Inne produkty

Ustawienia administracyjne - informacje

Za pomocą okna Ustawienia administracyjne można skonfigurować różne ważne opcje programu Norton 360 Online.

Dostępne są następujące opcje:

Optymalizacja podczas bezczynności

Umożliwia skonfigurowanie programu Norton 360 Online do defragmentowania w czasie bezczynności komputera woluminu rozruchowego lub dysku lokalnego zawierającego wolumin rozruchowy.

Gdy opcja jest włączona, program Norton 360 Online automatycznie planuje optymalizację po zainstalowaniu aplikacji na komputerze. Optymalizacja zwiększa wydajność komputera poprzez defragmentację dysku.

Raport miesięczny

Umożliwia sprawdzenie operacji zabezpieczających programu Norton 360 Online z ostatnich 30 dni.

Raport ten przedstawia operacje wykonane przez program Norton 360 Online w celu ochrony komputera. Opcję Raport miesięczny można włączyć, aby umożliwić programowi Norton 360 Online automatycznie wyświetlanie raportu miesięcznego co 30 dni.

Automatyczne pobieranie nowej wersji

Umożliwia automatyczne pobieranie najnowszych wersji programu Norton 360 Online.

Program Norton 360 Online można po wyświetleniu monitu z łatwością uaktualnić do najnowszej wersji. Domyślnie opcja ta jest włączona. Firma Symantec zaleca instalowanie najnowszych wersji produktów, ponieważ zawierają one nowe funkcje, lepiej chroniące przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

Funkcja ta może nie działać w niektórych wersjach programu Norton 360 Online.

Ustawienia sieciowego serwera proxy

Umożliwia określenie szczegółów automatycznej konfiguracji, ustawień serwera proxy i szczegółów uwierzytelniania umożliwiających połączenie z Internetem.

Programy takie jak usługa LiveUpdate i Norton Insight używają określonych ustawień serwera proxy w celu łączenia się z serwerem firmy Symantec przez Internet. Usługa LiveUpdate używa ustawień serwera proxy w celu pobierania aktualizacji. Funkcja Norton Insight używa ustawień serwera proxy do uzyskiwania szczegółowych informacji o plikach, takich jak poziom zaufania lub podpis cyfrowy.

Norton Community Watch

Umożliwia wysyłanie wybranych danych dotyczących zabezpieczeń i aplikacji do firmy Symantec w celu analizy.

Program Norton Community Watch chroni przed nowymi zagrożeniami. Program ten zbiera informacje na temat nowych zagrożeń bezpieczeństwa z komputera użytkownika i wysyła zebrane dane do firmy Symantec w celu analizy. Firma Symantec ocenia te dane w celu zidentyfikowania nowych zagrożeń i ich wyeliminowania.

Opcja Zbieranie szczegółowych danych błędów jest dostępna, gdy opcja Norton Community Watch jest włączona.

Opcja Zbieranie szczegółowych danych błędów umożliwia zezwolenie na wysyłanie niektórych szczegółowych danych lub zablokowanie ich wysyłania. Szczegółowe dane mogą się różnić w zależności od błędów i składników produktu marki Norton. Skonfigurowanie wysyłek umożliwiają opcje Zawsze, Nigdy i Zapytaj.

Powiadomienie o zadaniu produktu marki Norton

Umożliwia skonfigurowanie programu Norton 360 Online do pokazywania lub ukrywania powiadomień wyświetlanych, gdy w tle uruchamiane są automatyczne zadania produktu marki Norton.

Monitorowanie wydajności

Umożliwia monitorowanie wydajności komputera.

Gdy opcja Monitorowanie wydajności jest włączona, program Norton 360 Online monitoruje wykorzystanie procesora i pamięci komputera. Rejestruje również ważne operacje systemowe wykonywane przez użytkownika w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Ponadto program Norton 360 Online powiadamia użytkownika o alertach dotyczących wydajności w przypadku wysokiego obciążenia zasobów systemowych przez program lub proces.

Gdy opcja Monitorowanie wydajności jest włączona, dostępne są następujące opcje:

 • Alerty dotyczące wydajności

  Umożliwia skonfigurowanie programu Norton 360 Online do wykrywania zwiększonego wykorzystania zasobów komputera przez dowolny program lub proces i powiadamiania o tym użytkownika.

  Program Norton 360 Online ostrzega użytkownika, podając informacje o nazwie programu i wykorzystywanych przez program zasobach. Łącze Szczegóły i ustawienia w alercie z powiadomieniem umożliwia wyświetlenie dodatkowych szczegółów obciążenia zasobów przez program w oknie Informacje o pliku.

  Gdy ta opcja jest włączona, program Norton 360 Online powiadamia użytkownika za pomocą alertów dotyczących wydajności i zapisuje zdarzenia w dzienniku funkcji Historia zabezpieczeń. Gdy ta opcja ma ustawienie Tylko rejestruj, program Norton 360 Online zapisuje zdarzenia w dzienniku funkcji Historia zabezpieczeń, ale nie powiadamia użytkownika za pomocą alertów. Można również wyłączyć tę opcję, aby nie wyświetlać alertów dotyczących wydajności. Domyślnie opcja ta jest włączona.

 • Profil progu zasobów dla alertów

  Umożliwia skonfigurowanie profilu progu zasobów w celu wyświetlania alertów dotyczących wydajności.

  Gdy obciążenie zasobów przez program przekroczy zdefiniowany limit progowy, program Norton 360 Online powiadomi użytkownika za pomocą alertu dotyczącego wydajności.

  Można ustawić poziom progu Niski, Średni lub Wysoki. Ustawienie domyślne to poziom średni.

 • Użyj niskiego profilu zasobów przy zasilaniu z baterii

  Umożliwia skonfigurowanie programu Norton 360 Online do zmiany progu zasobów na niski profil, gdy komputer jest zasilany z baterii.

  Zapewnia to lepszą wydajność komputera przy zasilaniu z baterii. Gdy opcja ta jest wyłączona, program Norton 360 Online stosuje poziom progowy ustawiony przez użytkownika za pomocą opcji Profil progu zasobów dla alertów. Domyślnie opcja ta jest włączona.

 • Alert o wysokim wykorzystaniu:

  • Procesor

   Gdy ta opcja jest włączona, program Norton 360 Online wykrywa zwiększone wykorzystanie zasobów procesora przez dowolny program lub proces i powiadamia o tym użytkownika. Domyślnie opcja ta jest włączona.

  • Pamięć

   Gdy ta opcja jest włączona, program Norton 360 Online wykrywa zwiększone wykorzystanie zasobów pamięci przez dowolny program lub proces i powiadamia o tym użytkownika. Domyślnie opcja ta jest włączona.

  • Dysk

   Gdy ta opcja jest włączona, program Norton 360 Online wykrywa zwiększone wykorzystanie dysku przez dowolny program lub proces i powiadamia o tym użytkownika. Domyślnie opcja ta jest wyłączona.

  • Dojścia

   Gdy ta opcja jest włączona, program Norton 360 Online wykrywa zwiększone wykorzystanie dojść przez dowolny program lub proces i powiadamia o tym użytkownika. Dojście to wskaźnik umożliwiający programowi dostęp do zasobu lub jego identyfikację. Domyślnie opcja ta jest wyłączona.

 • Wykluczenia programów

  Umożliwia wykluczenie wyświetlania określonych programów w alertach dotyczących wydajności.

  Za pomocą opcji Konfiguruj można utworzyć listę programów, dla których nie mają być wyświetlane alerty dotyczące wydajności.

Tryb oszczędzania energii

Umożliwia oszczędzanie energii przy zasilaniu bateryjnym, wstrzymując listę zadań wykonywanych w tle na czas, gdy komputer jest zasilany z baterii.

Domyślnie opcja ta jest włączona.

Zabezpieczenia produktu

Umożliwia zabezpieczenie produktu i włączenie ochrony produktu przed nieautoryzowanymi zmianami.

Dostępne są następujące opcje:

 • Nieadministracyjny dostęp do ustawień

  Umożliwia dostęp do wszystkich opcji w oknie Ustawienia i ich konfigurowanie również z kont użytkowników innych niż administrator.

  Domyślnie opcja ta jest wyłączona. Aby włączyć tę opcję, należy zalogować się na komputerze jako administrator. Nie można uzyskać dostępu do okna Ustawienia, jeśli okno Ustawienia jest otwarte na innym koncie użytkownika na komputerze.

 • Ochrona integralności produktów marki Norton

  Umożliwia ochronę produktu marki Norton przed atakiem lub modyfikacją wykonywanymi przez nieznane, podejrzane lub destrukcyjne aplikacje.

 • Ochrona ustawień hasłem

  Umożliwia zabezpieczenie ustawień programu Norton 360 Online hasłem. Funkcja ta chroni ustawienia produktu przed nieautoryzowanym dostępem.

 • Monitorowanie stanu produktu

  Umożliwia monitorowanie lub ignorowanie stanu funkcji Ochrona antywirusowa, Zapora, Ochrona tożsamości i Różne programu Norton 360 Online.

Ustawienia trybu dyskretnego

Umożliwiają włączenie lub wyłączenie funkcji Tryb dyskretny.

Dostępne są następujące opcje:

 • Tryb dyskretny

  Opcja Tryb dyskretny umożliwia włączenie trybu dyskretnego na określony czas. Program Norton 360 Online pomija wyświetlanie wszystkich alertów i wstrzymuje operacje przeprowadzane w tle na czas określony przez użytkownika.

 • Wykrywanie pełnego ekranu

  Po włączeniu opcji Wykrywanie pełnego ekranu program Norton 360 Online automatycznie wykrywa aplikacje uruchamiane przez użytkownika w trybie pełnoekranowym i włącza tryb dyskretny. Program Norton 360 Online pomija większość alertów i wstrzymuje operacje przeprowadzane w tle. Uruchomione pozostają jedynie operacje chroniące komputer przed wirusami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

 • Tryb cichy przy wykryciu:

  • Nagrywanie dysków IMAPI 2.0

   Podczas nagrywania dysku CD lub DVD przy użyciu aplikacji systemu Media Center program Norton 360 Online wykrywa operację i automatycznie włącza tryb cichy. Gdy włączony jest tryb cichy, program Norton 360 Online wstrzymuje operacje wykonywane w tle, ale nadal wyświetla alerty i powiadomienia.

  • Nagrywanie telewizji w systemie Media Center

   Podczas nagrywania programu telewizyjnego przy użyciu aplikacji systemu Media Center program Norton 360 Online wykrywa operację i automatycznie włącza tryb cichy. Gdy włączony jest tryb cichy, program Norton 360 Online wstrzymuje operacje wykonywane w tle, ale nadal wyświetla alerty i powiadomienia.

  • Programy określone przez użytkownika

   Po uruchomieniu aplikacji z listy Programy określone przez użytkownika program Norton 360 Online wykrywa operację i automatycznie włącza tryb cichy. Gdy włączony jest tryb cichy, program Norton 360 Online wstrzymuje operacje wykonywane w tle, ale nadal wyświetla alerty i powiadomienia.

   Listę programów, dla których ma być włączany tryb cichy, można skonfigurować.

Opóźnienie automatycznego wznowienia

Umożliwia opóźnienie automatycznego uruchomienia w tle zadań produktu marki Norton po wznowieniu pracy komputera z trybu hibernacji lub wstrzymania.

Opóźnienie zadań automatycznych

Umożliwia określenie czasu uruchamiania określonych programów marki Norton, uruchamianych automatycznie po włączeniu komputera.

Uruchomienie systemu ochrony programu Norton 360 Online nie jest opóźniane. Można ustawić czas funkcji Opóźnienie zadań automatycznych w zakresie od 1 minuty do 20 minut. Czas domyślny to 20 minut.

Limit czasu bezczynności

Umożliwia określenie limitu czasu bezczynności, po którym program Norton 360 Online identyfikuje komputer jako bezczynny.

Można ustawić limit czasu bezczynności w zakresie od 1 minuty do 30 minut. Czas domyślny to 10 minut.

Czyszczenie programu Firefox

Umożliwia płynną i wydajną pracę komputera dzięki usuwaniu zbędnych plików tymczasowych i historii przeglądania przeglądarki internetowej Firefox.

Program Norton 360 Online automatycznie usuwa w tle pliki tymczasowe, historię i zakładki programu Internet Explorer.

Dostępne są następujące opcje:

 • Czyszczenie plików tymczasowych programu Firefox

  Umożliwia usunięcie plików tymczasowych nagromadzonych podczas przeglądania stron internetowych za pomocą przeglądarki internetowej Firefox.

 • Czyszczenie historii programu Firefox

  Umożliwia usunięcie historii i zakładek nagromadzonych podczas przeglądania stron internetowych za pomocą przeglądarki internetowej Firefox.

Ochrona integralności produktów marki Norton - informacje

Zabezpieczanie ustawień programu Norton 360 Online za pomocą hasła - informacje

Ustawienia sieciowego serwera proxy - informacje

Ustawienia programu Norton 360 Online - informacje

Dostosowywanie ustawień programu Norton 360 Online

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19134745_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011