť alebo Vysoká dôveryhodnosť, aplikácia Norton 360 Online preverí súbory technikou povolených položiek na základe ich stupňa dôveryhodnosti. Týmto spôsobom Norton 360 Online výrazne skracuje čas potrebný na kompletné preverenie výskytu hrozieb pre zabezpečenie v počítači.

Technika povolených položiek, používaná funkciou Norton Insight, taktiež pomáha pri heuristickom zisťovaní podozrivých aplikácií. Správanie overených aplikácií sa väčšinou javí rovnako ako správanie neznámych aplikácií. Hodnotenie na základe takéhoto správania by mohlo viesť k chybnému označeniu užitočnej aplikácie za podozrivú, a preto si musia bezpečnostné aplikácie udržiavať nízky prah heuristického zisťovania. Nízky prah zisťovania však znamená neúplnú heuristickú ochranu proti nebezpečným aplikáciám. Aplikácia Norton 360 Online používa techniku povolených položiek, ktorá pomáha udržiavať vyšší prah heuristického zisťovania. Vylučuje známe aplikácie z preverovania heuristickým zisťovaním, aby nedochádzalo k chybnej detekcii známych aplikácií, a aby bola zaistená čo najvyššia úspešnosť zisťovania nebezpečných aplikácií.

Zobrazenie súborov pomocou funkcie Norton Insight

Kontrola stupňa dôveryhodnosti súboru

Konfigurovanie Profilov výkonu preverení

O funkcii System Insight

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15472458_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.09.2011