השבתה או הפעלה הודעות מניעת חדירה

תוכל לבחור אם לקבל הודעות, כאשר 'מניעת חדירה' חוסם התקפות חשודות. בין אם תקבל הודעות ובין אם לאו, הפעילויות של 'מניעת חדירה' הרשמות ב'היסטוריית אבטחה'. הפריטים שב'היסטוריית אבטחה' כוללים מידע על המחשב המשגר את ההתקפה ופרטים על ההתקפה עצמה.

תוכל לבחור אם לקבל הודעות, כאשר 'מניעת חדירה' חוסם התקפות חשודות, בהתאם לחתימה מסוימת.

כדי להשבית או להפעיל הודעות מניעת חדירה

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, תחת הגדרות מפורטות, לחץ על חומת אש.

 3. בכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן, תחת מניעת חדירה, בשורה הודעות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • העבר את המתג הפעלה/השבתה ימינה למצב השבתה.

  • העבר את המתג הפעלה/השבתה שמאלה למצב הפעלה.

 4. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

כדי להשבית או להפעיל הודעה מסוימת של 'מניעת חדירה'

 1. בחלון הראשי של Norton 360 Online, לחץ על הגדרות.

 2. בחלון הגדרות, בכרטיסייה הגדרות מפורטות, לחץ על חומת אש.

 3. בכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן, תחת הגנה מפני חדירה, בשורה חתימות חדירה, לחץ על הגדר תצורה.

 4. בחלון חתימות חדירה, לחץ על חתימת ההתקפה ולאחר מכן על מאפיינים.

 5. בחלון מאפייני חתימה, בטל את הסימון או סמן את הודע לי כאשר חתימה זו תזוהה.

 6. לחץ על אישור.

 7. בחלון חתימות חדירה, לחץ על אישור.

 8. בחלון הגדרות, לחץ על החל.

אודות מניעת חדירה

אודות היסטוריית אבטחה

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

זיהוי מסמך: v1224775_N360_N360SOS_6_he_il
מערכת הפעלה: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
שונה לאחרונה: 03/11/2011