Inne produkty

Nowe skanowanie - opcje skanowania

Okno Nowe skanowanie - opcje skanowania umożliwia dostosowanie ustawień każdego skanowania tworzonego i planowanego przez użytkownika. Za pomocą opcji w tym oknie możliwe jest określenie różnych typów skanowania w celu wykrywania infekcji wirusowych komputera i zapobiegania im. Dostępne typy skanowania to skanowanie plików skompresowanych, skanowanie dysków sieciowych i skanowanie plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika.

Do wyboru są następujące opcje:

Skanowanie plików skompresowanych

Powoduje skanowanie i naprawianie plików znajdujących się wewnątrz plików skompresowanych.

Opcja Skanowanie plików skompresowanych jest domyślnie włączona. W tym przypadku program Norton 360 Online skanuje i wykrywa wirusy oraz inne zagrożenia bezpieczeństwa w plikach zawartych w plikach skompresowanych. Gdy program Norton 360 Online przeprowadza takie skanowanie, wyodrębnia plik, a następnie sprawdza, czy w pliku znajdują się zagrożenia.

Program Norton 360 Online nie skanuje ani nie naprawia plików skompresowanych chronionych hasłem.

Inne opcje w tej sekcji można skonfigurować dopiero po włączeniu opcji Skanowanie plików skompresowanych. Ustawienia te obejmują opcje:

 • Skanowanie z inteligentnym pomijaniem

  Program Norton 360 Online wyodrębnia i skanuje maksymalnie 2 GB danych z pliku skompresowanego. Opcja Skanowanie z inteligentnym pomijaniem zapobiega utknięciu skanowania na jednym pliku skompresowanym zawierającym dużą ilość danych. Dzięki temu program Norton 360 Online szybciej skanuje komputer.

  Domyślnie opcja Skanowanie z inteligentnym pomijaniem jest włączona.

  Gdy opcja Skanowanie z inteligentnym pomijaniem jest włączona, program Norton 360 Online nie skanuje znajdujących się na dysku niektórych popularnych typów plików nie będących kontenerami. Program Norton 360 Online pomija typowe dostępne pliki nie będące komputerami, takie jak .dll, .gif, .png, .jpg, .asf, .avi, .bmp, .htm, .ini, .css, .cur, .fon, .ico, .inf, .sys, .ttf oraz .wav.

  Jeśli plik kontenera ma format inny niż pliku kontenera, program Norton 360 Online przetwarza go jak pliki nie będące kontenerami i pomija skanowanie pliku. Program Norton 360 Online skanuje jednak wszystkie pliki otrzymane za pomocą poczty elektronicznej, nawet jeśli opcja Skanowanie z inteligentnym pomijaniem jest włączona.

  Gdy opcja Skanowanie z inteligentnym pomijaniem jest wyłączona, program Norton 360 Online skanuje pliki wszystkich typów, bez względu na ich rozszerzenia.

 • Usuń zainfekowane foldery

  Gdy ta opcja ma ustawienie Automatycznie, program Norton 360 Online automatycznie usuwa zainfekowane pliki skompresowane z komputera. Nawet jeśli zainfekowany jest tylko jeden plik w skompresowanym folderze, program Norton 360 Online usuwa cały folder i jego zawartość.

  Jeśli jednak ustawiona zostanie opcja Zapytaj, program Norton 360 Online ostrzega użytkownika o wykryciu zainfekowanego skompresowanego folderu.

Skanowanie dysków sieciowych

Powoduje skanowanie dysków sieciowych podłączonych do komputera użytkownika. Opcja Skanowanie dysków sieciowych jest wyświetlana tylko dla pełnego skanowania systemu.

Domyślnie opcja Skanowanie dysków sieciowych jest włączona. W razie wyłączenia tej opcji program Norton 360 Online nie będzie skanować dysków sieciowych.

Zagrożenia niskiego stopnia

Umożliwia zarządzanie elementami o niskim stopniu zagrożenia znalezionymi na komputerze.

Program Norton 360 Online automatycznie usuwa zagrożenia średniego i wysokiego stopnia.

Można określić, w jaki sposób program Norton 360 Online ma reagować na zagrożenia niskiego stopnia.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Usuń

  Powoduje automatyczne usunięcie wykrytych zagrożeń niskiego stopnia.

 • Ignoruj

  Powoduje automatyczne ignorowanie wykrytych zagrożeń niskiego stopnia.

 • Zapytaj

  Zapewnia najwyższy stopień kontroli w razie wykrycia zagrożenia. Na każdym etapie procesu reagowania na zagrożenie użytkownik wybiera czynności do wykonania.

Skanowanie plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika

Powoduje skanowanie w poszukiwaniu małych plików, które programy mogą umieszczać na komputerze w celu śledzenia działań użytkownika.

Pliki cookie używane do śledzenia działań użytkownika mogą przesyłać zebrane dane do osób trzecich. Można określić, w jaki sposób program Norton 360 Online ma reagować na pliki cookie używane do śledzenia działań użytkownika.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Usuń

  Powoduje automatyczne usuwanie plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika.

  Program Norton 360 Online nie poddaje kwarantannie plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika. W razie wybrania opcji usunięcia plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika nie można będzie przywrócić ich z kwarantanny.

 • Ignoruj

  Powoduje automatyczne ignorowanie wykrytych plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika.

 • Zapytaj

  Zapewnia użytkownikowi największą kontrolę, powodując wyświetlanie powiadomień o wykryciu śledzących plików cookie.

Można wybrać opcję usuwania lub ignorowania plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika. Opcja Skanowanie plików cookie używanych do śledzenia działań użytkownika jest wyświetlana tylko dla pełnego skanowania systemu oraz skanowania szybkiego.

Liczba wątków skanowania ręcznego

Umożliwia wybranie liczby wątków używanych przez program Norton 360 Online w przypadku skanowania ręcznego.

Wątki są to podzestawy procesu współużytkujące zasoby procesu, ale wykonywane niezależnie od siebie. Wątki ułatwiają równoległe wykonywanie programu, umożliwiające programowi szybsze działanie w środowisku wieloprocesorowym.

Program Norton 360 Online obsługuje wielowątkowe skanowanie komputera. Używa liczby wątków wybranej przez użytkownika z listy rozwijanej skanowania. Jeśli na przykład użytkownik wybierze opcję 8 z listy rozwijanej, program Norton 360 Online użyje ośmiu wątków w celu przetworzenia skanowania ręcznego. W przypadku wybrania opcji Automatycznie program Norton 360 Online użyje liczby wątków odpowiedniej do liczby fizycznych rdzeni procesora. Program Norton 360 Online używa dwukrotności liczby fizycznych rdzeni procesorów. Jeśli na przykład procesor ma dwa rdzenie i użytkownik wybierze opcję Automatycznie, program Norton 360 Online użyje czterech wątków w celu skanowania. Dzięki temu wątki są uruchamiane równolegle na każdym procesorze w celu przetworzenia skanowania. Domyślnie wybrana jest opcja Automatycznie.

Program Norton 360 Online nie obsługuje wielowątkowego skanowania szybkiego.

Profile wydajności skanowania

Umożliwia skonfigurowanie sposobu skanowania komputera przez program Norton 360 Online w zależności od podpisów cyfrowych oraz poziomów zaufania plików. Program Norton 360 Online można skonfigurować do wykluczania ze skanowania plików mających znane podpisy cyfrowe lub wysokie poziomy zaufania. W ten sposób można uprościć, skrócić i zwiększyć wydajność skanowań.

Funkcję Wydajność skanowania można skonfigurować za pomocą każdego z następujących profili:

 • Skanowanie pełne - umożliwia programowi Norton 360 Online przeprowadzanie pełnego skanowania systemu komputera.

  Skanowanie pełne obejmuje skanowanie wszystkich plików na komputerze bez względu na poziom zaufania lub cyfrowy podpis plików.

 • Standardowe zaufanie - umożliwia programowi Norton 360 Online wykluczenie ze skanowania plików oznaczonych jako Norton - zaufane pliki.

  Program Norton 360 Online skanuje pliki o poziomie zaufania innym niż Norton - zaufane pliki.

 • Wysokie zaufanie - umożliwia programowi Norton 360 Online wykluczenie ze skanowania plików mających znane podpisy cyfrowe lub wysokie poziomy zaufania. Program Norton 360 Online nie skanuje plików o poziomie zaufania Norton - zaufane pliki ani Zaufane użytkowników. Wyklucza również prawidłowe pliki o wysokim poziomie zaufania pochodzącym ze skanowania. Skanowane są pliki o poziomach zaufania Słabe, Niepotwierdzone, Niezaufane ani pliki nie mające podpisu cyfrowego klasy 3.

Program Norton 360 Online skanuje komputer zgodnie z konfiguracją określoną przez użytkownika w obszarze Profile wydajności skanowania.

Za pomocą opcji u dołu okna można zapisać lub anulować ustawienia skanowania. Do wyboru są następujące opcje:

Anuluj

Powoduje zamknięcie okna bez zapisania ustawień.

OK

Powoduje zapisanie ustawień skanowania i zamknięcie okna.

Skanowania niestandardowe - informacje

Tworzenie skanowania niestandardowego

Edycja skanowania niestandardowego

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54476843_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 02/11/2011