Inne produkty

Edycja danych logowania

Okno Edycja danych logowania umożliwia wyświetlenie wszystkich danych logowania, którymi ma zarządzać funkcja Sejf tożsamości. Dane logowania to informacje takie, jak poświadczenia logowania na konto poczty elektronicznej lub na internetowe konto bankowe.

W oknie Edycja danych logowania dostępne są następujące opcje:

Dane logowania

Możliwe jest wyświetlenie wszystkich danych logowania, którymi ma zarządzać funkcja Sejf tożsamości.

Dane logowania można zorganizować w różnych folderach. Jeśli użytkownik nie wybierze opcji umieszczenia dowolnych danych logowania w folderze, wyświetlana jest nazwa witryny internetowej. Domyślnie lista folderów w sekcji Dane logowania jest wyświetlana w kolejności alfabetycznej. Można kliknąć ikonę folderu, aby wyświetlić wszystkie dane logowania znajdujące się w tym folderze. Po kliknięciu nazwy strony internetowej na liście w folderze szczegóły danych logowania i hasła są wyświetlane w obszarze Szczegóły.

Danymi logowania można zarządzać również na stronie głównej programu Norton Identity Safe

W sekcji Dane logowania można także wykonać następujące działania:

  • Zreorganizować dane logowania.

    Umożliwia przeniesienie danych logowania z jednego folderu do innego wybranego folderu poprzez edycję danych logowania.

  • Edytować dane logowania.

    Umożliwia edycję szczegółów zapisanych danych logowania, takich jak Nazwa, Folder lub Hasło.

Szczegóły

Szczegóły danych logowania i hasła można sprawdzić w sekcji Szczegóły. Można tu również sprawdzić siłę hasła danych logowania.

W oknie Edycja danych logowania dostępne są następujące opcje:

Znajdź

Umożliwia wyszukiwanie danych logowania w sejfie tożsamości.

W oknie Edycja danych logowania dostępna jest inteligentna funkcja wyszukiwania w miarę wpisywania znaków. Wyniki są filtrowane na podstawie wpisywanych znaków.

Utwórz nowy folder

Umożliwia tworzenie folderów, w których można grupować dane logowania podobnego typu.

Gdy użytkownik poda poświadczenia logowania na stronie internetowej, funkcja Sejf tożsamości wyświetli monit o zapisanie danych logowania do witryny internetowej. Można wybrać zapisanie danych logowania w folderze utworzonym w oknie Edycja danych logowania. Do wybrania folderu należy użyć listy rozwijanej Folder.

Podczas dodawania danych logowania na liście rozwijanej Folder wyświetlany jest automatycznie folder, w którym zapisane zostały poprzednie dane logowania.

Utwórz nowe dane logowania

Umożliwia ręczne dodanie danych logowania.

Można ręcznie dodać dane logowania do witryny internetowej.

Aby dodać dane logowania do witryny internetowej, adres URL należy poprzedzić przedrostkiem http:// lub https://.

Jeśli zapisane zostały dane logowania do witryny internetowej, funkcja Sejf tożsamości umożliwia ustawienie opcji związanych z automatycznym lub ręcznym wypełnianiem danych logowania podczas odwiedzania witryny internetowej.

Po kliknięciu pozycji Utwórz nowe dane logowania funkcja Sejf tożsamości wyświetla domyślnie przedrostek https://.

Po zapisaniu nowych danych logowania można szybko przejść do strony internetowej za pomocą opcji Adres, wyświetlanej w sekcji Szczegóły.

Usuń

Umożliwia usunięcie żądanych danych logowania lub folderu z profilu sejfu tożsamości.

Po kliknięciu opcji Usuń w oknie Edycja danych logowania wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. Komunikat ostrzegawczy informuje, że program Norton Identity Safe bezpowrotnie usunie wybrane przez użytkownika dane logowania lub folder z profilu sejfu tożsamości.

W sekcji Szczegóły dostępne są następujące opcje:

Nazwa

Wyświetla nazwę witryny internetowej, dla której użytkownik zapisał informacje o danych logowania.

Wyświetlana jest nazwa strony internetowej podana w polu Nazwa podczas zapisywania danych logowania. Po wybraniu danych logowania z sekcji Dane logowania w sekcji Szczegóły wyświetlane są szczegóły danych logowania. W sekcji Szczegóły okna Edycja danych logowania można również zmodyfikować nazwę danych logowania.

Adres

Wyświetla adres URL witryny internetowej, dla której użytkownik zapisał informacje o danych logowania. Można także kliknąć adres URL, aby szybko otworzyć witrynę internetową.

Po wybraniu danych logowania z sekcji Dane logowania w sekcji Szczegóły wyświetlane są szczegóły danych logowania. Można sprawdzić szczegóły, a następnie przejść bezpośrednio na stronę logowania do witryny internetowej.

Funkcja Sejf tożsamości udostępnia także opcję zmiany adresu URL witryny internetowej, dla której zapisano dane logowania. W tym celu należy użyć łącza Zmień, znajdującego się obok opcji Adres.

Nowy adres URL musi należeć do tej samej domeny, co bieżący adres URL. Jeśli na przykład bieżący adres URL to http://www.symantec.com, to można go zmienić na http://www.symantec.com/norton/support.jsp. Nie można jednak zmienić go na http://www.symantec.edu.

Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika w zapisanych danych logowania.

Nazwę użytkownika można zmienić za pomocą łącza Zmień, znajdującego się obok opcji Nazwa użytkownika.

Do wpisania nowej nazwy użytkownika służy pole Wprowadź nową nazwę użytkownika w oknie Nazwa użytkownika. Nowa nazwa użytkownika zostanie wyświetlona przy ponownych odwiedzinach na stronie internetowej, dla której zapisano dane logowania.

Hasło

Umożliwia wyświetlenie hasła zapisanych danych logowania.

Łącze Pokaż umożliwia wyświetlenie hasła. Po kliknięciu tego łącza program Norton Identity Safe wyświetla monit o podanie hasła sejfu tożsamości dla bieżącego magazynu w oknie Sprawdź poprawność hasła sejfu tożsamości.

Okno Sprawdź poprawność hasła sejfu tożsamości jest wyświetlane tylko w przypadku, gdy użytkownik zmienił poziom zabezpieczeń hasła sejfu tożsamości w oknie Hasło i zabezpieczenia.

Łącze Ukryj umożliwia ukrycie hasła. W trybie ukrywania hasła funkcja Sejf tożsamości wyświetla tylko osiem znaków, bez względu na długość hasła. W oknie Edycja danych logowania wyświetlana jest również graficzna reprezentacja siły hasła logowania. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu silnych haseł, można kliknąć łącze Więcej informacji.

Funkcja Sejf tożsamości udostępnia również opcję zmiany hasła w danych logowania. Najpierw należy wyświetlić hasło za pomocą łącza Pokaż, a następnie zmienić je w polu Hasło.

Zmodyfikowany

Umożliwia sprawdzenie daty i godziny dokonania ostatnich zmian w oknie Edycja danych logowania.

Funkcja Sejf tożsamości aktualizuje datę i godzinę nawet w przypadku zmodyfikowania ustawień za pomocą menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton.

Opcja ta wyświetla datę w formacie MM/DD/RRRR, a czas w formacie HH:MM:SS. Jeśli na przykład zmian dokonano 8 czerwca 2011 r. o 15:00, opcja wyświetli datę i godzinę 06/08/2011 15:00:00.

Żądaj hasła sejfu tożsamości przed podaniem danych

Powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła sejfu tożsamości przed każdym automatycznym wypełnieniem danych logowania.

Należy używać tej opcji, aby dodatkowo zabezpieczyć poświadczenia logowania. Opcji tej można na przykład użyć w przypadku witryny internetowego konta bankowego.

Automatycznie wypełniaj, gdy przejdę na tę stronę

Powoduje automatyczne podawanie danych logowania w odwiedzanych witrynach internetowych.

Firma Symantec zaleca użycie tej opcji w celu podawania danych logowania na stronie internetowej.

Automatycznie przesyłaj, gdy wybiorę te dane logowania

Powoduje automatyczne logowanie użytkownika w witrynach internetowych, dla których zapisane zostały informacje o danych logowania.

To opcja jest włączona tylko po zaznaczeniu opcji Automatycznie wypełniaj, gdy przejdę na tę stronę.

W razie dokonania zmian w sekcji Szczegóły, a następnie przejścia do sekcji Dane logowania bez zapisania zmian funkcja Sejf tożsamości wyświetla komunikat ostrzegawczy. Komunikat ostrzegawczy zawiera monit o zapisanie zmian przed wykonaniem następnej czynności w sekcji Dane logowania.

Za pomocą menu Magazyn otwarty dostępnego na pasku narzędzi Norton można wyświetlać i automatycznie wprowadzać szczegóły zapisanych danych logowania.

Za pomocą opcji Asystent logowania na pasku narzędzi Norton można również wyświetlać, kopiować lub edytować dane logowania i karty w magazynie w chmurze.

Okno Asystent logowania zawiera następujące opcje:

Dane logowania do witryn internetowych

Umożliwia wyświetlenie poświadczeń logowania strony internetowej aktualnie załadowanej w przeglądarce.

Karty

Umożliwia wyświetlanie kart zapisanych w magazynie w chmurze.

Wszystkie dane logowania

Umożliwia wyświetlanie wszystkich poświadczeń logowania zapisanych w magazynie w chmurze.

Jeśli zapisano wiele danych logowania dla tej samej strony internetowej, można wybrać żądane dane logowania z listy rozwijanej wyświetlanej w lewym górnym rogu okna Asystent logowania.

Program Norton Identity Safe automatycznie wykrywa pola danych logowania, które nie zostały wypełnione automatycznie lub zostały wypełnione nieprawidłowo przez funkcję Sejf tożsamości na stronach internetowych i wyświetla w przeglądarce pasek menu Potrzebna pomoc. Pasek menu Potrzebna pomoc umożliwia użycie zapisanych poświadczeń logowania. Aby ręcznie wprowadzić szczegóły z sejfu tożsamości, można kliknąć opcję Kopiuj, umożliwiającą skopiowanie i wklejenie informacji.

W razie wybrania opcji Żądaj hasła sejfu tożsamości przed podaniem danych w oknie Edycja danych logowania konieczne jest sprawdzenie poprawności hasła magazynu w celu zarządzania poświadczeniami logowania w oknie Asystent logowania.

Edycja lub usuwanie danych logowania

Zapisywanie danych logowania

Ustawienia zabezpieczeń - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v70595252_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 08/08/2013