Inne produkty

Korzystanie z Kreatora dodawania reguł

Kreator dodawania reguł prowadzi użytkownika przez kroki wymagane do utworzenia reguł zapory.

Aby użyć Kreatora dodawania reguł:

 1. Otwórz Kreatora dodawania reguł, wybierając utworzenie reguły ruchu lub reguły programu.

 2. Na pierwszym ekranie Kreatora dodawania reguł wybierz żądane działanie dla tej reguły. Do wyboru są następujące opcje:

  Zezwalaj

  Zezwala na ten rodzaj komunikacji.

  Jako przykładu można użyć reguły ruchu o następujących kryteriach: wszystkie połączenia przychodzące z adresu IP 192.168.1.1 przez port 8080. W razie wybrania opcji Zezwalaj funkcja Inteligentna zapora zezwala na wszystkie połączenia spełniające kryteria tej reguły ruchu.

  Blokuj

  Blokuje ten rodzaj komunikacji.

  Jako przykładu można użyć reguły ruchu o następujących kryteriach: wszystkie połączenia przychodzące z adresu IP 192.168.1.1 przez port 8080. W razie wybrania opcji Blokuj funkcja Inteligentna zapora blokuje wszystkie połączenia spełniające kryteria tej reguły ruchu.

  Monitoruj

  Aktualizuje kategorię Zapora - operacje w dzienniku zdarzeń za każdym razem, gdy zachodzi komunikacja tego typu. Ta opcja umożliwia monitorowanie częstości użycia tej reguły zapory. Program Norton 360 Online powiadamia użytkownika o każdym przypadku ruchu spełniającego kryteria reguły monitorowania. Za pomocą łączy w tych powiadomieniach można wyświetlić dzienniki. Dziennik zdarzeń można wyświetlić w obszarze Zapora - operacje w oknie Historia zabezpieczeń.

  Program Norton 360 Online tworzy oddzielne reguły działania w celu przepuszczania lub blokowania programów, z którymi skojarzona jest jedynie reguła Monitoruj. Reguła Monitoruj musi znajdować się przed regułą działania, aby zdarzenie sieciowe związane z programem zostało zarejestrowane w dzienniku.

  Reguła monitorowania powoduje jedynie rejestrowanie zdarzeń ruchu w oknie Historia zabezpieczeń. W celu obsługi ruchu sieciowego należy utworzyć inną regułę zezwalającą lub blokującą.

  Ruch można monitorować i przepuszczać albo blokować, włączając opcję Utwórz wpis w dzienniku historii zabezpieczeń w Kreatorze dodawania reguły lub Kreatorze modyfikowania reguły.

 3. Kliknij przycisk Dalej.

 4. Wybierz typ połączenia dla reguły. Do wyboru są następujące opcje:

  Połączenia do innych komputerów

  Reguła dotyczy połączeń wychodzących z komputera użytkownika do innych komputerów.

  Połączenia od innych komputerów

  Reguła dotyczy połączeń przychodzących do komputera użytkownika z innych komputerów.

  Połączenia do i od innych komputerów

  Reguła dotyczy zarówno połączeń przychodzących, jak i wychodzących.

 5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie wybierz komputery, których ma dotyczyć dana reguła. Do wyboru są następujące opcje:

  Wszystkie komputery

  Reguła dotyczy wszystkich komputerów.

  Dowolny komputer w podsieci lokalnej

  Ta reguła dotyczy tylko komputerów w podsieci lokalnej.

  Sieć organizacji jest dzielona na podsieci w celu umożliwienia sprawnej komunikacji internetowej. Podsieć reprezentuje wszystkie komputery w tej samej sieci LAN.

  Tylko komputery i witryny z poniższej listy

  Reguła dotyczy tylko komputerów, witryn lub domen określonych przez użytkownika.

  Można określić nazwy i adresy komputerów, których dotyczy reguła. Szczegóły określonych komputerów są wyświetlane na liście. Można również usuwać komputery z listy.

  Po wybraniu tej opcji dostępna staje się opcja Dodaj. Po kliknięciu opcji Dodaj program Norton 360 Online wyświetla okno dialogowe Sieć, w którym można określić indywidualne komputery, zakres komputerów lub wszystkie komputery w podsieci albo sieci.

  Za pomocą opcji Dodaj lub Usuń można dodać lub usunąć komputer.

 6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie wybierz protokoły, których ma dotyczyć dana reguła. Do wyboru są następujące opcje:

  TCP

  Reguła dotyczy komunikacji za pośrednictwem protokołu TCP (Transmission Control Protocol).

  UDP

  Reguła dotyczy komunikacji za pośrednictwem protokołu UDP (User Datagram Protocol).

  TCP i UDP

  Reguła dotyczy komunikacji za pośrednictwem zarówno protokołu TCP, jak i UDP.

  ICMP

  Reguła dotyczy komunikacji za pośrednictwem protokołu ICMP (Internet Control Message Protocol).

  Ta opcja dostępna jest tylko podczas dodawania lub modyfikowania reguły ruchu albo modyfikowania reguły programu obsługującej ruch protokołu ICMP.

  ICMPv6

  Reguła dotyczy komunikacji za pośrednictwem protokołu ICMPv6 (Internet Control Message Protocol for Internet Protocol version 6).

  Ta opcja dostępna jest tylko podczas dodawania lub modyfikowania reguły ruchu albo modyfikowania reguły programu obsługującej ruch protokołu ICMPv6.

  Wszystkie

  Reguła dotyczy wszystkich obsługiwanych protokołów.

  Po wybraniu tej opcji nie można określić typów komunikacji ani portów, których dotyczy reguła.

 7. Wybierz porty dla reguły. Do wyboru są następujące opcje:

  Wszystkie typy komunikacji (wszystkie porty, lokalne i zdalne)

  Reguła obowiązuje podczas komunikacji wykorzystującej dowolny port.

  Tylko komunikacja odpowiadająca wszystkim typom i portom wyświetlanym poniżej

  Reguła dotyczy portów określonych przez użytkownika. Porty można określić, wybierając je z listy portów lub dodając określone porty i zakresy portów.

  W przypadku wybrania protokołu ICMP lub ICMPv6 można określić polecenia. W tym celu należy wybrać polecenie z listy znanych poleceń lub dodać określone polecenia i zakresy poleceń.

  Po wybraniu tej opcji dostępna staje się opcja Dodaj. Za pomocą opcji Dodaj i Usuń można wówczas dodać lub usunąć port albo polecenie.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. Zaznacz opcję Utwórz wpis w dzienniku historii zabezpieczeń, jeśli program Norton 360 Online ma tworzyć wpis w dzienniku zdarzeń zapory.

  Program Norton 360 Online tworzy wpis po wystąpieniu zdarzenia komunikacji sieciowej odpowiadającego tej regule. Dziennik zdarzeń można wyświetlić w obszarze Zapora - operacje w oknie Historia zabezpieczeń. Jeśli wybrana została opcja Monitoruj w oknie Działanie, opcja Utwórz wpis w dzienniku historii zabezpieczeń jest zaznaczona automatycznie. Nie można wyczyścić pola wyboru w celu wyłączenia tej opcji, ponieważ jest to ustawienie domyślne.

 10. Zaznacz pole wyboru Zastosuj tę regułę, aby stosować tę regułę do ruchu IPv6 pomijającego translację adresów.

 11. Kliknij przycisk Dalej, a następnie w polu tekstowym wpisz nazwę reguły.

 12. Kliknij przycisk Dalej, a następnie sprawdź ustawienia nowej reguły.

 13. Kliknij przycisk Zakończ.

 14. Po zakończeniu dodawania reguł kliknij przycisk OK.

Dodawanie reguł ruchu i reguł programów

Reguły zapory - informacje

Reguły ruchu - informacje

Reguły programów - informacje

Modyfikowanie reguł ruchu i reguł programów

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1028179_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/10/2011