מוצרים אחרים

Set restrictions on iOS

Set restrictions on your child's iOS device to get the best protection from Norton Family. This prevents your children from using a browser or an application that Norton Family does not monitor, or from uninstalling Norton Family. We recommend that you set up restrictions immediately before your children start using the device. You must also restrict your child from using all browsers other than Norton Family.

To set up restrictions on iOS

 1. On the Apps page, tap Settings.

 2. On the Settings page, tap General.

 3. Do one of the following:

  • If Restrictions is turned off, tap Restrictions, tap Enable Restrictions, and then create a 4-digit restrictions passcode.

  • If Restrictions is turned on, tap Restrictions and then enter your 4-digit restrictions passcode.

 4. On the Restrictions page, do the following:

  • Under Allow section, turn off Safari and Deleting Apps.

  • Under Allowed Content section, tap Apps and then tap 12+ or younger.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v115378369
מערכת הפעלה: Windows, Android, iOS
שונה לאחרונה: 18/07/2019