Eksportowanie lub importowanie informacji funkcji Historia zabezpieczeń

Program Norton 360 Online umożliwia wyeksportowanie zdarzeń historii zabezpieczeń do pliku. Zdarzenia z historii zabezpieczeń można wyeksportować i zapisać w celu przeglądania w dogodnym czasie.

Można na przykład przeprowadzić analizę zdarzeń zabezpieczeń z określonego dnia. W tym celu można użyć funkcji Szybkie wyszukiwanie, aby wyświetlić listę wszystkich elementów powiązanych z określonym zagrożeniem bezpieczeństwa. Następnie można za pomocą opcji Eksportuj zapisać listę w dzienniku funkcji Historia zabezpieczeń. Plik dziennika można później zaimportować i przeanalizować dane.

Funkcja Historia zabezpieczeń przechowuje informacje w oddzielnym pliku. Gdy rozmiar pliku osiągnie dozwolony limit maksymalnego rozmiaru, informacje związane ze starszymi zdarzeniami są zastępowane przez informacje związane z nowymi zdarzeniami. Dziennik można co pewien czas eksportować, aby zachować wszystkie informacje funkcji Historia zabezpieczeń.

Plik dziennika można zapisać w jednym z następujących formatów plików:

 • Pliki dziennika historii zabezpieczeń (.mcf)

  Format pliku .mcf to własnościowy format plików dzienników funkcji Historia zabezpieczeń firmy Symantec.

  W przypadku użycia opcji tego typu pliku można wyświetlić plik tylko w oknie Historia zabezpieczeń.

 • Pliki tekstowe (.txt)

  Dane są zapisywane w formacie tekstowym wartości rozdzielanych przecinkami.

  W przypadku użycia opcji tego typu pliku można wyświetlić plik poza programem, nie używając okna Historia zabezpieczeń.

Importować można jedynie pliki dziennika o rozszerzeniu pliku .mcf. Po zaimportowaniu pliku dziennika wyświetlona zostanie wyeksportowana do pliku dziennika lista informacji funkcji Historia zabezpieczeń. Lista ta zastąpi bieżącą listę zdarzeń zabezpieczeń. Można wybrać żądaną opcję z listy rozwijanej Pokaż, aby wyświetlić szczegóły zapisane dla tej opcji w pliku dziennika. Aby przywrócić bieżącą listę historii zabezpieczeń, należy kliknąć łącze Zamknij plik: nazwa_pliku.mcf.

Aby wyeksportować informacje funkcji Historia zabezpieczeń:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zadania.

 2. W oknie Zadania, w obszarze Zadania ogólne kliknij pozycję Sprawdź historię zabezpieczeń.

 3. W oknie Historia zabezpieczeń, na liście rozwijanej Pokaż wybierz żądaną opcję.

 4. Kliknij pozycję Eksportuj.

 5. W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do żądanej lokalizacji i określ nazwę pliku.

  Domyślna nazwa pliku to nazwa kategorii wyświetlana na liście rozwijanej Pokaż. Można określić żądaną nazwę pliku.

 6. W oknie dialogowym Zapisz jako typ wybierz format, w którym chcesz zapisać plik dziennika.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby zaimportować informacje funkcji Historia zabezpieczeń:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zadania.

 2. W oknie Zadania, w obszarze Zadania ogólne kliknij pozycję Sprawdź historię zabezpieczeń.

 3. W oknie Historia zabezpieczeń kliknij przycisk Importuj.

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym Otwieranie przejdź do folderu zawierającego plik, który chcesz zaimportować.

 5. Wybierz plik .mcf, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  W oknie Historia zabezpieczeń można importować tylko pliki w formacie .mcf. Pliki dziennika w formacie .txt można otwierać i przeglądać poza programem, bez używania funkcji Historia zabezpieczeń.

  W trybie importu nie można zmodyfikować informacji. Nie można na przykład wyczyścić dzienników. Aby znowu wyświetlić bieżącą listę historii zabezpieczeń, należy zamknąć plik.

Historia zabezpieczeń - informacje

Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v15967289_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 21/03/2011