Inne produkty

Eksportowanie lub importowanie informacji funkcji Historia zabezpieczeń

Program Norton 360 umożliwia wyeksportowanie zdarzeń historii zabezpieczeń do pliku. Zapisywana jest treść historii zabezpieczeń wraz ze zbiorczymi informacjami o eksportowanych zdarzeniach. Informacje o zdarzeniu zabezpieczeń można wyświetlić w dowolnej chwili.

Można na przykład przeprowadzić analizę zdarzeń zabezpieczeń z określonego dnia. W tym celu można użyć funkcji Szybkie wyszukiwanie, aby wyświetlić listę wszystkich elementów powiązanych z określonym zagrożeniem bezpieczeństwa. Następnie można za pomocą opcji Eksportuj zapisać listę w dzienniku funkcji Historia zabezpieczeń. Plik dziennika można później zaimportować i przeanalizować dane.

Funkcja Historia zabezpieczeń przechowuje informacje w oddzielnym pliku. Gdy rozmiar pliku osiągnie dozwolony limit maksymalnego rozmiaru, informacje związane ze starszymi zdarzeniami są zastępowane przez informacje związane z nowymi zdarzeniami. Dziennik można co pewien czas eksportować, aby zachować wszystkie informacje funkcji Historia zabezpieczeń.

Plik dziennika można zapisać w jednym z następujących formatów plików:

 • Pliki dziennika historii zabezpieczeń (.mcf)

  Format pliku .mcf to własnościowy format plików dzienników funkcji Historia zabezpieczeń firmy Symantec.

  W przypadku użycia opcji tego typu pliku można wyświetlić plik w oknie Historia zabezpieczeń.

 • Pliki tekstowe (.txt)

  Dane są zapisywane w formacie tekstowym wartości rozdzielanych przecinkami.

  W przypadku użycia opcji tego typu pliku można wyświetlić plik poza programem, nie używając okna Historia zabezpieczeń.

Importować można jedynie pliki dziennika o rozszerzeniu pliku .mcf. Po zaimportowaniu pliku dziennika wyświetlona zostanie wyeksportowana do pliku dziennika lista informacji funkcji Historia zabezpieczeń. Lista ta zastąpi bieżącą listę zdarzeń zabezpieczeń. Można wybrać żądaną opcję z listy rozwijanej Pokaż, aby wyświetlić szczegóły zapisane dla tej opcji w pliku dziennika. Aby przywrócić bieżącą listę historii zabezpieczeń, należy zamknąć plik dziennika.

Aby wyeksportować informacje funkcji Historia zabezpieczeń:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Zadania.

 2. W oknie Zadania, w obszarze Zadania ogólne kliknij pozycję Sprawdź historię zabezpieczeń.

 3. W oknie Historia zabezpieczeń, na liście rozwijanej Pokaż wybierz żądaną opcję.

 4. Kliknij pozycję Eksportuj.

 5. W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do żądanej lokalizacji i określ nazwę pliku.

  Domyślna nazwa pliku to nazwa kategorii wyświetlana na liście rozwijanej Pokaż. Można określić żądaną nazwę pliku.

 6. W oknie dialogowym Zapisz jako typ wybierz format, w którym chcesz zapisać plik dziennika.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby zaimportować informacje funkcji Historia zabezpieczeń:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Zadania.

 2. W oknie Zadania, w obszarze Zadania ogólne kliknij pozycję Sprawdź historię zabezpieczeń.

 3. W oknie Historia zabezpieczeń kliknij przycisk Importuj.

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym Otwieranie przejdź do folderu zawierającego plik, który chcesz zaimportować.

 5. Wybierz plik .mcf, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  W oknie Historia zabezpieczeń można importować tylko pliki w formacie .mcf. Pliki dziennika w formacie .txt można otwierać i przeglądać poza programem, bez używania funkcji Historia zabezpieczeń.

  W trybie importu nie można zmodyfikować informacji. Nie można na przykład wyczyścić dzienników. Aby znowu wyświetlić bieżącą listę historii zabezpieczeń, należy kliknąć łącze Zamknij plik: nazwa_pliku.mcf.

„Historia zabezpieczeń - informacje”

„Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15967289_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2010