Andere producten

GEBRUIKSOVEREENKOMST NORTON-SOFTWAREPROGRAMMA

SYMANTEC CORPORATION, ALS U ZICH IN NOORD- OF ZUID-AMERIKA BEVINDT; OF SYMANTEC ASIA PACIFIC PTE LTD, ALS U ZICH IN HET AZIATISCH-PACIFISCH GEBIED OF JAPAN BEVINDT; OF SYMANTEC LIMITED, ALS U ZICH IN EUROPA, HET MIDDEN-OOSTEN OF AFRIKA BEVINDT ('SYMANTEC') IS BEREID HET SOFTWAREPROGRAMMA (ZOALS HIERONDER WORDT GEDEFINIEERD) TE LICENTIËREN AAN U ALS PERSOON, BEDRIJF OF JURIDISCHE ENTITEIT DIE HET SOFTWAREPROGRAMMA ZAL GEBRUIKEN (HIERONDER AANGEDUID ALS 'U' OF 'UW'), MITS U ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST (DE 'OVEREENKOMST') ACCEPTEERT. DIT IS EEN WETTELIJK EN AFDWINGBAAR CONTRACT TUSSEN U EN SYMANTEC. LEES DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST VOOR U HET SOFTWAREPROGRAMMA DOWNLOADT, INSTALLEERT OF GEBRUIKT. ALS U DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, IS SYMANTEC NIET BEREID U TOE TE STAAN HET SOFTWAREPROGRAMMA TE GEBRUIKEN EN MAG U HET SOFTWAREPROGRAMMA NIET DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. WANNEER U HET SOFTWAREPROGRAMMA DOWNLOADT, INSTALLEERT OF GEBRUIKT, STEMT U ERMEE IN DOOR DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN.

 1. Gebruik van het Softwareprogramma

  Het softwareprogramma dat bij deze Overeenkomst hoort (het 'Softwareprogramma') is eigendom van Symantec of zijn licentiegevers en wordt beschermd door het auteursrecht. Nadat u met deze bepalingen en voorwaarden akkoord bent gegaan, mag u het Softwareprogramma downloaden en gebruiken op een computer, mobiele telefoon of mobiele computer (een 'Apparaat') tot de eerste datum van ofwel (a) de datum waarop het Softwareprogramma is geïnstalleerd, of (b) wanneer het Softwareprogramma automatisch wordt gedeactiveerd en niet-operationeel wordt. U mag niet (i) enig deel van het Softwareprogramma sublicentiëren, verhuren, verkopen of leasen of op een andere manier het Softwareprogramma aan een derde partij aanbieden, (ii) de broncode van de Software ontsleutelen, decompileren, demonteren, wijzigen, vertalen of proberen te ontdekken, of afleidende werken van het Softwareprogramma maken, of (iii) het Softwareprogramma gebruiken op een manier die niet toegestaan is volgens deze Overeenkomst.

 2. Verzamelde informatie

  Het Softwareprogramma mag bepaalde gegevens van uw Apparaat verzamelen voor het analyseren, identificeren en oplossen van problemen met Uw Symantec-producten en voor het evalueren van technische problemen en trends om Symantec-producten in het algemeen te verbeteren. De verzamelde informatie kan bevatten: (1) systeeminformatie, waaronder: besturingssysteem, taal en versie, beschikbaar geheugen en schijfruimte, CPU-type, type internetbrowser, type firewall, IP-adres (Internet Protocol), id van de computer, en/of MAC-adres (Media Access Control), (2) Symantec-productinformatie, waaronder de naam en het versienummer van het Symantec-product dat is geïnstalleerd op uw Apparaat en status van Symantec-productabonnement en -activering; en (3) fouten en/of waarschuwingen in installatie- en gebeurtenislogboeken, waaronder informatie over het installatieproces voor de Symantec-producten die op uw Apparaat zijn geïnstalleerd. De verzamelde informatie wordt naar Symantec gezonden via een geverifieerde SSL-verbinding. Symantec bewaart de informatie in elektronisch beveiligde databasebestanden op fysiek veilige gegevenscentra in de Verenigde Staten. Deze informatie wordt niet met persoonlijke identificatiegegevens gecorreleerd.

 3. Geen Technische ondersteuning

  Symantec biedt geen technische ondersteuning voor dit Softwareprogramma en brengt geen updates, upgrades of uitbreidingen voor dit Softwareprogramma uit.

 4. AFWIJZING VAN GARANTIE. HET SOFTWAREPROGRAMMA WORDT GELEVERD ZOALS DEZE IS EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING OF ENIGE ANDERE GARANTIE, HETZIJ IMPLICIET OF EXPLICIET.

 5. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN, WAARONDER LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DAAROM IS DE HIERNA GENOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, ZAL SYMANTEC OF ZIJN LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL VOOR U AANSPRAKELIJK ZIJN MET BETREKKING TOT ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF VERGELIJKBARE SCHADE, INCLUSIEF GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INFORMATIE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET ONVERMOGEN OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS SYMANTEC OF ZIJN LICENTIEGEVERS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SYMANTEC OF ZIJN LICENTIEGEVERS ZAL IN GEEN GEVAL MEER ZIJN DAN TIEN AMERIKAANSE DOLLAR (USD $10,00).

 6. Beperkte rechten voor de Amerikaanse regering

  Bij aankoop door de Amerikaanse regering wordt de Software als commerciële computersoftware beschouwd zoals gedefinieerd in FAR 12.212 en is de Software onderworpen aan beperkte rechten zoals gedefinieerd in FAR Section 52.227-19, 'Commercial Computer Software - Restricted Rights', en DFARS 227.7202, 'Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation', al naar gelang van toepassing, en eventuele verdere reguleringen. Het gebruiken, wijzigen, uitgeven van een reproductie, uitvoeren, weergeven of openbaar maken van het Softwareprogramma door de Amerikaanse regering gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst.

 7. Exportvoorschrift

  Het Softwareprogramma is onderworpen aan de exportwetten van de Verenigde Staten en andere landen. Diversie in strijd met de V.S.-wetgeveing is ten strengste verboden. U gaat ermee akkoord de vereisten van de Amerikaanse Export Administration Regulations (EAR) en alle toepasselijke internationale, nationale, provinciale, regionale en lokale wetten en voorschriften na te leven, inclusief alle toepasselijke invoer- en gebruiksbeperkingen. Het is momenteel verboden het Softwareprogramma te exporteren of opnieuw te exporteren naar Cuba, Noord-Korea, Iran, Syrië en Soedan of een ander land waarvoor toepasselijke handelssancties bestaan. U gaat ermee akkoord dat u het Softwareprogramma niet zult exporteren of opnieuw exporteren, hetzij direct of indirect, naar enig land dat in de EAR staat, noch naar enig persoon of enige entiteit op de Department of Commerce Denied Persons, Entities and Unverified Lists, de U.S. Department of State's Debarred List of op de U.S. Department of Treasury's lists of Specially Designated Nationals, Specially Designated Narcotics Traffickers of Specially Designated Terrorists, die van tijd tot tijd herzien worden.

  HET GEBRUIK EN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN PRODUCTEN VAN SYMANTEC IN VERBAND MET EEN ACTIVITEIT, ZOALS, MAAR NIET UITSLUITEND, HET ONTWERPEN, ONTWIKKELEN, VERVAARDIGEN, TRAINEN OF TESTEN VAN CHEMISCHE, BIOLOGISCHE, OF NUCLEAIRE MATERIALEN, OF RAKETTEN, RADIOGRAFISCH BESTUURDE RAKETTEN, OF LANCERINGSVOERTUIGEN WAARMEE MASSAVERNIETIGINGSWAPENS GELANCEERD KUNNEN WORDEN, IS VERBODEN VOLGENS DE WET VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA.

  Wanneer u het Softwareprogramma downloadt, installeert of gebruikt, gaat u akkoord met het voorafgaande en alle toepasselijke wetten voor uitvoer- en invoercontrole. U garandeert ook dat U niet onder de controle staat van, of zich bevindt in, of een inwoner of staatsburger bent van enig verboden land of op een van de hierboven vermelde lijsten. De informatie over hierin vermelde uitvoerwetten is niet per definitie compleet. Voor meer informatie over uitvoerwetten neemt u contact op met het U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (het 'BIS'). Meer informatie over het BIS kunt u vinden op: http://www.bis.doc.gov/.

 8. Algemene Voorwaarden

  Als U in Noord-Amerika of Latijns-Amerika bent gevestigd, is deze Overeenkomst aan de wetten van de Amerikaanse staat Californië onderworpen. Anders valt deze Overeenkomst onder de wetgeving van Engeland en Wales. Niettegenstaande het voorafgaande zal niets in deze Overeenkomst de rechten verminderen die U hebt volgens de bestaande wetgeving ter bescherming van de consument of ander toepasselijk recht in Uw rechtsgebied. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen U en Symantec met betrekking tot het Softwareprogramma en: (i) vervangt alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en verklaringen betreffende de inhoud; en (ii) heeft de overhand op alle strijdige of extra voorwaarden, of offertes, orders, bevestigingen, of soortgelijke communicatie tussen de partijen. Deze Overeenkomst wordt beëindigd wanneer U een of meer voorwaarden hierin schendt. U zult gebruik van alle kopieën van het Softwareprogramma staken en deze vernietigen. De garantie- en schadeafwijzingen en aansprakelijkheidsbeperkingen blijven na beëindiging gehandhaafd. Deze Overeenkomst mag alleen worden gewijzigd via een schriftelijk document dat zowel door U als door Symantec is ondertekend. Als U vragen over deze Overeenkomst hebt of als U om een bepaalde reden contact wilt opnemen met Symantec, kunt U naar het volgende adres schrijven:

  (i) Symantec Customer Service, 555 International Way, Springfield, OR 97477, U.S.A.

  (ii) Symantec Consumer Support, PO Box 5689, Dublin 15, Ireland, of

  (iii) Symantec Customer Service, 1 Julius Ave, North Ryde, NSW 2113, Australië.

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v61113021_EndUserProfile_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Laatste wijziging: 25/09/2013