השבתת האפשרות 'פרופיל ניצול נמוך של משאבים בעת הפעלה באמצעות סוללה' או הפעלתה.

כאשר המחשב מופעל באמצעות סוללה, חשוב שכל התוכנות הפועלות ינצלו את משאבי המערכת בצורה מועטה ככל האפשר. הפחתת ניצול המשאבים, מאריכה את חיי הסוללה ותורמת להגברת היעילות של המחשב.

באפשרותך להגדיר פרופיל סף נמוך לניצול משאבים כדי להבטיח שכל התוכניות הפועלות צורכות כמות משאבים נמוכה ככל האפשר. כאשר צריכת המשאבים על-ידי תוכנית או תהליך חורגת ממגבלת הסף הנמוכה, Norton 360 Online מציג התראת ביצועים. כאשר מוצגת התראה, תוכל לבחור אם לסגור את התוכנית או התהליך בצורה ידנית, כדי לשחרר את המשאב.

אם האפשרות פרופיל ניצול נמוך של משאבים בעת הפעלה באמצעות סוללה מופעלת, Norton 360 Online משנה אוטומטית את פרופיל ניצול המשאבים לפרופיל ניצול נמוך כאשר המחשב מופעל באמצעות סוללה. כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת.

סימנטק ממליצה שהאפשרות פרופיל ניצול נמוך של משאבים בעת הפעלה באמצעות סוללה תהיה מופעלת.

כדי להשבית את האפשרות פרופיל ניצול נמוך של משאבים בעת הפעלה באמצעות סוללה

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

  3. תחת ניטור ביצועים, בשורה פרופיל ניצול נמוך של משאבים בעת הפעלה באמצעות סוללה, העבר את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

  4. לחץ החל, ואז לחץ סגור.

כדי להפעיל את האפשרות פרופיל ניצול נמוך של משאבים בעת הפעלה באמצעות סוללה

  1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

  2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

  3. תחת ניטור ביצועים, בשורה פרופיל ניצול נמוך של משאבים בעת הפעלה באמצעות סוללה, העבר את המתג הפעלה/השבתה משאלה למצב הפעלה.

  4. לחץ החל, ואז לחץ סגור.

אודות התראת ביצועים

הגדרת התראות ביצועים

הגדרת פרופיל ניצול המשאבים

אי הכללה של תוכניות בהתראות ביצועים

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v36704308_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 25/08/2011