מוצרים אחרים

כללים

בחלון כללים מוצגת רשימה של כללי חומת אש מוגדרים מראש.

באפשרותך לשנות את כללי חומת האש המופיעים ברשימה. ניתן גם להוסיף כללים חדשים. כברירת מחדל, הכלל החדש מופיע בתחתית הרשימה.

הכללים מוצגים ברשימה על פי סדר העדיפות שלהם. כללים המופיעים במקום גבוה יותר ברשימה, עוקפים את הכללים המופיעים מתחתיהם. אפשר לסדר מחדש את הכללים ברשימה.

מומלץ כי רק משתמשים מתקדמים או משתמשים חדשים הפועלים בהדרכה של התמיכה הטכנית, יבצעו פעולה זו.

באפשרותך גם להשבית כלל מסוים על-ידי הסרת הסימון בתיבה שלידו.

הסמל המופיע לפני התיאור של כל אחד מהכללים מציין את המאפיינים של אותו כלל.

באפשרותך ליצור ולהתאים אישית כללים בעזרת האפשרויות הבאות:

הוסף

הוספת כלל לחומת האש.

שנה/הצג

לשינוי או הצגת ההגדרות של כלל חומת אש קיים.

לא ניתן לשנות חלק מכללי ברירת המחדל. כללים אלה חיוניים לפעולתה התקינה של חומת האש.

הסר

הסרת כלל חומת האש.

לא ניתן להסיר חלק מכללי ברירת המחדל. כללים אלה חיוניים לפעולתה התקינה של חומת האש.

העבר למעלה/למטה

שינוי רמת העדיפות של כלל חומת אש ברשימה.

אודות הגדרות כלליות של חומת האש

אודות כללי תעבורה

הוספת כללי תעבורה וכללי תוכניות

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v3089228_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 02/11/2011