Iné produkty

Preverenia počítača

Nastavenia funkcie Preverovania počítača umožňujú prispôsobiť preverovania, ktoré vykonáva aplikácia Norton 360 Online v počítači. Funkcia Preverovania počítača umožňuje určiť špecificky odlišné typy preverovaní na zisťovanie výskytu vírusu v počítači a ochranu počítača pred ním. Typy preverovaní sú tieto: Skenovanie komprimovaných súborov, Preverovanie rootkitov a skrytých položiek, Preverovanie sledovania súborov cookie a Automatické preverovanie balíka Microsoft Office. Môžete nakonfigurovať nasledujúce možnosti:

Preverenia počítača - možnosti

Možnosti

Popis

Odporúčanie

Inteligentné definície

Aplikácia Norton 360 Online ponúka možnosť Inteligentné definície, aby ste si mohli vybrať medzi základnou množinou definícií vírusov a kompletnou množinou definícií vírusov v rámci relácií aktualizácie LiveUpdate.

Keď je možnosť Inteligentné definície zapnutá, aplikácia Norton 360 Online aktivuje základnú sadu definícií vírusov, ktorá obsahuje najdôležitejšie definície vírusov, ktoré sú potrebné pre rozpoznanie najnovších hrozieb zabezpečenia z pohľadu spoločnosti Symantec. Zapnutím možnosti Inteligentné definície minimalizujete čas preberania, inštalačný čas a čas potrebný na spustenie systému. Tiež vám poskytne voľné miesto na disku v rozsahu cca 20 - 30 MB. Preto Základná sada prispieva k rýchlejšiemu výkonu počítača.

Keď je možnosť Inteligentné definície vypnutá, aplikácia Norton 360 Online aktivuje kompletnú sadu definícií vírusov, ktorá obsahuje všetky definície vírusov pre každú hrozbu známu spoločnosti Symantec.

Keď je táto funkcia zapnutá, máte účinné zabezpečenie proti aktívnym hrozbám reálneho sveta pri lepšom výkone.

Preverovanie komprimovaných súborov

Táto funkcia slúži na preverovanie a opravu súborov, ktoré sa nachádzajú v skomprimovaných súboroch.

Predvolene je možnosť Preverenie komprimovaných súborov zapnutá. Keď zapnete túto funkciu, aplikácia Norton 360 Online bude preverovať a zisťovať výskyt vírusov a iných rizík zabezpečenia v súboroch, ktoré sa nachádzajú v komprimovaných súboroch. Keď aplikácia Norton 360 Online uskutoční takéto preverenie, extrahuje súbor a potom preverí prípadné hrozby vo vnútri súboru.

Aplikácia Norton 360 Online nepreveruje a neopravuje komprimované súbory chránené heslom.

Ďalšie možnosti v tejto časti je možné konfigurovať iba vtedy, keď zapnete možnosť Preverovanie komprimovaných súborov. Tieto nastavenia obsahujú nasledujúce možnosti:

 • Inteligentné preskočenie preverovania

  Aplikácia Norton 360 Online môže extrahovať a preveriť maximálne 2 GB dát z komprimovaného súboru. Funkcia Inteligentné preskočenie preverovania týmto spôsobom zabraňuje zaneprázdneniu preverovania jedným komprimovaným súborom, ktorý obsahuje veľké množstvo údajov. Preto aplikácia Norton 360 Online preverí počítač rýchlejšie.

  Štandardne je možnosť Inteligentné preskočenie preverovania zapnutá.

  Keď je možnosť Inteligentné preskočenie preverovania zapnutá, aplikácia Norton 360 Online nepreveruje niektoré bežné nekontajnerové typy súborov, ktoré sú dostupné na vašom disku. Bežne dostupné nekontajnerové typy súborov, ktoré aplikácia Norton 360 Online preskakuje, sú: DLL, GIF, PNG, JPG, ASF, AVI, BMP, HTM, INI, CSS, CUR, FON, ICO, INF, SYS, TTF, a WAV.

  Ak sa kontajnerový súbor zobrazí v nekontajnerovom formáte súboru, aplikácia Norton 360 Online ho považuje za nekontajnerový a vynechá ho z preverovania. Aplikácia Norton 360 Online však preverí všetky súbory, ktoré dostávate prostredníctvom e-mailu, aj keď je možnosť Inteligentné preskočenie preverovania vypnutá.

  Keď možnosť Inteligentné preskočenie preverovania vypnete, aplikácia Norton 360 Online preveruje všetky typy súborov bez ohľadu na ich príponu.

 • Odstrániť infikované zložky

  Ak je táto možnosť nastavená na hodnotu Automaticky, aplikácia Norton 360 Online automaticky odstráni z vášho počítača infikované komprimované zložky. Aj keď je napadnutý len jeden súbor v komprimovanej zložke, aplikácia Norton 360 Online odstráni celú zložku a všetok jej obsah.

  Ak však nastavíte túto možnosť na hodnotu Spýtať sa ma, aplikácia Norton 360 Online vás upozorní, ak zistí infikovanú komprimovanú zložku.

Prostredníctvom e-mailových správ alebo preberania z Internetu prijímate množstvo komprimovaných súborov, ktoré sú infikované. Zapnutím tejto funkcie zaistíte, aby aplikácia Norton 360 Online kontrolovala infikované komprimované súbory.

Automatickým preverovaním všetkých komprimovaných súborov zaistí aplikácia Norton 360 Online vysokú úroveň zabezpečenia.

Automatické preverovanie balíka Microsoft Office

Táto funkcia preveruje súbory balíka Microsoft Office počas ich otvárania.

Štandardne je možnosť Automatické preverovanie balíka Microsoft Office vypnutá. Zapnite túto možnosť, ak chcete automaticky preverovať súbory Microsoft Office.

Ak zmeníte túto možnosť a chcete, aby zmeny začali platiť, zavrite všetky programy balíka Microsoft Office.

Ponechajte túto možnosť zapnutú, ak chcete, aby aplikácia Norton 360 Online preverovala všetky dokumenty balíka Microsoft Office, ktoré dostávate prostredníctvom e-mailových správ alebo ich preberáte zo siete Internet. Táto možnosť je predvolene vypnutá. Automatickým preverovaním všetkých súborov balíka Microsoft Office zaistí aplikácia Norton 360 Online vysokú úroveň zabezpečenia.

Preverovanie rootkitov a položiek režimu skrytia

Táto funkcia slúži na preverovanie rootkitov a iných rizík zabezpečenia, ktoré môžu byť skryté v počítači.

Ak ponecháte túto funkciu trvalo zapnutú, zakážete všetky skryté programy, ktoré ovplyvňujú činnosť operačného systému počítača.

Preverenie sieťových jednotiek

Preverí sieťové jednotky, ktoré sú pripojené k počítaču. Aplikácia Norton 360 Online vykoná Preverenie sieťových jednotiek počas Úplného preverenia systému a Vlastného preverenia. Štandardne je možnosť Preverenie sieťových jednotiek zapnutá. Ak túto možnosť vypnete, aplikácia Norton 360 Online sieťové jednotky nepreverí.

Majte túto funkciu vždy zapnutú, aby aplikácia Norton 360 Online mohla preveriť všetky sieťové jednotky.

Heuristická ochrana

Táto funkcia slúži na preverovanie počítača a jeho ochranu pred neznámymi hrozbami zabezpečenia.

Aplikácia Norton 360 Online používa heuristiku na kontrolu podozrivých charakteristík súboru, na základe ktorých kategorizuje súbor ako infikovaný. Porovnáva charakteristiky súboru so známym infikovaným súborom. Ak súbor obsahuje podozrivé charakteristiky, aplikácia Norton 360 Online ho identifikuje ako infikované hrozbou.

Máte nasledujúce možnosti:

 • Agresívna

  Táto možnosť umožňuje nakonfigurovať aplikáciu Norton 360 Online tak, aby vykonávala dôkladnú heuristickú detekciu súborov v počítači. Toto nastavenie je veľmi citlivé a môže viesť k výskytu nesprávnych pozitívnych nálezov. Odporúča sa pre pokročilých používateľov, ktorý majú svoje počítače neustále pripojené k Internetu.

 • Automatická

  Táto možnosť umožňuje nakonfigurovať aplikáciu Norton 360 Online na automatické zisťovanie a odstraňovanie súborov, ktoré sú identifikované ako infikované. Táto konfigurácia je odporúčaným nastavením.

 • Vypnutá

  Vypne heuristickú ochranu.

Ponechajte túto funkciu zapnutú, ak chcete, aby aplikácia Norton 360 Online proaktívne zisťovala výskyt nových a neznámych vírusov formou analýzy štruktúry spustiteľného súboru, jeho správania a iných atribútov.

Preverenie sledovacích súborov cookie

Táto funkcia slúži na preverovanie malých súborov, ktoré môžu programy umiestniť do počítača a pomocou nich sledovať činnosti vykonávané v počítači.

Sledovacie súbory cookie môžu oznamovať tieto informácie tretím stranám. Môžete určiť spôsob, akým bude aplikácia Norton 360 Online reagovať na sledovanie súborov cookie.

Vaše možnosti sú:

 • Odstrániť

  Automatické odstránenie sledovacích súborov cookie.

  Aplikácia Norton 360 Online neumiestňuje sledovacie súbory cookie do karantény. Ak sa rozhodnete sledovacie súbory cookie odstrániť, nemôžete ich obnoviť z karantény.

 • Ignorovať

  Automatické ignorovanie zistených sledovacích súborov cookie.

 • Spýtať sa

  Najvyššia úroveň ovládania - táto funkcia oznámi používateľovi zistenie sledovacích súborov cookie.

  Môžete si vybrať možnosť odstránenia alebo ignorovania sledovacích súborov cookie.

Úplné preverenie systému

Spustí funkciu Úplné preverenie systému v počítači.

Keď je počítač nečinný, aplikácia Norton 360 Online spúšťa funkciu Úplné preverenie systému. Po dokončení preverovania si môžete zobraziť súhrn výsledkov preverovania a po opätovnom začatí používania počítača môžete vykonať príslušné kroky.

Na naplánovanie Úplného preverenia systému môžete použiť možnosť Konfigurovať.

Počet podprocesov manuálneho preverovania

Môžete vybrať počet podprocesov, ktoré aplikácia Norton 360 Online použije na manuálne preverenie.

Podprocesy sú podmnožiny procesu, ktoré zdieľajú zdroje procesu, ale vykonávajú sa nezávisle od seba. Podprocesy pomáhajú pri paralelnom spúšťaní programu, aby fungoval rýchlejšie vo viacprocesorovom prostredí.

Aplikácia Norton 360 Online podporuje preverovanie počítača viacerými podprocesmi. Používa taký počet podprocesov, aký zvolíte v rozbaľovacom zozname pre preverovanie. Napríklad ak vyberiete možnosť 8 v rozbaľovacom zozname, aplikácia Norton 360 Online použije osem podprocesov na manuálne preverenie. Keď vyberiete možnosť Automaticky, aplikácia Norton 360 Online použije podprocesy podľa počtu fyzických jadier procesorov, ktoré máte. Aplikácia Norton 360 Online používa dvojnásobný počet fyzických jadier procesorov, ktoré máte. Napríklad ak máte dvojjadrový procesor a vyberiete možnosť Automaticky, aplikácia Norton 360 Online použije na preverovanie štyri podprocesy. Takto sú podprocesy spustené simultánne a každý procesor spúšťa podproces pre spracovanie preverenia. Štandardne je vybratá možnosť Auto.

Aplikácia Norton 360 Online nepodporuje preverovanie viacerými podprocesmi pre Rýchle preverenie.

Informácie o nastaveniach Preverení a rizík

O preverovaniach v aplikácii Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15462912_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 29.09.2011