Άλλα προϊόντα

The scan didn't detect any threat

If the scan did not detect any threat on your computer, it is less likely that your computer is infected. There may be many other causes for your web browser to redirect to other websites. Follow these steps to make sure that your settings are correct.

STEP 1

Check for incorrect DNS settings

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

   

  control
 3. Click the Network and Internet icon, and then click Network and Sharing Center. In the left pane, click Change adapter settings.

  On Windows XP: Double-click the Network Connections icon.

 4. Right-click the network adapter that is currently active, and then click Properties.

  If the User Account Control prompt appears, click Yes or Continue.

 5. In the Network Connection Properties window, under "This connection uses the following items", click Internet Protocol (TCP/IP) or Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

 6. Click Properties.

 7. In the Internet Protocol (TCP/IP) Properties window, on the General tab, check the DNS server settings.

  • If Use the following DNS server addresses radio button is selected, check the server addresses. Make sure that the DNS server addresses displayed are the same that are provided to you by your Internet service provider or your network administrator.

  • If the DNS server address starts with 85.255.11x.x, then it is more likely that the DNS cache has been poisoned as the result of a Pharming attack.

STEP 2

Fix incorrect Windows host file settings

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

   

  C:\Windows\System32\Drivers\etc\

  Replace the drive letter if C: drive is not the system drive.

 3. For each Hosts file that you find, right-click the file, and then click Open With or Open.

 4. Double-click Notepad from the list of programs.

  The contents of the hosts file may look similar to this window:

 5. Remove any line that appears in your hosts file without an # at the beginning, apart from the "127.0.0.1 localhost" line.

 6. On the File menu, select Save.

STEP 3

Check proxy settings

If you have not configured your computer to use proxy for the Internet connection, you can skip this Step.

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

   

  inetcpl.cpl
 3. In the Internet Properties window, on the Connections tab, click LAN Settings.

 4. Do one of the following:

  • If you do not use any proxy servers, or if you don't know about proxy servers, make sure that the Use a proxy server for your LAN option is unchecked.

  • If you use a proxy server, make sure that the settings are correct.

 5. Click OK.

 6. In the Internet Options window, click Apply and then click OK.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20100816010815EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023