Άλλα προϊόντα

Set up your Norton Core secure network

Welcome to Norton's secure wireless network. Before setting up Norton Core, you need:

 • A broadband internet connection

 • A valid Norton account (see instructions)

 • Norton Core app is installed on your iOS or Android device (see instructions)

 • Data connection and Bluetooth enabled on your mobile device (for initial setup only)

Once you have your Norton account, the Norton Core app, and your broadband connection, you're ready to begin.

STEP 1

Unbox and place the Norton Core router

 1. Unbox the package you received.

  Contents in the box include:

  • Norton Core Secure WiFi Router

  • Ethernet cable

  • AC power adapter

  • Quick Setup Guide

 2. Choose a spot near your broadband connection and place Norton Core on an open shelf, table, or TV stand. For the best WiFi signal, make sure that there are no obstructions where you place the Norton Core router.

  If you find any physical damage to the device or any of the components, contact Norton Support for a replacement.

 3. Continue to Step 2.

STEP 2

Set up your Norton Core

 1. Turn on Bluetooth on your mobile device.

  The Norton Core router uses Bluetooth Smart to connect with the Norton Core app during setup.

  Ensure that your mobile device has mobile data to connect to the internet before you proceed.

 2. Launch the Norton Core app.

 3. Tap Set Up Norton Core.

 4. Read the license agreement, and tap Agree & Launch.

 5. Follow the on-screen instructions and set up the Norton Core router.

  You should wait about one minute after you power on the modem/gateway and Norton Core router. Norton Core displays a blinking white light to signal it is ready. The Norton Core app automatically detects the Norton Core router and configures it.

 6. Provide your Norton account email address and password when prompted, and tap Sign In.

  If you do not have a Norton account, you can create one.

 7. After your Norton Core gets activated, tap Next.

 8. In the Let's create your secure network screen, under Network Name, enter a name for your wireless network.

 9. Under Password, enter a password for your wireless network.

  Ensure that the password meets the following requirements:

  • Contains 8 to 63 alphanumeric characters.

  • Contains both upper and lower case letters.

  • Contains at least one numeric value (0-9).

  • Contains at least one special character (!$%^&*()_+|~-=\'{}[]:";'<>?,/).

 10. Tap Create.

  Norton Core creates your secure wireless network and displays the Congratulations screen.

 11. Tap Next.

  Voila! You have successfully set up your protected network. The Norton Core router light changes to solid white.

STEP 3

Add all of your wireless devices to your secure network

 1. For each smart phone, tablet, printer, or other smart device that you want to add, go to the individual device settings and turn on WiFi.

  Don't forget IoT devices like smart TVs, alarm systems, thermostats, or lights.

 2. Select your Norton Core network from the list of available wireless networks.

  If you do not see your Norton Core network in the list, refresh the list. Make sure that each device that you add is on the Norton Core network or it will not be protected by Norton Core.

 3. Enter your network password.

  Your secure wireless network is protected with WPA2-AES encryption.

 4. Tap Connect/Join.

STEP 4

Protect your devices with Norton Security

 1. From each computer, laptop, and smart phone, open your browser and type the following URL:

  https://norton.com/setup

 2. Click/tap Sign In.

 3. Enter your Norton account email address and password and click/tap Sign In.

 4. Click/tap Download Norton.

 5. Follow the on-screen instructions to download and install Norton Security.

By installing Norton Security, your devices get a second layer of protection that protects your devices when they are away from your secure home network.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v118380509
Λειτουργικό σύστημα: Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 18/03/2020