Inne produkty

Typowe błędy występujące w programie Norton Online Backup

Typowe błędy występujące w programie Norton Online Backup

Program Norton Online Backup rejestruje na stronie Dziennik aktywności wszelkie błędy napotkane podczas procesu tworzenia kopii zapasowej lub przywracania. Zapoznaj się z tematem Wyświetlanie raportu dotyczącego operacji związanych z kopią zapasową i przywracaniem.

Poniższa tabela przedstawia niektóre typowe błędy programu Norton Online Backup napotykane podczas procesu tworzenia kopii zapasowej lub przywracania oraz ich rozwiązania:

Tabela: Typowe komunikaty o błędach i rozwiązania

Komunikat o błędzie

Rozwiązanie

A1001

A1002

Tworzenie kopii zapasowej lub przywracanie nie powiodło się.

Nastąpiła utrata połączenia z Internetem lub połączenie zostało zresetowane.

Należy sprawdzić połączenie internetowe i ponownie uruchomić proces tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych.

Należy upewnić się, że komputer jest włączony i połączony z Internetem podczas tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych.

A2028

Poprzednia sesja nawiązała połączenie, ale nie została zwolniona.

Konieczne jest ponowne uruchomienie operacji tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych.

A2047

Jest to błąd tymczasowy.

Ten błąd wskazuje, że być może w zaplanowanym czasie uruchamiane są inne zadania. Błąd zostaje automatycznie rozwiązany przed następnym uruchomieniem operacji tworzenia kopii zapasowej danych. Jeśli błąd wystąpi więcej niż raz, należy zmienić zaplanowany czas wykonania operacji tworzenia kopii zapasowej.

A2261

Tworzenie kopii zapasowej - niepowodzenie (za mało miejsca na dysku).

Zbyt mało miejsca w magazynie online na ukończenie tworzenia kopii zapasowej.

Ten błąd wskazuje również, że utworzenie kopii zapasowej się nie powiodło. W celu umożliwienia przywracania lub pobrania danych konieczne jest utworzenie innej kopii zapasowej bez błędów.

Problem ten można rozwiązać na jeden z następujących sposobów:

A2266

Przywracanie plików na komputerze kończy się niepowodzeniem.

Program Norton Online Backup wykrył błędy uniemożliwiające przywrócenie co najmniej jednego pliku. Przykładowo nie można zapisać pliku albo zastąpić istniejącego pliku lub występuje błąd odszyfrowania lub dekompresji (w przypadku uszkodzonego pliku).

  • W systemie Windows XP należy utworzyć folder i przywrócić pliki do tego folderu.

  • W systemie Windows 10/8/7/Vista należy utworzyć folder, do którego mają dostęp wszyscy użytkownicy, i przywrócić pliki do tego folderu.

  • Na komputerze Macintosh należy utworzyć folder Restored Files w następującej lokalizacji: /User/Shared/.

A2287

A2235

Dysk lokalny „C:" komputera jest zapełniony.

Należy usunąć zawartość następującego folderu: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton Online Backup\work.

Nie należy usuwać plików z następującymi rozszerzeniami: .txt, .log, .ini, .slg. Pliki .arc można jednak usunąć, ponieważ utworzenie kopii zapasowych nie powiodło się.

  • W systemie Windows XP folder ten znajduje się w następującej lokalizacji: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton Online Backup\work.

  • W systemie Windows 10/8/7/Vista folder ten znajduje się w następującej lokalizacji: C:\ProgramData\Symantec\Norton Online Backup\work

  • Na komputerach Macintosh folder ten znajduje się w następującej lokalizacji: /Library/Application Support/Norton Online Backup/Work.

A2810

Ten błąd wskazuje brak połączenia internetowego.

Należy zatrzymać bieżącą operację tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych, sprawdzić połączenie internetowe i ponowić próbę. Ten błąd występuje, jeśli stosowana jest zapora sprzętowa, na przykład w routerze lub modemie.

A2816

Zapora komputera blokuje połączenie oprogramowania do tworzenia kopii zapasowej.

Ten komunikat o błędzie zazwyczaj dotyczy zapory programowej. Należy sprawdzić ustawienia zapory komputera. Należy zmienić ustawienia, aby umożliwić uruchamianie kopii zapasowej online.

A4169

Upłynął limit czasu procesu tworzenia kopii zapasowej online.

Należy anulować instalację, przejść do Menedżera zadań na komputerze i zatrzymać proces programu Norton Online Backup. Następnie należy przejść do folderu Program Files i w folderze Symantec usunąć folder Norton Online Backup oraz jego zawartość.

Tworzenie kopii zapasowej zostało ukończone z błędami (nie można utworzyć kopii zapasowej plików)

Program Norton Online Backup nie może utworzyć kopii zapasowej co najmniej jednego pliku, ponieważ pliki te są otwarte.

Przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej danych należy zamknąć wszystkie otwarte programy i pliki. Niektóre aplikacje blokują pliki nawet wówczas, gdy są zminimalizowane w obszarze powiadomień na pasku zadań. Do takich aplikacji należą między innymi komunikatory internetowe, aplikacje pakietu Microsoft Office, program Microsoft Outlook oraz oprogramowanie do synchronizacji urządzeń PDA lub smartfonów.

Błąd ten może również wystąpić, gdy używany jest którykolwiek z plików lub folderów udostępnionych wybranych do uwzględnienia w kopii zapasowej. Należy upewnić się, że użytkownicy sieciowi nie używają żadnych plików lub folderów udostępnionych, które zostały wybrane do uwzględnienia w kopii zapasowej.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v57662430
System operacyjny: Windows, Mac OS X
Ostatnia modyfikacja: 19/03/2020