Άλλα προϊόντα

Συνήθη σφάλματα του Norton Online Backup

Συνήθη σφάλματα του Norton Online Backup

Το Norton Online Backup καταγράφει οποιαδήποτε σφάλματα παρουσιαστούν στη διάρκεια μιας διαδικασίας επαναφοράς ή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στη σελίδα Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή αναφοράς δραστηριότητας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς.

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει κάποια από τα συνήθη σφάλματα του Norton Online Backup κατά τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς, όπως επίσης και τις λύσεις τους:

Πίνακας: Συνήθη μηνύματα σφάλματος και λύσεις

Μήνυμα σφάλματος

Λύση

A1001

A1002

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή η επαναφορά απέτυχε.

Υπήρξε απώλεια ή επαναφορά της σύνδεσης στο Internet.

Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Internet και εκτελέστε επανεκκίνηση της διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφοράς.

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο Internet κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή την επαναφορά.

A2028

Έγινε σύνδεση μιας προηγούμενης περιόδου λειτουργίας αλλά δεν υπήρξε έκδοση.

Πρέπει να εκτελέσετε αργότερα επανεκκίνηση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή της επαναφοράς.

A2047

Αυτό το σφάλμα είναι προσωρινό.

Αυτό το σφάλμα υποδηλώνει ότι πιθανόν εκτελούνται άλλες εργασίες στην προγραμματισμένη χρονική περίοδο. Το σφάλμα επιδιορθώνεται αυτόματα πριν να εκτελέσετε την επόμενη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Αν το συγκεκριμένο σφάλμα προκύψει περισσότερες από μία φορές, μετακινήστε την εκτέλεση της προγραμματισμένης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε διαφορετική χρονική περίοδο.

A2261

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας απέτυχε (δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος).

Ο διαθέσιμος χώρος ηλεκτρονικής αποθήκευσης που διαθέτετε δεν επαρκεί για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει επίσης ότι η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας που εκτελέσατε δεν ήταν επιτυχής. Πρέπει να εκτελέσετε επιπρόσθετη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας χωρίς σφάλματα ώστε να πραγματοποιήσετε επαναφορά ή να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας επιτυχώς για τα δεδομένα.

Μπορείτε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Αγορά περισσότερου αποθηκευτικού χώρου. Ανατρέξτε στην ενότητα Αγορά περισσότερου χώρου αποθήκευσης.

  Πρέπει να έχει εγκατασταθεί μία έκδοση του Norton Online Backup στον υπολογιστή σας, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη άδεια χρήσης, ώστε να αγοράσετε επιπλέον χώρο. Αν χρησιμοποιείτε δοκιμαστική έκδοση του Norton Online Backup, αγοράστε ετήσια συνδρομή. Ανατρέξτε στην ενότητα Αγορά ετήσιας συνδρομής.

 • Εξαιρέστε κάποια από τα λιγότερο σημαντικά αρχεία και φακέλους από το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

  Μπορείτε να εξαιρέσετε αρχεία και φακέλους αποεπιλέγοντας τις κατηγορίες αρχείων και προσθέτοντας τα σημαντικά αρχεία και φακέλους στο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας με μη αυτόματο τρόπο.

  Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τα παρακάτω θέματα βοήθειας:

  Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή ρυθμίσεων αντιγράφων ασφαλείας.

  Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη αρχείων και φακέλων στο Norton Online Backup.

  Ανατρέξτε στην ενότητα Εξαίρεση αρχείων και φακέλων από το Norton Online Backup.

 • Εκτελέστε εκκαθάριση του χώρου ηλεκτρονικής αποθήκευσης.

  Μπορείτε να καταργήσετε κάποια από τα λιγότερο σημαντικά αρχεία από το λογαριασμό σας. Εκτελώντας εκκαθάριση, το Norton Online Backup καταργεί μόνιμα τα επιλεγμένα αρχεία από την τοποθεσία ηλεκτρονικής αποθήκευσης.

  Ανατρέξτε στην ενότητα Κατάργηση αρχείων από το Norton Online Backup.

A2266

Η επαναφορά των αρχείων στον υπολογιστή απέτυχε.

Το Norton Online Backup εντόπισε κάποια σφάλματα που εμποδίζουν την επαναφορά ενός ή περισσοτέρων αρχείων. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η εγγραφή του αρχείου, η αντικατάσταση ενός υπάρχοντος αρχείου ή προκύπτει σφάλμα κρυπτογράφησης ή αποσυμπίεσης (για κατεστραμμένο αρχείο).

 • Στα Windows XP, δημιουργήστε ένα φάκελο και επαναφέρετε τα αρχεία σε αυτόν.

 • Στα Windows 10/8/7/Vista, δημιουργήστε ένα φάκελο στον οποίο να έχουν πρόσβαση όλοι και επαναφέρετε τα αρχεία σε αυτόν.

 • Σε Mac, δημιουργήστε τον φάκελο Ανακτημένων αρχείων στην εξής τοποθεσία: /User/Shared/

A2287

A2235

Ο τοπικός δίσκος 'C:' του υπολογιστή σας είναι πλήρης.

Πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στον ακόλουθο φάκελο και να διαγράψετε τα περιεχόμενά του: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton Online Backup\work.

Μην καταργείτε τα αρχεία που διαθέτουν τις παρακάτω καταλήξεις αρχείων: .txt, .log, .ini, ή .slg. Ωστόσο, μπορείτε να καταργήσετε τα αρχεία .arc διότι η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεν πραγματοποιήθηκε.

 • Στα Windows XP μπορείτε να εντοπίσετε το φάκελο στην εξής τοποθεσία: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton Online Backup\work.

 • Σε Windows 10/8/7/Vista, μπορείτε να εντοπίσετε το φάκελο στην εξής τοποθεσία: C:\ProgramData\Symantec\Norton Online Backup\work

 • Σε Mac, μπορείτε να εντοπίσετε το φάκελο στην εξής τοποθεσία: /Library/Application Support/Norton Online Backup/Work

A2810

Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet.

Διακόψτε την τρέχουσα δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφορά, ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Internet και προσπαθήστε πάλι. Αυτό το σφάλμα προκύπτει αν χρησιμοποιείτε τείχος προστασίας που λειτουργεί μέσω του υλικού, π.χ. είναι ενσωματωμένο σε δρομολογητή ή μόντεμ.

A2816

Το τείχος προστασίας του υπολογιστή σας εμποδίζει τη σύνδεση του λογισμικού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Αυτό το σφάλμα είναι κατά κανόνα μήνυμα που αφορά ένα τείχος προστασίας που λειτουργεί μέσω λογισμικού. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας του υπολογιστή σας. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ώστε να επιτρέπεται η εκτέλεση της ηλεκτρονικής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

A4169

Η διαδικασία ηλεκτρονικής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας έχει λήξει.

Ακυρώστε την εγκατάσταση και μεταβείτε στη Διαχείριση εργασιών του υπολογιστή σας ώστε να διακόψετε τη διαδικασία του Norton Online Backup. Έπειτα, μεταβείτε στα αρχεία προγραμμάτων και στον φάκελο Symantec, διαγράψτε το φάκελο Norton Online Backup και τα περιεχόμενά του.

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ολοκληρώθηκε με σφάλματα (δεν ήταν δυνατή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα αρχεία)

Το Norton Online Backup αδυνατεί να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για ένα ή περισσότερα αρχεία διότι είναι ανοικτά.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προγράμματα και αρχεία είναι κλειστά πριν εκκινηθεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Κάποιες εφαρμογές κλειδώνουν αρχεία ακόμη και όταν ελαχιστοποιούνται στην περιοχή ειδοποιήσεων. Αυτές οι εφαρμογές περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) πελάτες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, εφαρμογές του Microsoft Office, το Microsoft Outlook, καθώς και λογισμικό συγχρονισμού συσκευών PDA ή Smartphone.

Αυτό το σφάλμα ενδέχεται να εμφανιστεί και αν χρησιμοποιούνται κοινόχρηστα αρχεία ή φάκελοι που επιλέχθηκαν για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιούνται από άλλους χρήστες δικτύου τα κοινά αρχεία ή οι φάκελοι που έχουν επιλεχθεί για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v57662430
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2020