Inne produkty

Zarządzanie danymi logowania

Okno Zarządzanie danymi logowania umożliwia wyświetlenie wszystkich danych logowania, którymi ma zarządzać funkcja Sejf tożsamości. Dane logowania to informacje takie, jak poświadczenia logowania na konto poczty elektronicznej lub na internetowe konto bankowe.

Wszelkie zmiany dokonane w oknie Zarządzanie danymi logowania są zapisywane dopiero po kliknięciu opcji OK.

Okno jest podzielone na następujące sekcje:

dane logowania

Możliwe jest wyświetlenie wszystkich danych logowania, którymi ma zarządzać funkcja Sejf tożsamości.

Dane logowania można zorganizować w różnych folderach. Jeśli użytkownik nie wybierze opcji umieszczenia dowolnych danych logowania w folderze, wyświetlana jest nazwa witryny internetowej. Domyślnie lista folderów w obszarze Dane logowania jest wyświetlana w kolejności alfabetycznej. Można kliknąć ikonę folderu, aby wyświetlić wszystkie dane logowania znajdujące się w tym folderze. Po kliknięciu nazwy witryny internetowej na liście w folderze szczegóły danych logowania są wyświetlane w obszarze Szczegóły.

Dostępne są także następujące opcje:

 • Zreorganizuj dane logowania.

  Dane logowania można przeciągnąć z dotychczasowego folderu do innego, wybranego folderu.

 • Zmień nazwę folderu danych logowania.

  Po kliknięciu nazwy folderu okno Zarządzanie danymi logowania udostępnia opcję zmiany nazwy folderu. W celu zmiany nazwy folderu można użyć łącza Zmień nazwę.

Szczegóły

Szczegóły danych logowania. Można tu również sprawdzić siłę hasła logowania do witryny internetowej.

W sekcji Dane logowania dostępne są następujące opcje:

Nowy folder

Umożliwia tworzenie folderów, w których można grupować dane logowania podobnego typu.

Gdy użytkownik poda poświadczenia logowania w witrynie internetowej, funkcja Sejf tożsamości wyświetli okno dialogowe Zapisywanie danych logowania. Można wybrać zapisanie danych logowania w folderze utworzonym w oknie Zarządzanie danymi logowania. Do wybrania folderu należy użyć listy rozwijanej Zapisz w.

Podczas dodawania danych logowania na liście Zapisz w wyświetlany jest automatycznie folder, w którym zapisane zostały poprzednie dane logowania.

Znajdź

Umożliwia wyszukiwanie danych logowania w sejfie tożsamości.

W oknie Zarządzanie danymi logowania dostępna jest inteligentna funkcja wyszukiwania w miarę wpisywania znaków. Wyniki są filtrowane na podstawie wpisywanych znaków.

Nowe dane logowania

Umożliwia ręczne dodanie danych logowania.

Można ręcznie dodać dane logowania do witryny internetowej, w której mają być używane albo dane logowania inne niż do witryny internetowej. Przykłady danych logowania innych niż do witryny internetowej to poświadczenia komputera lub poświadczenia logowania dowolnej innej używanej aplikacji.

Aby dodać dane logowania do witryny internetowej, adres URL należy poprzedzić przedrostkiem http://. Aby dodać dane logowania inne niż do witryny internetowej, należy wpisać nazwę ułatwiającą ich identyfikację (na przykład Poświadczenia logowania komputera).

Jeśli zapisane zostały dane logowania do witryny internetowej, funkcja Sejf tożsamości umożliwia ustawienie opcji związanych z automatycznym lub ręcznym wypełnianiem danych logowania.

Po kliknięciu przycisku Nowe dane logowania funkcja Sejf tożsamości wyświetla domyślnie adres URL http://www.example.com/. Po wpisaniu nazwy lub adresu URL niepoprzedzonych przedrostkiem http, możliwe jest zapisanie nazwy użytkownika i hasła jako danych logowania innych niż do witryny internetowej.

Następujących opcji nie można użyć, gdyż nie są wyświetlane w okienku Szczegóły:

 • Adres

 • Żądaj hasła sejfu tożsamości przed podaniem danych

 • Automatycznie wypełniaj, gdy przejdę na tę stronę

 • Włącz automatyczne podawanie danych logowania

 • Samodzielnie podam dane logowania, gdy przejdę na tę stronę

Po zapisaniu nowych danych logowania można szybko przejść do strony internetowej za pomocą opcji Adres, wyświetlanej w okienku Szczegóły.

Usuń

Umożliwia usunięcie żądanych danych logowania lub folderu z profilu sejfu tożsamości.

Po kliknięciu opcji Usuń wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. Komunikat ostrzegawczy informuje, że program Norton 360 bezpowrotnie usunie wybrane przez użytkownika dane logowania lub folder z profilu sejfu tożsamości.

Dane logowania można również usunąć za pomocą menu Sejf tożsamości dostępnego na pasku narzędzi Norton. OpcjaUsuń jest wyświetlana, gdy użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy dowolne dane logowania znajdujące się w menu Sejf tożsamości.

W sekcji Szczegóły dostępne są następujące opcje:

Nazwa

Nazwa strony logowania do witryny internetowej.

Wyświetlana jest nazwa witryny internetowej podana podczas zapisywania danych logowania w sejfie tożsamości. Po wybraniu danych logowania z okienka Dane logowania w oknie Zarządzanie danymi logowania wyświetlane są szczegóły danych logowania. Nazwę można również zmodyfikować.

Adres

Adres URL strony logowania. Można go kliknąć, aby szybko przejść do witryny internetowej.

Po wybraniu danych logowania z okienka Dane logowania w oknie Zarządzanie danymi logowania wyświetlane są szczegóły danych logowania. Można sprawdzić szczegóły, a następnie przejść bezpośrednio na stronę logowania do witryny internetowej.

Program Norton Identity Safe udostępnia także opcję zmiany adresu URL strony internetowej, dla której zapisano dane logowania. W tym celu należy użyć opcji Zmień, znajdującej się obok opcji Adres.

Nowy adres URL musi należeć do tej samej domeny, co bieżący adres URL. Jeśli na przykład bieżący adres URL to http://www.symantec.com, to można go zmienić na http://www.symantec.com/norton/support.jsp

Nie można jednak zmienić go na http://www.symantec.edu.

Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika w zapisanych danych logowania.

Nazwę użytkownika można zmienić za pomocą opcji Zmień, znajdującej się obok opcji Nazwa użytkownika.

Należy się upewnić, że zaktualizowana nazwa użytkownika jest prawidłowa. Do wpisania nowej nazwy użytkownika służy pole Wprowadź nową nazwę użytkownika. Nowa nazwa użytkownika zostanie wyświetlona po ponownym przejściu na stronę internetową logowania.

Hasło

Umożliwia wyświetlenie hasła zapisanych danych logowania.

Opcja Pokaż umożliwia wyświetlenie hasła bieżącego profilu. Po kliknięciu tej opcji program Norton 360 wyświetla monit o podanie hasła bieżącego profilu sejfu tożsamości w oknie Sprawdź poprawność hasła. Opcja Ukryj umożliwia ukrycie hasła. W trybie ukrywania hasła funkcja Sejf tożsamości wyświetla tylko osiem znaków, bez względu na długość hasła. W oknie Zarządzanie danymi logowania wyświetlana jest również graficzna reprezentacja siły hasła logowania. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu silnych haseł, można kliknąć łącze Więcej informacji.

Program Norton Identity Safe również udostępnia opcję zmiany hasła w danych logowania. Najpierw należy wyświetlić hasło za pomocą opcji Pokaż, a następnie zmienić je w polu Hasło.

Zmodyfikowany

Umożliwia sprawdzenie daty i godziny dokonania ostatnich zmian w oknie Zarządzanie danymi logowania.

Funkcja Sejf tożsamości aktualizuje datę i godzinę nawet w przypadku zmodyfikowania ustawień za pomocą menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton.

Opcja ta wyświetla datę w formacie MM/DD/RRRR, a czas w formacie HH:MM:SS. Jeśli na przykład zmian dokonano 8 czerwca 2009 r. o 15:00, opcja wyświetli datę i godzinę 08/07/2009 15:00:00.

Żądaj hasła sejfu tożsamości przed podaniem danych

Powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła sejfu tożsamości przed każdym automatycznym wypełnieniem danych logowania.

Należy używać tej opcji, aby dodatkowo zabezpieczyć poświadczenia logowania. Opcji tej można na przykład użyć w przypadku witryny internetowego konta bankowego.

Automatycznie wypełniaj, gdy przejdę na tę stronę

Powoduje automatyczne podawanie danych logowania przy następnych odwiedzinach na danej stronie internetowej.

Firma Symantec zaleca użycie tej opcji w celu podawania danych logowania na stronie internetowej.

Program Norton Identity Safe umożliwia także automatyczne podawanie poświadczeń logowania przy każdym otwarciu strony internetowej za pomocą menu Sejf tożsamości. Służy do tego opcja Włącz automatyczne podawanie danych logowania. Przy następnym otwarciu strony internetowej za pomocą menu Sejf tożsamości użytkownik jest automatycznie logowany do witryny.

Samodzielnie podam dane logowania, gdy przejdę na tę stronę

Umożliwia ręczne wypełnienie danych logowania.

Gdy ta opcja jest zaznaczona funkcja Sejf tożsamości nie podaje automatycznie szczegółów logowania. Dane logowania można wybrać z menu Sejf tożsamości.

W razie dokonania zmian w okienku Szczegóły, a następnie przejściu do okienka Dane logowania bez zapisania zmian funkcja Sejf tożsamości wyświetla komunikat ostrzegawczy. Komunikat ostrzegawczy zawiera monit o zapisanie zmian przed wykonaniem następnej czynności w okienku Dane logowania.

Ponadto program Norton 360 umożliwia wyświetlanie danych logowania nawet po upłynięciu okresu ważności produktu. Niemniej jednak, nie można ani edytować żadnych istniejących danych logowania, ani dodać nowych danych logowania. Za pomocą menu Sejf tożsamości dostępnego na pasku narzędzi Norton można wyświetlać i automatycznie wprowadzać szczegóły zapisanych danych logowania. W przypadku otwarcia okna Zarządzanie danymi logowania przy użyciu menu Sejf tożsamości jedyną dostępną opcją jest opcja Adres. Wszystkie inne opcje w oknie Zarządzanie danymi logowania są wyłączone.

Po wygaśnięciu ważności produktu w oknie Zarządzanie danymi logowania wyświetlany jest stan subskrypcji. W celu subskrybowania lub aktywacji produktu można użyć opcji Napraw teraz.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v5203185_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2010