Άλλα προϊόντα

Exporting or importing your Norton Password Manager data

You can export your Norton Password Manager data for security purposes, data recovery, or when you transfer your Password Manager data to a new computer. If you forget your vault password and wanted to create a new vault, you can use the backed up data to get your vault ready.

Similarly, you can import the data into your existing vault. When you import, you can choose one of the following options:

 • Merge with existing data: Merges the imported data with the existing data on your vault

 • Replace existing data: Replaces your existing data on your vault with the imported one.

The file size of your import data should not exceed 15 MB for .CSV files.

To export your data

 1. For Norton Password Manager on Windows, double-click the Norton Password Manager icon on your desktop or taskbar.

 2. In the Norton Password Manager main window, click the Settings icon.

 3. Click the Import/Export tab.

 4. In the Export vault section, select one of the following file formats:

  • Password Manager Backup Format - DAT File

  • Plain Text - CSV file (Logins & Notes only)

 5. You can password protect your DAT file. To add more security to your DAT file, type and confirm the password.

 6. Click Export.

 7. Type your vault password and then click OK.

 8. Choose a file name and location to store your Vault data.

 9. Click Save.

 10. In the confirmation dialog, click OK.

To import your data

 1. For Norton Password Manager on Windows, double-click the Norton Password Manager icon on your desktop or taskbar.

 2. In the Norton Password Manager main window, click the Settings icon.

 3. Click the Import/Export tab.

 4. In the Import Vault section, click Import.

 5. In the Vault Import window, select one of the following options:

  • Merge imported data with existing data

  • Replace existing data with imported data

 6. Click Import and choose the file that you want to import. If you see a password prompt, enter the password to start importing the file.

 7. In the confirmation dialog, click OK.

Related solutions

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v94725076
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 17/06/2019